En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Kammarrätten i Stockholm godkände förra året att personalkläder tillhandahållna av arbetsgivaren i ett visst fall inte skulle beläggas med arbetsgivaravgifter. Klädernas karaktär hindrade inte privat användning, vilket brukar ställas upp som ett krav för avgifts- och skattefrihet. Avgiftsfrihet för arbetsgivaren och skattefrihet för den anställde torde följas åt i ett fall som detta även om domen inte avsåg de anställdas situation.

Rättsfallet (mål nr 8123/8124-06) gällde arbetstagare som torde ha varit skyldiga att använda de kläder som arbetsgivaren tillhandahöll. De fick dock inte lov att bära kläderna privat (bortsett till och från arbetet) enligt bolagets personalhandbok. Kläderna skulle återlämnas vid anställningens upphörande. På kläderna fanns alltid en liten tyglapp med den anställdes namn.

Skatteverket har inte överklagat kammarrättens dom. Det kan uppfattas som att Skatteverket tiger och samtycker.

Rättsfallet stämmer dock inte riktigt med Skatteverkets information. Jag citerar valda delar från Skatteverkets hemsida nedan:

"Förmån av fri uniform och andra arbetskläder är skattefri för mottagaren (11 kap. 9 § IL). Med arbetskläder avses, förutom skydds- och överdragskläder, kläder som är särskilt avpassade för arbetet och inte lämpligen kan användas privat."

"Även kläder som är särskilt avpassade för arbetet och som inte lämpligen kan användas privat bör undantas från beskattning. Så kan vara fallet på grund av klädernas utformning, t.ex. snitt och färgsättning eller på grund av att de är särskilt utpräglade för det slags yrkesutövning det är fråga om, t.ex. kläder som ska användas av anställda i ett företag inom livsmedels-, restaurang- och hotellnäringen eller i sjukvården. Skattefrihet bör dock inte generellt gälla för kläder av enhetlig typ som av tradition bärs av anställda i vissa verksamheter. I de fallen rör det sig många gånger om kläder som med fördel också kan användas privat."

"Förmån av arbetskläder som utgörs av sådan typ av klädsel som i och för sig lämpar sig för privat bruk, t.ex. kostym och dräkt, bör anses vara skattefri om arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp är varaktigt applicerat på klädseln på ett sätt som gör att den märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte kan antas komma att användas privat."
 
"För att kläder som i och för sig lämpar sig för privat bruk ska kunna komma i fråga som arbetskläder krävs det att det finns en skyldighet för de anställda att använda kläderna i tjänsten. Det förhållandet att kläder förses med arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp räcker således inte i sig för att de ska ses som skattefria arbetskläder."

I det aktuella rättsfallet anförde Skatteverket på länsrättsnivån bl.a. följande (min understrykning):

"Vid Skatteverkets revision framkom att de kläder som tilldelades personalen var byxor, kjolar, slipovers, skjortor och blusar. De kläder personalen erhåller är sådana att de kan användas i det privata livet. Den på personalkläderna fästa tyglappen är diskret och lätt att avlägsna. Plaggens utformning liknar vanliga kläder: De kan inte betraktas som uniformer.

För att en förmån av personalkläder skall vara skattefri krävs enligt Skatteverkets bedömning att ett avtal ingåtts medvarje anställd om att det är förbjudet att använda kläderna privat. Vad som anges i en personalhandbok kan inte anses ha samma bindande verkan för personalen.

Bolaget har inte styrkt sina påståenden om vilka sysslor butikspersonalen utför och omfattningen av dessa sysslor. Det finns en mängd arbetstagare
vars arbetsuppgifter innebär avsevärt mer slitage och nedsmutsning än de
arbetsuppgifter bolagets butikspersonal utför, exempelvis daghemspersonal.
De anställdas arbetsmiljö är inte sådan att kläderna på grund av arbetets beskaffenhet kan anses utsättas för kraftig nedsmutsning eller ovanligt snabb förbrukning. Det framstår som att den enda åtgärd som krävs för att kläderna åter skall vara fullt brukbara är vädring och skonsam tvätt någon gång emellanåt.

Med anledning av vad som nu anförts får kläderna betrakts som sedvanliga kläder för privat bruk..."

Länsrätten gick på Skatteverkets linje. 

Kammarrätten biföll dock den skattskyldiges överklagande. Kammarrätten menade bl.a.:

" Av utredningen i målet framgår bl.a. att bolaget har interna bestämmelser
om hur anställda får vara klädda på arbetstid och att personal har
tilldelats kläder enligt ett särskilt program.

Enligt vad som framkommit anges det i bolagets personalhandbok att de
anställda inte får bära kläderna i fråga privat, bortsett till och från arbetet,
samt att kläderna vid anställningens upphörande skall återlamnas till
bolaget Enligt bolaget har varje anställd upplysts om reglerna i
personalhandboken och om att man är skyldig att följa dessa regler
Kammarrätten finner mot bakgrund av det anförda att Skatteverket inte
har visat att bolaget har utgett en skattepliktig förmån av arbetskläder,
varför underlaget för arbetsgivaravgifter skall sättas ned med ytterligare
2 247 562 kr. Det föreligger följaktligen inte grund för efterbeskattning
eller skattetillägg. På grund av det anförda skall överklagandet i denna
del bifallas."

Efterbeskattning betyder att Skatteverket omprövat den skattskyldiges skattedeklaration på ett sent stadium. Efterbeskattning torde kräva en högre bevisnivå än vanlig beskattning. Den fråga jag ställer mig, när jag läser kammarrättens motivering, är om utslaget skulle ha blivit ett annat om det inte varit fråga om efterbeskattning. Skatteverkets egen skrivning på länsrättsnivå är dock lika intressant: För att en förmån av personalkläder skall vara skattefri krävs enligt Skatteverkets bedömning att ett avtal ingåtts medvarje anställd om att det är förbjudet att använda kläderna privat.

Jag skulle vilja lägga till att det torde ha varit underförstått att alla anställda i butiken var tvugna att använda arbetsgivarens kläder och att dessa vara enhetliga. Rättfallet bör dock tillämpas med försiktighet.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jun 23, 2009

  2009-06-15 kom ett nytt ställningstagande från Skatteverket beträffande arbetskläder. Det undanröjer en del frågetecken! Klicka här så kommer Du till ställningstagandet.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB