En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

För några veckor sedan fick jag, i min egenskap av ombud för två personer som 2011 hade begärt omprövning, två omprövningsbeslut från Skatteverket. Båda besluten avsåg frivilliga rättelser avseende taxeringsåren 2006-2011 (inkomståren 2005-2010). Jag tänker beskriva det ena fallet lite närmare.

Det första jag gjorde när jag fick veta att personen i fråga ville ha min hjälp med att göra en frivillig rättelse, dvs. bli kund hos Skattepunkten AB, var att jag sände en ganska utförlig information till kunden om vad som gällde. I den nämnde jag bl.a. att hon kunde göra en frivillig rättelse av odeklarerad inkomst och förmögenhet genom en begäran om omprövning fr.o.m. taxeringsåret 2006 (inkomståret 2005). Om undandragen skatt uppgått till minst 10 prisbasbelopp (377 000 kr år 2001 och 394 000 kr år 2005) meddelade jag kunden att hon borde överväga att komma in med rättelser tio år tillbaka i tiden. Risken var annars att Skatteverket kunde bli skyldigt att göra en brottsanmälan för gamla år som inte rättats.

Kunden fick också följande information.

Arvsskatten har avskaffats helt för dödsfall som inträffat efter den 16 december 2004. Arvsskatt efter make togs bort redan för dödsfall som inträffade fr.o.m. den 1 januari 2004.

Gåvoskatten har avskaffats för gåvor som mottagits fr.o.m. den 17 december 2004.

Preskriptionstiden för arvsskatt och gåvoskatt är tio år efter det att dödsfallet inträffade/gåvotransaktionen skedde.

Jag bad kunden besvara följande frågor.

1. När och hur fick du äganderätten till de tillgångar i utlandet som du nu vill göra en frivillig rättelse om?

2. Om det är fråga om ärvda tillgångar, fick du då äganderätten genom någon form av arvskifte? Om inte, hur förvärvade du annars äganderätten.

3. Om det är fråga om ärvda tillgångar, när avled den person din du ärvde tillgångarna av?

4. Om du har förvärvat tillgångarna genom gåva eller gåvor, vid vilken eller vilka tidpunkter fick du då gåvorna?

5. Vilken typ av tillgångar är det fråga om?

6. För vilka år har du tillgång till dokumentation beträffande tillgångarnas värde vid utgången av åren samt beträffande inkomster i form av

– ränteintäkter
– räntekostnader (om sådana finns)
– utdelning
– förvaltningsutgifter (om sådana finns)
– kapitalvinster och förluster
– förmögenhet
– erlagd utländsk källskatt för vart och ett av åren 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 och 2010. Uppgiften för 2010 behövs för de självdeklarationer som du ska avlämna i maj.

I kundens svar i maj 2011 fick jag bl.a. veta att de odeklarerade tillgångarna bestod av kapitaltillgångar som var placerade i en schweizisk bank och som hon hade ärvt efter sin far som hade avlidit i början av 1991. Det kunde alltså inte bli aktuellt för kunden att betala någon arvsskatt.

Kunden vände sig därefter på min inrådan till den schweiziska banken med en begäran om att därifrån få uppgifter om storleken av och en specifikation av hennes i banken vid utgången av åren 2005 och 2006 placerade förmögenhet. Kunden begärde vidare att för vart och ett av åren 2005-2010 få de uppgifter som framgår av fråga 6 ovan.

Uppgifterna från den schweiziska banken var perfekta. Jag fick för utgången av åren 2005 och 2006 uppgift om antal aktier och fondandelar med kursvärden i olika valutor, för svenska aktier Ericsson B var kursen t.o.m. angiven i SEK.

För åren 2005-2010 fanns uppgifter om banktillgodohavanden, aktieutdelning, kapitalvinster och kapitalförluster (försäljningspris och anskaffningsutgift), inkomstränta, skuldränta, svensk kupongskatt och utländsk källskatt samt förvaltningsutgifter.

Det blev ingen större svårighet för mig att upprätta en sammanställning som jag tänkte bifoga kundens begäran om omprövning. Sammanställningen fick rubriken ”Sammanställning av inkomster och förmögenhet m.m. som tidigare inte har redovisats i mina självdeklarationer. Där inte annat anges avser beloppen svenska kronor. Det är fråga om av mig ägda tillgångar förvaltade av den schweiziska banken ------ och avkastning på dessa tillgångar.”

I sammanställningen redovisade jag öppet under rubriken förmögenhet vilka banktillgodohavanden, aktier och aktiefonder kunden innehaft vid utgången av 2005 och 2006 med de av mig tillämpade valutakurserna . Jag tog upp 80 procent av kursvärdet av aktierna som förmögenhetstillgång.

Under resp. rubriker redovisade jag för varje år aktieutdelning, kapitalvinster och kapitalförluster, ränteinkomster och dito utgifter. Jag lämnade uppgifter om svensk kupongskatt och andra källskatter samt om förvaltningsutgifter (administration and management fees).

I sin begäran om omprövning yrkade kunden med hänvisning till sammanställningen för vissa år nedsättning av inkomsten av kapital (förvaltningsutgifterna hade vissa år överstigit de odeklarerade kapitalinkomsterna) och för andra år höjning av inkomsten av kapital. Hon yrkade att hon skulle medges avräkning för utländska källskatter och, på blankett SKV 5740, att den svenska kupongskatten skulle återbetalas.

Kunden, som tidigare inte hade beskattats för förmögenhet, yrkade att hon vid 2006 och 2007 års taxeringar skulle beskattas för förmögenhet.

För att jag skulle kunna upprätta kundens begäran om omprövning hade jag av kunden begärt att få Utdrag ur taxeringsuppgiftsregister för taxeringsåren 2006-2011 samt, eftersom hon inte tidigare blivit taxerad för förmögenhet, kopior av hennes självdeklarationer med tillhörande specifikationer för taxeringsåren 2006 och 2007.

Jag sände in kundens begäran om omprövning till skattekontoret i Stockholm den 22 augusti 2011. Innan jag fick de den 20 januari 2012 daterade besluten hörde jag något från Skatteverket endast en gång och då från Skattekontoret i Ludvika, dit skattekontoret i Stockholm sänt blanketten SKV 5740.

Handläggaren i Ludvika ville ha uppgifter som styrkte utdelning och avdragen kupongskatt. Jag ringde upp handläggaren och talade om att det enda jag kunde bidra med var kopior av de besked om inkomster som kunden fått från den schweiziska banken och där det fanns uppgifter om den ifrågavarande kupongskatten. Jag fick svaret att det skulle räcka om jag sände dessa till kontoret.

Jag fick sedan aldrig något besked från Skattekontoret i Ludvika men när jag fick besluten från skattekontoret i Stockholm kunde från kundens skattekonto få uppgifter om att all svensk kupongskatt satts in på kontot.

I sina omprövningsbeslut följde Skatteverket helt de av kunden lämnade uppgifterna. Kunden fick t.o.m. vissa taxeringsår avdrag för förvaltningsutgifter med högre belopp än hennes kapitalinkomster.

Ove Grip
Skattekonsult
 

4 Kommentarer
 1. anon
  minis
  mar 25, 2012

  hej, jag har en fråga

  jag äger en fastighet som är under uppförandet och jag bygger själv,min flickvän har lagt ner en del av hennes besparingar för material till bygget,nu vill jag sälja 1/2 andel till henne,men jag undrar vad ska köpekillingen vara ,kan man bara ta halva taxeringsvärdet,eller finns det ngt man måste tänka på gällande skatt el ifall vi ska sälja fastigheten,tacksam för svaret

 1. anon
  vincent00
  apr 18, 2012

  Den kund du omskriver hade fått ett arv från sin far. Men har pengarnas ursprung egentligen någon betydelse för SKV när det ligger så långt tillbaks i tiden som 1991 ? Det finns väll en gräns för hur långt bak i tiden SKV kan eftertaxera någon oavsett var pengarna kommer från ? Jag tänker mest på andra oskattade vinster/inkomster ?

   

 1. anon
  Ove Grip
  feb 18, 2013

  Hej minis!


  Om du säljer häften av fastigheten till din flicksvän för en köpeskilling som understiger halva taxeringsvärdet räknas försäljningen inkomstskattemässigt som en gåva.


  Vid en eventuell framtida försäljning får din flickvän då som inköpspris räkna hälften av ditt omkostnadsbelopp vid försäljningstillfället och hon får inget avdrag för den köpeskilling hon betalar till dig.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Ove Grip
  feb 18, 2013

  Hej vincent00!


  Du har rätt i att pengarnas ursprung oftast inte spelar någon roll.


  Skatteverket får meddela beslut om eftertaxering för fem år tillbaka i tiden. I fall då den skattskyldige har delgetts underrättelse om misstanke om skattebrott gäller tio år tillbaka i tiden.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB