En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Gång på gång får jag in min verksamhet belägg för att att man aldrig skall lita på en muntlig uppgift från Skatteverket.

Härom veckan frågade en företagare Skatteverket om hur han skulle göra med momsen när han fakturerade tjänster till en norskt företag. Det rörde sig om tjänster på fast egendom i Norge.

- Enkelt, sade den svenske skattetjänstemannen.

- Du fakturerar utan moms och skriver "omvänd skattskyldighet" på fakturan.

Omvänd skattskyldighet innebär att mottagaren av fakturan är skattskyldig till mervärdesskatt i sitt eget land. Så hanteras normalt beskattningen av tjänster som faktureras över en landsgräns inom den Europeiska unionen. I Norge, som f.ö. inte tillhör unionen, måste man dock ha en särskild skatterepresentant för mervärdesskatt, när det gäller tjänster som faktureras från Sverige och utförs på fast egendom i Norge. Det kände inte den svenske skattetjänstemannen till. Men hur kan en svensk skattetjänsteman överhuvudtaget uttala sig om norska förhållanden?

Tyvärr är detta inte en engångsföreteelse. Muntliga svar från Skatteverket tas det inget ansvar för. De är ofta felaktiga eller ofullständiga. Det kunde väl gå an om Skatteverket i sina muntliga svar talade om att svaren är behäftade med ett visst mått av osäkerhet. Så sker dock vanligvis inte.

När det sedan gått något år och det blir skatterevision, säger min klient att han följt de uppgifter han fått på telefon från Skatteverket. Ändå påstår skatterevisorerna att ett fel har begåtts. Tyvärr vet klienten inte ens  vad skattetjänstemannen hette som han en gång talade med.

När Du frågar Skatteverket något skall Du alltid be att få skriftliga svar med angivande av rättsliga grunder (lagtext, rättsfall etc.). Sedan skall Du läsa svaret noga och övertyga Dig om att det gäller för just Din situation. Muntliga svar är bara en fingervisning, som kan vara rätt, ofullständig eller direkt felaktig.

2 Kommentarer
 1. anon
  bewest
  maj 23, 2006

   

  Det är ju på det sätt att myndigheter har två olika verksamhetsområden:

  1. Myndighetsutövning

  2. Att lämna information

  I detta fall gäller det informationslämnandet. Det säger ju sig själv att en muntlig uppgift kan bli fel. Det ät t.ex. lätt att missuppfatta en frågeställning.  Inte ens om skattetjänstemannens namn hade

  varit känt så hade uppgiften varit bindande. Låt inte arrogansen mot ett i många fall absurt och

  effektivitetshämmande skattesystem gå ut över skattetjänstemännen. Jag upplever dom som kompetenta och tillmötesgående och misstag gör vi alla någon gång!  

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 29, 2006

  Hej Bewest!

  Naturligtvis har Du rätt i att vi alla gör misstag! Längst ned på den här sidan (i den s.k. footern) finns en sats om att allt inte kan bli rätt som sägs här på skatter.se och att uppgifter härifrån måste kontrolleras innan de används i affärsverksamheten. Skattekonsulter brukar vara mycket försiktiga i sina uttalanden såväl i skrift som tal.

  Problemet med muntliga uppgifter från Skatteverket är att allmänheten inte uppfattar dessa uppgifter som osäkra, vilket de alltid är! Det är helt enkelt inte möjligt att lämna säkra uppgifter om skatter i korta telefonsamtal. Det är så lätt att någon förutsättning missas. Detta kan sedan få svåra följder och leda inte bara till extra skatter utan också till skattetillägg. Själv brukar jag säga att man aldrig - inte ens efter noggranna utredningar - kan bli mer än "99 % säker" på något när det gäller skatter, om man inte söker bindnande förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Det kommer t.ex. hela tiden nya rättsfall som kastar omkull gamla sanningar.

  Av ovanstående skäl menar jag att man alltid ska ta ett muntligt uttalande från en skattetjänsteman som en indikation och inte mer. Den kritik som kan riktas mot Skatteverket är att handläggarna inte alltid upplyser frågeställaren om att svar som ges inte är helt säkra. Vill man ha något säkrare underlag för sina beslut kan man be om ett skriftligt svar från Skatteverket. Det kan ibland vara svårt att få och man kan få vänta länge men för det mesta går det. Min erfarenhet är också att Skatteverket knappast frångår ett skriftligt svar vid taxeringen även om det skulle vara tveksamt till sitt innehåll eller rent av fel. En företagare som vill ha hjälp med skatteplanering eller som kommer i tvist med Skatteverket måste dock vända sig till en skattekonsult.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB