En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 29 augusti 2014
 Finansdepartementet

Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

I juli 2014 remitterade Finansdepartementet en promemoria om ändrad beskattning av vissa biodrivmedel. Eftersom förslagen i promemorian behöver granskas av Lagrådet överlämnas dessa i en lagrådsremiss.

För att skapa förutsättningar för en ökad användning av hållbart biodrivmedel föreslås att all HVO, som är en form av förnybar diesel, skattebefrias. Dagens begränsning om skattebefrielse endast upp till en inblandning av 15 procent i dieselbränsle tas bort.

För att beskattningen ska leva upp till EU-regler om så kallad överkompensation föreslås att skatten på FAME höjs. Fame är samlingsnamn för fettsyra metylestrar.

Höginblandad Fame kommer enligt förslaget att beskattas med 1 026 kr/m3 och låginblandad FAME med 1 686 kr/m3. I dag är höginblandad FAME helt skattebefriad och låginblandad FAME beskattas med 16 procent av energiskatten på fossilt dieselbränsle (vilket 2014 motsvarar ca 281 kr/m3). För dieselbränsle med fem procents inblandningsnivå av FAME bedöms priset vid pump öka med knappt 9 öre per liter inklusive moms genom förslaget.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Slopandet av 15 procentsbegränsningen för HVO tillämpas dock retroaktivt från och med den 1 maj 2014.

Kontakt

Anna Wallentin
08-405 25 90
076-105 84 62