En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/195131

Pressmeddelande
14 juni 2012
Finansdepartementet

Regeringen stoppar möjlighet att utnyttja investeringssparkontot för att undgå
beskattning

Regeringen överlämnade i dag en skrivelse till riksdagen där man aviserar
kommande ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på
investeringssparkonton. Ändringarna görs för att förhindra att
investeringssparkontot utnyttjas för att undgå beskattning och innebär att
finansiella instrument som är förpliktelser, t.ex. utfärdade optioner eller
terminer med negativt värde, ska undantas från konventionell beskattning. Det
finns särskilda skäl för att tillämpa det kommande förslaget från och med den
15 juni 2012.

I höst kommer regeringen att lämna en proposition till riksdagen med förslag
om att finansiella instrument som förvaras på investeringssparkonton och som
är förpliktelser, t.ex. utfärdade optioner eller terminer med negativt värde,
ska undantas från konventionell beskattning, på samma sätt som i dag gäller
för aktier och andra finansiella instrument som är tillgångar. Det innebär att
kapitalvinst och annan avkastning på sådana förpliktelser inte ska tas upp
till beskattning samt att kapitalförluster och utgifter inte får dras av.

Förändringen ska motverka att privatpersoner av skatteskäl investerar i
förpliktelser på ett investeringssparkonto för att skapa förluster som kan
dras av inom det konventionella beskattningssystemet. Detta är lönsamt om
förvärven av förpliktelser kombineras med förvärv av motsvarande tillgångar,
så att förlusterna motsvaras av vinster som beskattas schablonmässigt inom
ramen för investeringssparkonto.

Denna effekt av gällande lag var inte avsedd när investeringssparkontot
infördes. Regeringen bedömer att det finns en betydande risk för att detta
utnyttjas på ett sätt som medför ett inte obetydligt skattebortfall för
staten. För att omedelbart förhindra möjligheten att kringgå det befintliga
regelverket i syfte att undgå beskattning aviserar regeringen lagändringen i
en skrivelse som i dag överlämnats till riksdagen. Enligt regeringen finns det
särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra
stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med den 15
juni 2012.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Erik Sjöstedt
Rättssakkunnig
08-405 38 82

Pia Gustafsson
Ämnesråd
08-405 23 43

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Skr. 2011/12:165 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om
beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett
investeringssparkonto (http://www.regeringen.se/sb/d/15684/a/195130)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg