En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Under mitt arbete med kryptovalutahandel har jag stött på åtskilliga privatpersoner som på förhand olyckligtvis haft föreställningen att stora kapitalförluster vid handel med kryptovalutor leder till höga skatteåterbäringar i samband med att förlusterna deklareras. En gemensam nämnare för denna föreställning verkar vara att det råder en missuppfattning mellan begreppen ”avdrag för kapitalförluster” och avdrag i form av en ”skattereduktion för underskott av kapital”. Med anledning av detta ser jag att det finns ett behov av en artikel som belyser de grundläggande skillnaderna mellan begreppen. Först och främst tänker jag därför börja med att reda ut begreppen var för sig.

Vad är en skattereduktion?

Enligt Skatteverkets definition innebär en skattereduktion att den slutlig skatten minskar med ett belopp som motsvarar det man får i skattereduktion. Men stopp ett tag. Är inte detta samma sak som avdrag för en kapitalförlust? En kapitalförlust minskar väl också skatten?

Det korta svaret är nej! Det är inte samma sak och begreppen måste hållas isär för en korrekt beräkning av den slutliga skatten i samband med kryptovalutahandel.

Skattereduktionen för underskott av kapital är särskilt reglerad och bestämd till i förhand fastställda procentsatser beroende på underskottets totala storlek. Ett underskott i kapital på högst 100 000 kr ger en skattereduktion med 30 %. Om underskottet i kapital överstiger 100 000 kr så är skattereduktionen 21 % av det överskjutande beloppet. Skattereduktionen räknas av från statlig och kommunal inkomstskatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Underskott som inte kan utnyttjas det år det uppkom får inte sparas för avräkning ett senare år eller överföras till exempelvis make eller någon annan. 

Vad är en kapitalförlust?

En kapitalförlust är däremot ett begrepp som står i kontrast mot en kapitalvinst. Inom kryptovalutahandel uppstår en kapitalförlust om omkostnadsbeloppet, det vill säga själva anskaffningsvärdet för förvärvet av kryptovalutan, överstiger försäljningspriset. Om det finns vinster redovisade samma inkomstår i inkomstslaget kapital, så är kapitalförlusterna avdragsgilla mot samtliga övriga vinster i inkomstslaget kapital. Observera dock att endast 70 procent av den totala kapitalförlusten är avdragsgill mot övriga vinster vid kryptovalutahandel som företas av en privatperson. Detta kan av många uppfattas som oerhört oskäligt och provocerande. Särskilt vid handel med höga förluster.

När förlusterna enligt ovan har dragits av mot eventuella vinster i inkomstslaget kapital så uppstår ett resultat som antingen är ett underskott eller överskott i kapital. Vi har nu kommit till den punkt där skattereduktionen får vara med och påverka skatteutfallet under vissa förutsättningar. Det underskott som redan räknats fram ligger nu till grund för själva skattereduktionens beräkning. Man skulle kunna formulera det som så att utan ett underskott i kapital, så har vi ingen skattereduktion i inkomstslaget kapital. Och utan skattepliktiga inkomster där det finns en slutlig skatt framräknad, har vi inget att dra av skattereduktionen i kapital mot. Resultatet, för en kryptovalutaentusiast, som gjort större förluster än vinster blir då förödande i en sådan situation. Förlusterna försvinner som i ett vakuum utan att de överhuvudtaget kan utnyttjas.

Jag tror att anledningen till att många privatpersoner tänker fel är för att de i första hand inte förstår de rättsliga skillnaderna mellan en kapitalförlust respektive skattereduktion i kapital. Som vi har sett är de förenade med olika regler och har olika funktioner skattetekniskt. Utan att ha några vetenskapliga bevis för detta påstående så kanske missuppfattningen främst beror på att skattskyldiga inte känner till vilka regler som särskilt gäller kring skattereduktion i kapital, vilket troligtvis då spär på förvirringen. Många verkar leva i tron att de ska få avdrag för hela kapitalförlusten direkt. För att få en skattereduktion i kapital att minska den slutliga skatten så måste det finnas kommunal- och statlig skatt att dra av mot samma inkomstår. Jag hoppas givetvis att jag har fel, men om det förhåller sig på det viset att det finns en kunskapsbrist av detta slag bland kryptovalutaentusiaster, så hoppas jag att den här artikeln, förutom att vara konstruktivt förtydligande i förebyggande syfte, har bidragit till att även råda bot på denna brist.

Avslutningsvis vill jag markera särskilt att ifrågavarande artikel har fokuserat på handel med kryptovalutor som görs av en privatperson där beskattning sker i inkomstslaget kapital. För handel med kryptovalutor inom ramen för näringsverksamhet gäller andra skatteregler. Dessa kommer jag att belysa i en kommande artikel.