En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skatteverket har i ställningstagande 2010-10-25 som sammanfattning av ställningstagandet sagt följande:

"Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande i Sverige och i tredje land får vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln inte vara längre än att de sammanlagt motsvarar åtta dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 96 dagar under ett och samma anställningsår."

Nu har Skatterättsnämnden i ett förhandsbeskedsärende 2013-07-05 kört över Skatteverket. Det rörde sig om en kvinna som skulle arbeta i för en koncern med placering i land Z. Hon skulle dock även arbeta i länderna X och Y cirka 100 dagar per år samt tillbringa 30 dagars semester i Sverige varje år. Hon frågade i huvudsak om sexmånadersregeln var tillämplig i ett sådan fall.

Skatterättsnämnden kom fram till att sexmånadersregeln var tillämplig. Nämnden gjorde dock ett förbehåll:

"I vad mån hon kommer att bli beskattad för det arbete som utförs i vart och ett av länderna ifråga har ingen relevans vid denna bedömning men får betydelse för att pröva omfattningen av skattebefrielsen. En sådan prövning är emellertid inte föremål för hennes ansökan om förhandsbesked."

Innebörden i förbehållet ska ses mot bakgrund av att lagtexten säger att befrielsen från svensk skatt gäller "till den del den beskattas i verksamhetslandet". Vad jag kan förstå innebär det att om hon inte betalar skatt i "verksamhetslandet", dvs. här landet Z, för anställningsinkomst avseende arbete i länderna X och Y så kommer hon i stället att få betala svensk skatt för just den inkomsten men fortfarande bli befriad från svensk skatt avseende sådan inkomst som beskattats i "verksamhetslandet".

Se Skatterättsnämndens referat.

Nu undrar vi bara om Skatteverket ska överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen?