En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Det aer full fart pa Aftonbladets sida efter artikel om offshorebolag i Peru och de skattefordelar detta medfor. Haller denna information ? Om ja, vem bildar bolag, ordnar registrering, rekommenderar bankkontakt etc ? Raecker domen angiven i aftonbladets artikel som "bevis" for att nagon pabackning eller annat lokalt skatteregelverk skall gaella ?

Jag aer konsult internationellt och har all verksamhet i svenskt AB, svensk moms, svensk lon och skatt, svensk bolagsskatt och, och och........

 

Har ni nagra rekommendationer hur att agera lagligt i fraga om agande av bolag och skattekonsekvenser i olika s.k. skatteparadis sasom Virgin islands, Gibraltar, Panama etc ? Jag vill och maste behalla mitt svenska bolag som "fakturerare".

Jag har problem att hitta folk/foretag med kunskaper om detta i Sverige som kan fungera som radgivare (naturligtvis mot arvode). Kan ni rekommendera/hjalpa mig vidare ?

 

Tacksam for svar och vidare info.

Haelsn.

Stefan

14 Kommentarer
 1. anon
  Federico
  nov 09, 2005

  Även jag är intresserad av detta ämne och ev. konsulter med Peru i sin portfölj.

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 09, 2005

  Hej Stefan och Federico!

  Igår kväll försökte jag hitta artikeln om Peru på Aftonbladets hemsida men misslyckades. Kan någon hjälpa mig?

  Jag tror att jag kan ordna bra kontakter i Peru, om det skulle behövas. Observera dock att jag bara arbetar med sådant som är 100 % lagligt. Ring mig på 031 711 20 70!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 09, 2005

  Jag har tidigare hört talas om detta men avfärdat det som alltför aggressiv skatteplanering. Svens länk leder rakt in i artikeln som är mycket intressant:

  http://www.n24.se/dynamiskt/samhallsekonomi/did_10970875.asp

  Fortfarande är jag dock tveksam men enligt artikelförfattaren säger Skatteverket att de ingeting kan göra, och då måste jag kanske tänka om... Klart är dock att den som gör sådana här transaktioner kommer att bli utsatt för en mycket hård granskning. Man får räkna med att Skatteverkets revisorer kommer att vända på alla stenar för att hitta något inte bara när det gäller de aktuella transaktionerna utan också allt annat. Det gäller därför att mycket noggrant gå igenom alla detaljer i de transaktioner som görs samt inte ha något övrigt att dölja. En annan aspekt är att man kan komma i knipa om Peru helt plötsligt ändrar sina lagar. Man får inte glömma att det är ett mycket instabilt latinamerikanskt land. Det är inte länge sedan Peru var ett högskatteland. Om politiken på nytt läggs om i Peru, gäller det att lösa upp företagsstrukturen på ett sätt som inte förorsakar nya problem. Här kan också uppkomma civilrättsliga problem.

  Den som är riskbenägen kan ju försöka. Jag kan hjälpa till under förutsättning att allt går lagligt till. Det innebär framför allt att förhållandena redovisas öppet i aktuella deklarationer. Den som är intresserad kan kontakta mig. Se "kontakta oss" längst upp till höger på sidan. Jag tror mig kunna ordna bra kontakter i Peru. 

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Thomas Jansson
  nov 11, 2005

  Ja, detta är en möjlighet för den som är villig att ta på sig en process. Min uppfattning är dock att under förutsättning att man noggrannt genomför transaktionerna kommer att få rätt i slutändan. En dylik process tar dock några år. Vidare kan kan ju även tänka sig att skatteavtalet omförhandlas när man endast kommit halvvägs med transaktionerna.

 1. anon
  Thomas Jansson
  nov 11, 2005

  Anledningen till skattekonsekvenserna är att Peru-avtalet är ett exemptavtal. Det finns ett antal andra länder förutom Peru som även de delvis bygger på denna princip. Det är bara att välja...

   

 1. anon
  Bengt
  nov 11, 2005

  Hur gör en enmansföretagare som har 4,5 Mill i TG i sitt AB och har dragit ned verksamheten till en oms på 0,1 Mill om året. Inga skulder allt EK. Vill inte göra Internare ej heller förmögenhetsskatta a la uggla ?

  Är det O-aktier / Hyresfastighet som gäller och passiv NV i 5år för att undvika konfiskeringen ?

 1. anon
  Walter Del Cast...
  nov 12, 2005

  Enligt en dom i regeringsrätten är det nu bekräftat att svenska företag via peruansk holdingbolag kan ta ut kapitalvinster med 0-4% i skatt. Beslutet baseras på dubbelbeskattningsavtalet från 1968 men det är först nu som ärendet prövats lagligt. Detta likställer Peru med t.ex Cayman Islands, som dock inte har fått sin struktur prövad i svensk domstol.

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 14, 2005

  Hej Bengt!

  Det låter bra tycker jag. Om Du köper O-aktier, som inte är förmögenhetsskattepliktiga, uppkommer inga problem av den typ Magnus Uggla råkade ut för. Tänk dock på att en del O-aktier skall tas upp till förmöghetsskatt. Banken vet vilka. Hyresfastighet medför heller inte förmögenhetsskatt. Samma sak gäller för jord- och skogsbruksfastigheter. Sedan måste Du låta någon annan sköta verksamheten så att Du inte blir "verksam i betydande omfattning" som det heter. Med nuvarande regler upphör 3:12- beskattningen efter det att fem hela beskattningsår förflutit, om varken Du eller Dina närstående är "verksamma i betydande omfattning". I praktien innebär detta att alltid mer än fem år - ibland kan det bli uppemot sex år.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Robin
  dec 05, 2005

  Om jag använder mig av följande tillvägagångssätt vid avyttring av mitt svenska företag, AB 1, vilket blir beskattningslandet? Jag börjar med att nystarta ett aktiebolag, AB 2, här i Sverige som förvärvar mitt ursprungsbolag, AB 1, till mitt omkostnadspris. Därefter bildar jag motsvarigheten till ett svenskt aktiebolag, AB 3, i Peru som förvärvar AB 2. AB 2 förvärvas sedan av en extern köpare. Blir avyttringen skattepliktig i Sverige? Hur kommer jag att beskattas i Sverige för utdelning från eller avyttring av det peruanska bolaget?

  Tack på förhand

 1. anon
  Peter Sundgren
  dec 15, 2005

  Alla spekulationer om utnyttjande av Peru för förmånliga skatteupplägg bygger på en dom i regeringsrätten under 2004 enligt vilken en avyttring av en i Sverige bosatt person av aktier i ett peruanskt bolag inte skulle beskattas vare sig i Peru eller Sverige. Frågan huruvida avyttringen var skattefri i Peru var emellertid inget som regeringsrätten fastslog som ett faktum utan endast presumerade som en förutsättning för sin dom. Det finns emellertid anledning att tro att reavinsten inte alltid är skattefri i praktiken. Försiktighet bör därför iakttagas i detta hänseende.

  En viktigare anledning för att akta sig från allehanda Peru-upplägg är emellertid att finansdepartementet aviserat att man inlett förhandlingar med Peru om en omförhandling av skatteavtalet. Ett nytt avtal kommer därvid garanterat inte lämna några fördelar av det slag som aktualiserats av regeringsrättens dom.

  Jag håller för närvarande på att göra en analys av domen som så småningom kommer att läggas in på www.skatter.se

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 18, 2006

  Många ringer mig fortfarande om Peru. Jag har inte deltagit i något Peruupplägg och avser inte heller att göra det. Jag kan däremot hänvisa till sådana som gör det.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Mikael R
  maj 02, 2006

  Regeringen har lagt en proposition om förbränning av hushållsavfall http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/62279

  I den har de lagt in:
  "Dessutom kompletteras skattskyldigheten för gödselmedel och bekämpningsmedel till att omfatta den som tar emot dessa medel för försäljning eller egen yrkesmässig användning inom landet. Vidare föreslås att dubbelbeskattningsavtalet med Peru sägs upp och en mindre ändring i reglerna om avdrag för kapitalförluster på delägarätter.  De nya reglerna om avfallsförbränningsskatten föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. De ändrade reglerna om kvittning av kapitalförluster föreslås träda i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2007. Avsikten är att skatteavtalet mellan Sverige och Peru skall upphöra att gälla den 1 januari 20."

  Det är väl lite ovanligt att lägga in förslag som inte har ett dugg med huvudförslaget att göra, och jag gissar att Peru kommer att klaga på att Sverige ensidigt säger upp ett internationellt avtal. Men eftersom Peru är ett u-land så kommer väl Sveriges beslut att gälla. Ingen solidaritet med u-ländernas skatteintäkter således. För säkerhets skull har regeringen inte lämnat förslaget till Lagrådet.