En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Häromdagen läste jag på nytt en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen avkunnad i mars 2011.

Det gällde en underprisöverlåtelse från ett moderbolag (z ) av aktier i ett dotterbolag (x) till ett sidoordnat bolag (y) i vilket x:s vd ägde 9 %. Notera att vd:n inte ägde några aktier i vare sig z eller x.

 Vd:n hade betalt 9000 kr för aktierna i det köpande bolaget (y). Eftersom y endast betalade 6 Mkr för ett bolag som var värt 255 Mkr ökade vd:ns förmögenhet med 9 % av (255 - 6) = 22 Mkr.

Skulle vd:n beskattas för denna "bonus"? Högsta förvaltningsdomstolen svarade nej på frågan, eftersom kraven för en skattefri underprisöverlåtelse var uppfyllda. 

Det är uppenbart att det fanns en gåvoavsikt. Högsta förvaltningsdomstolen motiverade emellertid inte sitt ställningstagande med gåvoavsikten. Så som jag tolkar rättsfallet ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att 22 Mkr var för mycket för att vara ersättning för arbete. Därmed fanns inga sidovederlag och överlåtelsen var en underprisöverlåtelse enligt reglerna i 23 kap. inkomstskattelagen.

Den slutsats jag drar är att om bonusen är mycket, mycket stor så blir den skattefri i den här situationen. Hade 9 % av underpriset blivit ett belopp på endast någon miljon, så hade det förmodligen blivit beskattat.

Jag vill betona att rättsfallet bör läsas i sin helhet innan man drar alltför långtgående slutsatser och att det kan tolkas på annat sätt än jag gjort här. Under alla omständigheter är det dock en ovanligt intressant dom.