En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Då och då och stöter jag på handels - eller kommanditbolag som investerat i aktier eller fordringsrätter.  Vanligtvis är detta synnerligen oklokt!

När jag nedan talar om handelsbolag menar jag svenska handelsbolag inklusive svenska kommanditbolag. Med delägarrätter avser jag aktier o.d. (se IL 48 kap. 2 §).

Kapitalvinster som handelsbolaget gör skall alltid tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. För en delägande, fysisk person är detta rent förödande. Om han i stället ägt aktierna själv skulle vinsten tagits upp i inkomstslaget kapital till endast 30 % skatt. Om 3:12 reglerna är tillämpliga, skulle beskattningen blivit högre men inte så hög som när kapitalvinsten i sin helhet skall tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

En annan svårsmält regel är följande.

Om det uppkommer en kapitalförlust, får den ofta inte dras av till mer än 70 % (IL 48 kap. 27 och 24 §§). Riskkapitalbolagen har ofta arbetat med handelsbolag. Det är för mig oförståeligt med tanke på att kapitalförluster faktiskt ofta inträffar!

En kapitalförlust på en delägarrätt eller fordringsrätt som betingats av handelsbolagets rörelse får dock dras av i sin helhet. Det kan t.ex. röra sig om aktier i en återförsäljare av handelsbolagets produkter. Näringsbetingade innehav kan därför försvaras i vissa fall. Se dock nedan!

I samband med införandet av skattefrihet och avdragsförbud för vissa juridiska personer vid avyttring av näringsbetingade andelar den 1 juli 2003, infördes också en serie märkliga bestämmelser om kapitalförluster på andelar i handelsbolag och kapitalförluster på tillgångar i handelsbolag (IL 25a kap. 20 - 24 §§). Dessa snåriga bestämmelser, som syftar till att försvåra kringgående av det nya avdragsförbudet via handelsbolag, ger ytterligare skäl för att undvika handelsbolag för värdepappersförvaltning. T.o.m innehav som för handelbolaget är näringsbetingade (jfr exemplet återförsäljare ovan) kan drabbas av avdragsförbuden.

Att lagstiftaren infört alla dessa begränsningar är tragiskt bl. a. med hänsyn till att handelsbolagsformen visat sig vara en ändamålsenlig för riskkapitalbolagen i andra avseenden.

För att göra en lång historia kort:

Placera inga delägarrätter eller fordringsrätter i ett handelsbolag - i vart fall inte utan ytterst noggrann utredning. Om "Ditt" handelsbolag redan har delägarrätter eller fordringsrätter - undersök om det går att flytta dem!

8 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 13, 2005

  För svenska delägare i utändska handelbolag eller som det heter i lagtexten, utländska delägarebeskattade juridiska personer, gäller till stora delar andra regler...

  DS.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Timon
  dec 04, 2005

   

  Hej !

  Om jag varit oklok nog och investerat i aktier, Ericson B, i vårt handelsbolag, hur gör jag för att kunna flytta dom? Kan jag ta ut dom som uttag ur verksamheten dvs till anskaffningsvärdet?

  Timon

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2005

  Hej Timon!

  Tyvärr kan jag i vart fall i all hast komma på något bra sätt att ta ut dem ur handelsbolaget. I värsta fall är det alltså bara att skatta för att få ut dem. Skulle Du vara betjänt av att få in dem i ett aktiebolag?

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Timon
  dec 06, 2005

  Hej ! Jag fann följande kapitel och § i inkostskattelagen. Kan det vara något att luta sig emot? Kan aktierna defineras som tillgångar? Anskaffningsvärde eller marknadsvärde?

  Timon

   

   

   

   

   

   

   

  22 kap. Uttag ur näringsverksamhet

  Innehåll

  InnehållInnehåll

   

  1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller vid uttag av en tillgång eller en tjänst ur näringsverksamheten. Det finns bestämmelser om
  - vad som avses med uttag i
  2-6 §§,
  - innebörden av uttagsbeskattning i 7 och 8 §§, och
  - när uttagsbeskattning inte skall ske i 9-12 §§.

  Vad som avses med uttag

   

  2 § Med uttag avses att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk eller att han för över den till en annan näringsverksamhet.

 1. anon
  brskatt
  feb 11, 2006

  IL 22 kap innebär att man uttagsbeskattas för marknadsvärdet, och det är väl det som man vill förhindra. Il 23 kap kan inte heller användas eftersom HB inte räknas som ett företag.

  Ett upplägg som kanske kan fungera är att man avyttrar aktierna och investerar i en fastighet som i sin tur beskattas lindrigare.

 1. anon
  Mikael R
  feb 13, 2006

  Fast om du har onoterade bolag i HB kan du ta ut dem till bokfört värde (som sannolikt var lika med inköpsvärdet) eller hur?

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 13, 2006

  Enligt IL 23 14 § kan visserligen ett "svenskt handelsbolag" (se definition i 5 §) vara såväl förvärvare som överlåtare i underprisöverlåtelse men enligt 16 § måste förvärvaren omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. Det går alltså inte att utan uttagsbeskattning föra över värdepapperen till en fysisk persons kapitalbeskattade sfär.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Helena
  okt 23, 2006

  Jag skriver precis min d-uppsats i skatterätt och känner mig lite förvirrad. Handelsbolag med handelsbolag som delägare kan ju inte vara vare sig överlåtare eller förvärvare i en underprisöverlåtelse. Hur kommer detta sig? Vad är den skattemässiga vinsten som kan uppkomma då?

  Tacksam för svar!

  Mvh Helena