En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

HFD 2014 ref. 2 är intressant läsning för dem som intresserar sig för tillämpningen av de s.k. 3:12 reglerna. Det är ett tungt fall att gå igenom, eftersom referatet innehåller så mycket detaljer.

Jag förenklar kraftigt och sammanfattar rättsfallet på följande sätt.

A och B ägde 1/3 vardera i Y AB.

B hade varit verksam i betydande omfattning i ett bolag Ä, som bedrev verksamhet likartad med den som Y AB bedrev men hans engagemang hade upphört 2008. Fem år senare, dvs. från och med 2014, var hans andelar i Y AB inte längre kvalificerade.

A hade varit verksam och var fortfarande verksam i betydande omfattning i X AB. Även det bolaget bedrev verksamhet som var likartad med den som Y AB bedrev. Därmed skulle A:s aktier i Y AB anses vara kvalificerade, om inte utomståenderegeln skulle anses tillämplig.

A ställde följande frågor:

1. Ska A:s andelar i Y AB anses okvalificerade 2014 enligt tillämpning av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL?

2. Om fråga 1 besvaras nekande; när blir A:s andelar i Y AB okvalificerade enligt tillämpning av utomståenderegeln?

Skatteverket ansåg med hänvisning till lagtexten att prövningen av om utomståenderegeln var tillämplig skulle göras på X AB fastän frågan gällde Y AB. Skatteverket kom därmed fram till att utomståenderegeln inte kunde anses tillämplig, eftersom X AB inte hade några passiva delägare.

Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock att prövningen skulle ske i det bolag som frågan gällde, nämligen Y AB. HFD hänvisade bl.a. till att reglerna tar sikte på den utomståendes rätt till utdelning. Eftersom B var passiv i Y AB och hade rätt till utdelning skulle utomståenderegeln bli tillämplig men först 2019! Utomståenderegeln skulle alltså bli tillämplig först (2*5 år =) 10 år efter det att B varit verksam i betydande omfattning. Först skulle fem år passera för att B:s aktier i Y AB inte längre skulle anses kvalificerade. Därefter skulle ytterligare fem åt passera pga. att utomståenderegeln föreskriver man vid bedömningen ska beakta förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående åren. Annorlunda uttryckt så börjar karenstiden för utomståenderegeln först när den utomståendes aktier inte längre är kvalificerade.

Här tycker jag att HFD varit onödigt restriktiv men det är HFD som bestämmer!

För fördjupning, HFD 2014 ref. 2