En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Lagom till Påskens sista helgdag berättar vi i detta blogginlägg hur Kristdemokraterna tänkt beskatta medborgaren om de fått bestämma efter valet den 9 september i år. 

Jesus råder oss att betala skatt. Bibeln säger i Matteusevangeliet 22:17-21, Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?” Jesus märkte deras onda avsikt och sade: ”Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.” De räckte honom en denar, och han frågade: ”Vems bild och namn är det här?” – ”Kejsarens”, svarade de. Då sade han till dem: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.”

Dock, står det inte i Bibeln att man inte skall föra debatt om de skatter som skall råda i ett land och det står inget om att man inte med kraft skall uttrycka sin åsikt om hur hög skatten skall vara, om man önskar göra så. "Vad kejsaren tillhör" är vidare enbart det som kejsaren med laga rätt har rätt att utkräva. Det säger inte att du inte kan ägna dig åt skatteanpassning för att betala så förmånlig skatt som möjligt!

Nu ska vi inte snacka religion. I och med att det är Påsk kunde det vara kul att anföra en anekdot på Skatter.se!

Här kommer en kort sammanfattning och egna synpunkter på Kristdemokraternas skatteförslag och sedan en längre sammanfattning.

Kristdemokraternas skatteförslag valet 9 september 2018 - Kort sammanfattning

1. Kristdemokraterna vill utvidga RUT avdraget.

2. Kristdemokraterna vill utveckla förmånligare skatteregler för pensionärer.

3. Kristdemokraterna vill sänka kravet på aktiekapital.

4. Kristdemokraterna vill införa skattelättnader för unga och invandrare.

5. Kristdemokraterna vill ha jobbskatteavdrag för de som kommer från arbetslöshet eller sjukskrivning.

6. Kristdemokraterna vill slopa arbetsgivaravgifterna för vissa kategorier.

7. Kristdemokraterna vill sänka skatten på personaloptioner.

8. Kristdemokraterna vill införa en generell skattesänkning på inkomst.

9. Kristdemokraterna vill höja brytpunkten i den statliga inkomstskatten.

10. Kristdemokraterna vill införa förmånliga jobbskatteavdrag för vissa kategorier.

11. Kristdemokraterna säger nej till höjd skatt på investeringssparkonton.

12. Kristdemokraterna vill påbörja en "avtrappning" i ränteavdraget.

13. Kristdemokraterna vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad.

14. Kristdemokraterna vill sänka skatten för vissa ideella organisationer.

15. Kristdemokraterna vill sänka skatten på diesel.

16. Kristdemokraterna vill införa en råvaruskatt på icke återvunna textilier.

17. Kristdemokraterna vill införa en särskild skatt på plastpåsar.

18. Kristdemokraterna vill införa en skatt på avfallsförbränning.

Kommentar

Vad man ska vara väldigt medveten om, är att vad man än tycker om Kristdemokraternas skatteförslag ovan så ligger den stora merparten av deras skattepolitik i just avsaknaden av skatteförslag. Alla skatter som regeringen har idag och på den nivå de ligger på, om de inte kritiseras i Kristdemokraternas budgetmotion 2018 kan man tolka det som att Kristdemokraterna genom passivitet eller genom en "tyst" indirekt retorik i avsaknad av kritik av rådande skattelagar ej har någon kritik av desamma. Det enda Kristdemokraterna alltså kritiserar eller uttrycker sig att vilja förändra den rådande mandatperioden är ovan nämnda skatteområden. Det är bra att införa skattelättnader på vissa grupper i samhället. Men det innebär samtidigt att andra grupper principiellt får stå tillbaka och att allmänheten solidariskt får betala för det.

Skattesänkningen på inkomst som Kristdemokraterna vill införa är så blygsam att det enbart framstår som ett politiskt pappersflyg (alltså inte riktiga grejer). Att höja brytpunkten för den statliga inkomsten innebär att man inte vill att höginkomsttagare ska bekosta välfärden i den utsträckning som regeringen önskar. Att Kristdemokraterna vill sänka skatten på diesel kommer ju lämpligt till regeringens aviserade förslag att införa miljözoner och därför i princip tvinga bort dieselbilar från städerna. Kristdemokraterna ger således en signal till att de står upp för dieselbilsägaren. Frågan är om det håller hela vägen eller om Kristdemokraterna kommer att svänga från kommun till kommun gällande förbud mot dieselbilar i städerna, för det kommer vara var kommuns beslutanderätt om miljözoner ska tillämpas.

Nedan är en längre sammanfattning av Kristdemokraternas skatteförslag enligt deras höstbudget 2018

1. RUT-avdrag - Kristdemokraterna anför följande: RUT-avdraget ska utvecklas så att fler jobb med enklare kvalifikationer blir möjliga. Därför vill Alliansen tredubbla taket i RUT till 75 000 kr per person och år, samt vidga RUT till att också omfatta flyttjänster, tvättjänster och trygghetstjänster. Dessutom bör möjligheten att bredda RUT ytterligare för de över 70 år ses över. 

2. Pensionärer - Kristdemokraterna vill skapa fler möjligheter för äldre att arbeta längre än till 65 och förbättra pensionärernas ekonomi, genom att bland annat ta bort skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomst och pensionsinkomst samt genom höjd BTP och höjt tak i BTP, samt borttagen särskild löneskatt för äldre. Dessutom vill vi införa fördubblat jobbskatteavdrag för personer över 64 år.

3. Sänkt aktiekapital - Kravet på aktiekapital bör sänkas från 50 000 till 25 000 kronor. Dagens regelverk stänger ute för många potentiella företagare och bör anpassas till nya företags verkliga behov av eget kapital. 

4. Skattelättnad för unga och invandrare - Kristdemokraterna föreslår att det dubbla jobbskatteavdraget, som idag alltså finns för de som är 65 år eller äldre, utvecklas till att gälla grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Förslaget innebär en kraftig skattelättnad för unga upp till 23 år och för nyanlända under de första fem åren i Sverige. Det innebär att de grupper som kan komma ifråga för Alliansens inträdesjobb med Kristdemokraternas förslag skulle få en kraftig skattelättnad.

5. Jobbskatteavdrag för de som kommer från arbetslöshet eller sjukskrivning- Personer som varit borta länge från arbetsmarknaden kan idag få nystartsjobb där arbetsgivaren får borttagen arbetsgivaravgift. För denna grupp personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, vill vi också ge dubbelt jobbskatteavdrag baserat på hur länge man varit frånvarande från arbetsmarknaden. För att fler ska ta examen från högre studier tidigare så inför vi också en period med dubbelt jobbskatteavdrag för de som tar akademisk examen och börjar jobba före 25.

6. Arbetsgivaravgifter - Kristdemokraterna föreslår slopade arbetsgivaravgifter för den som anställer äldre personer eller unga utan gymnasieexamen och nyanlända. 

7. Bättre regler för personaloptioner - Regeringen har gått fram med ett förslag till incitamentsprogram, genom personaloptioner. Men förslaget exkluderar för många och är för lite generöst. Kristdemokraterna vill ha mer omfattande möjligheter för företagen att använda incitamentsprogram och avsätter därför 600 miljoner per år för sänkt skatt på personaloptioner. 

8. Skattesänkningar inkomst - Personer med arbetsinkomster, pension och näringsinkomster får en skattesänkning på 0,5 procent av inkomsten upp till 40 000 kr. Det innebär upp till 200 kr per person i skattesänkning. För en snittsvensk med 28 000 kr innebär det en skattelättnad på 140 kr i månaden. För de med A-kassa, föräldrapenning, förtidspension och aktivitetsersättning är skattesänkningen hälften så stor - 0,25 procent av inkomsten. 

Förslaget om en skattesänkning till alla kostar drygt 10,8 miljarder 2018 och ökar sedan till 11,5 miljarder kr 2020.

9. Specialisttjänster - För att göra det lönsamt för personer att exempelvis vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller bli chef inom äldreomsorgen avvisar Kristdemokraterna regeringens förändring av skiktgränserna som gör att betydligt fler vanliga löntagare får betala statlig skatt. Därför vill vi höja brytpunkten i den statliga inkomstskatten 2019 och därefter med 3,4 miljarder kr per år. Det gör att betydligt färre behöver betala statlig skatt. 

10. Jobbskatteavdrag - Kristdemokraterna återställer jobbskatteavdraget som regeringen trappar av för de som tjänar över 50 000 kronor i månaden. Vi påbörjar återställningen 2020 och avsätter 1,6 miljarder för detta. 

Kristdemokraterna föreslår vidare ett jobbskatteavdrag för föräldrar. Satsningen är omfattande och införandet sker stegvis. Fullt utbyggt – 2020 - ger skattereduktionen 500 kronor per förälder och månad. I ett hushåll där två föräldrar arbetar blir därför skattesänkningen 1000 kr per månad.

11. Främja sparande - nej till höjd skatt på ISK - Kristdemokraterna säger nej till den höjda skatten som regeringen föreslår.

12. Ränteavdrag - Kristdemokraterna påbörjar avtrappningen av ränteavdraget i budgeten, tillsammans med en sänkning av taket till 75 000 kr, vilket förstärker intäkterna med 1 miljard 2018, 2,3 miljarder år 2019 och 4 miljarder 2020.

13. Flyttskatter - Kristdemokraterna vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad. Även betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden vid köp av ny bostad. På så sätt tvingas inte vinsten vid försäljning fram till beskattning om man köper en ny bostad, utan både reavinstskatt och uppskovsränta betalas när personen inte längre gör något uppskov. Det sker exempelvis när personen flyttar till hyresrätt, till särskilt boende eller om personen avlider.

Förslaget skulle innebära att en stor del av den bristande rörligheten som orsakas av skatter vid flytt kan elimineras på ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt genom att staten fortfarande får in skatteintäkterna, dock något senare. Den ökade kostnad med förslaget som ändå uppstår för statskassan kompenserar vi för i vårt budgetalternativ. 

14. Sänkt skatt på ersättningar till funktionärer i ideella organisationer- Idrottsrörelsen har förmånliga skatteregler för sina föreningar som innebär att föreningen inte behöver betala arbetsgivaravgifter för idrottsutövare, tränare eller tävlingsfunktionärer om ersättningen understiger ett halvt prisbasbelopp. Med detta undantag har idrottsrörelsen en förmån som betyder mycket gott för verksamheten. Övriga ideella organisationer borde inkluderas i samma regelverk för att stödja deras viktiga arbete som gagnar inte minst ungdomar.

15. Hållbar skattesänkning för jordbruket - Som ett led i arbetet för bättre konkurrensvillkor för svenska bönder föreslår vi att skatten på diesel som används inom jordbruket sänks till jämförbar nivå med våra grannländer i Europa. 

Vi föreslår att skattenedsättningen utökas så att den totala skatten på diesel som används inom jordbruket sänks med 1,34 kronor per liter. Därmed uppgår skatten till 2,69 kr/l för år 2018 och 2,96 kr/l från och med år 2019. Denna reform beräknas kosta cirka 312 miljoner kronor per år.

16. Råvaruskatt - Vi föreslår att en råvaruskatt på icke återvunna textilier införs på 10 000 kronor per ton. Detta skulle innebära ökade skatteintäkter på omkring 1,3 miljarder kronor 2018 och ca 1,1 miljarder per år 2019-2020.

17. Skatt på plastpåsar Vi föreslår införandet av en ny skatt på plastpåsar i detaljhandeln på 1 krona per påse. Goda europeiska exempel finns, där liknande skatter har lett till drastiskt minskad försäljning av plastpåsar – med kraftigt minskad nedskräpning som följd. Reformen innebär ökade skatteintäkter med 0,8 miljard 2018.

18. Skatt på avfallsförbränning - Kristdemokraterna inför en skatt på avfallsförbränning på 100 kr per ton förbränt avfall, i syfte att styra mot ökad materialåtervinning. Förslaget ger intäkter på drygt 650 miljoner kr per år.

Här kan ni läsa Kristdemokraternas budgetmotion 2018.

Inom kort kommer nästa redogörelse över partiernas skattepolitik!

Med vänliga hälsningar

John Knutsson

Jurist och retoriker