En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
13 april 2011
Finansdepartementet

Ansvar för jobben - 2011 års ekonomiska vårproposition

Sveriges ekonomi växer i snabb takt, arbetslösheten sjunker och de offentliga finanserna väntas visa överskott redan i år. Därmed har förutsättningarna förbättrats för att regeringen kan genomföra åtgärder för fler i arbete och förbättrad välfärd.

Regeringens främsta mål under mandatperioden är att föra Sverige mot full
sysselsättning och minska utanförskapet. Prognoserna för de kommande åren visar hög tillväxt, starka offentliga finanser med överskott redan i år och sjunkande arbetslöshet.

Om det ekonomiska läget tillåter, och under förutsättning att viktiga reformer inom välfärds- och utbildningsområdena kan säkras, avser regeringen att genomföra viktiga delar av de skattesänkningar som aviserades som reformambitioner i budgetpropositionen för 2011. Inför budgetpropositionen för 2012 inriktas politiken på att ta ansvar för jobben genom att säkra en trygg tillväxt för att få fler i arbete utan att ekonomin överhettas, bygga ett robust finansiellt system samt stärka
kvaliteten i utbildningssystemet och välfärden. Sverige ska om det krävs för en trygg tillväxt kunna gå före andra länder i att säkra ett robust finansiellt system.

- I ett läge då många andra länder lider av åtstramningar och svaga ekonomier växer Sveriges ekonomi sig allt starkare. Det ska vi utnyttja för att se till att fler kommer i arbete och att satsningar på välfärden kan genomföras. Samtidigt är det viktigt att vi i en fortsatt osäker omvärld med hög skuldsättning och stora underskott ser till att bygga upp överskott så att vi kraftfullt kan hantera framtida kriser, säger finansminister Anders Borg.

För att föra Sverige mot full sysselsättning och minska utanförskapet kommer regeringen i budgetpropositionen för 2012 att prioritera åtgärder för:

Fler i arbete
I fokus står fortsatta reformer för fler i arbete och fler och växande företag för högre tillväxt. Regeringen prioriterar ytterligare jobbskatteavdrag och höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt kombinerat med sänkt inkomstskatt för pensionärer och sänkt restaurangmoms.

Ett robust finansiellt system
Ett stabilt finansiellt system är av central betydelse för ekonomin. Regeringen kommer att pröva åtgärder som motverkar risker kopplade till hushållens skuldsättning respektive bankernas risktagande och exponering i utlandet. Möjligheterna att öka kraven på bankernas egna kapital ska ses över. Detta för att göra dem mer motståndskraftiga mot finansiell oro. Dessutom bör övergångsreglerna för de svenska bankernas kapitaltäckning förlängas så att kapitaltäckningskraven inte blir lägre än i dag.

Ett högklassigt utbildningssystem
En väl fungerande utbildning stärker Sveriges konkurrenskraft samt förbättrar individers kunskaper och livschanser. Åren 2011 och 2012 kommer att bli två av de mest reformintensiva åren i svensk utbildningshistoria. Trots detta kan det behövas ytterligare åtgärder för att möta kvarvarande brister inom utbildningssystemet. Regeringen anser att det är fortsatt angeläget att höja statusen på läraryrket, till exempel genom att på olika sätt premiera duktiga lärare.

Välfärd med hög kvalitet
Den offentliga och solidariskt finansierade välfärden ska hålla högsta möjliga kvalitet och komma alla till del. Regeringen har genomfört ett antal reformer för höjd kvalitet, mer valfrihet och ökad tillgänglighet i välfärden. Framöver riktas politiken in på att fortsätta stärka kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten i sjukvården och äldreomsorgen samt förbättra utsatta barn och ungdomars situation. Dessutom vill regeringen fortsätta att förbättra resultaten och effektiviteten i rättsväsendet.

Hållbar tillväxt i alla delar av Sverige
Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att driva företag, arbeta och bo i alla delar av landet. Sverige ska dra nytta av energiomställningen inom de gröna näringarna och människors intresse för turism, lokalproducerad mat och upplevelser i naturen. God tillgänglighet till kommersiell och offentlig service samt digital och fysisk infrastruktur är viktigt för hållbar tillväxt i hela Sverige.

Utgiftstak för 2015 på 1 123 miljarder kronor
I vårpropositionen beräknar också regeringen storleken på utgiftstaket för 2015. Regeringen bedömer att utgiftstaket bör uppgå till 1 123 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 20 miljarder kronor jämfört med året före och att budgeteringsmarginalen därmed minskar något jämfört med 2014.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om 2011 års ekonomiska vårproposition (http://www.regeringen.se/sb/d/2548)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
(http://www.regeringen.se/sb/d/14250/a/166331)

-------------------------
Ladda ner
-------------------------
Nyckeltal, prognos i 2011 års ekonomiska vårpropositonen, 23 kB
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/63/94/3ef05337.xls)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg