En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Debattartikel
Dagens industri 18 juni 2014
Anna-Karin Hatt, It- och energiminister
Anders Borg, Finansminister

Förnybar diesel blir skattefri

Efter att EU-kommissionen har sagt nej till regeringens förslag om kvotplikt och ändrad beskattning på drivmedel skrotas nu förslaget. Detta ska inte stoppa den snabba utveckling av förnybara drivmedel som nu sker, skriver finansminister Anders Borg (M) och energiminister Anna-Karin Hatt (C).

Den största utmaningen, både när det gäller energiomställningen och klimatet, är att ställa om till en hållbar transportsektor. Det gäller internationellt, men det gäller också för oss i Sverige.

Just därför har många av alliansregeringens satsningar på energiområdet under de senaste mandatperioderna haft ett särskilt fokus på just det området. Tack vare dessa har andelen förnybara drivmedel i våra vägtransporter, som tidigare låg på en väldigt låg nivå, ökat snabbt de senaste åren.

När alliansen tillträdde 2006 var andelen förnybara drivmedel i våra vägtransporter cirka 3 procent. Förra året hade den andelen ökat till nästan 10 procent. Med den utvecklingen i ryggen fortsätter vi nu arbetet för att minska utsläppen.

Just därför, och som ett ytterligare steg, har alliansregeringen lagt fram ett förslag om att Sverige ska införa ett kvotpliktsystem för biodrivmedel som, i kombination med en ändrad beskattning av biodrivmedel, skulle leda till att vi ökar låginblandningen av biodrivmedel i all bensin och diesel. Samtidigt skulle andra generationens mer avancerade biodrivmedel ges en särställning genom att de fick en egen särskild kvot, och rena höginblandade biodrivmedel som E85 och biogas skulle främjas genom att de även framöver skulle befrias från skatt.

Vår tanke har varit att vi successivt skulle kunna utveckla kvotpliktsystemet, så att vi gradvis skulle kunna öka andelen biodrivmedel, och särskild avancerade biodrivmedel med god miljöprestanda, i Sverige. På basis av de förslag vi i alliansregeringen lagt har riksdagen antagit en ny lag om kvotplikt för biodrivmedel, och en ändrad beskattning av biodrivmedel.

De nya bestämmelserna har dock inte kunnat träda i kraft eftersom vi först måste få ett godkännande av EU-kommissionen för de skatteregler som skulle förenas med kvotplikten.

Inom ramen för kommissionens preliminära granskning har det tyvärr framkommit att kommissionen inte kommer att kunna ge nödvändigt klartecken till dessa.

Det skäl som kommissionen har framfört är att det inte är möjligt för Sverige att införa en kvotplikt och samtidigt fortsätta med att generellt undanta de förnybara drivmedlen från den koldioxidskatt som fossila drivmedel får betala, utan att Sverige måste välja mellan att antingen fortsätta med nuvarande skattebefrielse eller införa den nya kvotplikten.

Vi och alliansregeringen delar inte den uppfattningen. Tvärtom är det en bärande del i den svenska klimat- och energipolitiken att vi lägger koldioxidskatt på fossila bränslen men inte på hållbara förnybara bränslen.

När det nu står klart att Sverige inte får grönt ljus för att införa kvotpliktssystemet i kombination med vår nuvarande utformning av koldioxidbeskattningen innebär det att regeringen kommer att gå till riksdagen och föreslå att lagen om kvotplikt, och de därtill kopplade bestämmelserna i lagen om skatt på energi, ska utgå.

Detta ska dock inte stoppa den snabba utveckling för förnybara drivmedel som nu sker. Vi kommer att se till att dagens goda villkor för hållbara biodrivmedel fortsätter att gälla. Det innebär att vi fortsätter att främja en ökad användning av biodrivmedel genom den skattenedsättning som redan finns, efter godkännande av kommissionen och inom ramen för de regler som gäller för så kallad överkompensation.

På grund av EU:s överkompensationsregler, och när Energimyndigheten i sin senaste övervakningsrapport pekat på att hög- och låginblandad FAME (samlingsnamnet för fettsyrametylestrar) är överkompenserad, kommer skatten på detta biodrivmedel i år, precis som föregående år, att höjas, så att beskattningen av FAME lever upp till det gemensamma EU-regelverket.

Att EU-kommissionen inte har godkänt kvotpliktsmodellen och de förändringar av energibeskattningen som hörde samman med den minskar inte på något sätt alliansregeringens engagemang för att ställa om transportsektorn. Därför gör vi nu ett omtag på kvotplikten för att se hur vi kan gå vidare för att skapa ännu bättre, och ännu mer långsiktiga, villkor för hållbara biodrivmedel än de vi redan har.

Men också i närtid kommer vi att ta nya steg. Alliansregeringen ska bland annat återkomma med ett förslag om att slopa den bestämmelse som finns i dag, som innebär att så kallad HVO (ett slags förnybar diesel) bara får skattebefrias upp till en låginblandning om 15 procent i diesel.

HVO är ett förnybart dieselbränsle som har mycket god klimatprestanda, och som dessutom har en sådan kemisk sammansättning att det kan användas direkt i befintliga dieselmotorer. Utvecklingen av HVO går nu oerhört fort, och bara på några år har de tillgängliga volymerna av HVO mångdubblats. Därför vill vi, genom att ta bort 15-procentsregeln och skattebefria all HVO, skapa förutsättningar för en ökad användning av detta hållbara biodrivmedel. Det blir ännu ett tydligt steg framåt i alliansregeringens omställning till hållbara transporter.