En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
17 januari 2011
Finansdepartementet

Förslag om förenklat skatteförfarande

För att förenkla administrationen av skatter och stärka de skatteskyldigas ställning föreslår regeringen en skatteförfarandelag. Förslaget bygger på
Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande och överlämnas idag till Lagrådet i en remiss.

I dag finns bestämmelserna om skatteförfarandet utspridda i många olika lagar. Med en lag blir regelverket lättare att överblicka och tillämpa. Detta eftersom onödiga dubbelregleringar och skillnader mellan bestämmelser i samma ämne försvinner. Samtidigt moderniseras språket i lagen och överflödiga begrepp rensas bort.

Regeringen föreslår ändringar som ska minska den administrativa bördan. Som exempel kan nämnas utvidgade möjligheter att använda deklarationsombud och att dagens enda deklarationstidpunkt ersätts med fyra tidpunkter för flertalet juridiska personer. Några förslag handlar om att stärka rättssäkerheten. Bestämmelserna om skattetillägg ändras, bland annat så att de fasta nivåerna för delvis befrielse från skattetillägg tas bort och utrymmet för frivillig rättelse blir större. Det ska också bli möjligt att överklaga vitesförelägganden. Ytterligare ett exempel är att anstånd ska beviljas om det är tveksamt hur mycket skatt den skattskyldige kommer att behöva betala.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 och ska i princip börja tillämpas på beskattningsår som påbörjas därefter.

Regeringen aviserar samtidigt att några frågor bör utredas vidare för att ytterligare stärka rättssäkerheten. Hur rättssäkerheten i skattetilläggssystemet kan stärkas är en sådan. En annan är utformningen av bestämmelserna om tredjemansrevision. Dessutom behöver bestämmelserna om ersättning för kostnader för biträde ses över.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Lena Gustafson, departementsråd
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 15 92

Relaterade publikationer

Lagrådsremiss: Skatteförfarandet (http://www.regeringen.se/sb/d/14248/a/159080)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg