En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Som alla vet föll Regeringens budgetproposition den 3 december. De föreslagna ändringarna av skattelagarna kommer därmed i huvudsak inte att genomföras vid årsskiftet. Lagarna förblir alltså oförändrade i sina viktigaste delar. Eventuellt kommer ändringarna ändå att genomföras men det får vi veta först efter nyvalet den 22 mars 2015. Alliansen avslog dock inte allt i budgetpropositionen.

Här följer några huvuddrag i det som hänt:

Brytpunkterna räknas upp med inte bara konjunkturprisindex utan även med 2 % liksom tidigare.

Jobbskatteavdragen förändras inte.

Beskattningen av pensionärer förändras inte - vare sig de arbetar eller inte efter pensioneringen.

Skattereduktionen för läxhjälp blir kvar.

Rutavdraget sänks inte.

Fakturamodellen ändrades inte den 3 december men väl några dagar senare genom SkU7. Utförarna blir tvungna att rapportera elektroniskt och de blir också tvungna att lämna fler uppgifter, t.ex. arbetade timmar och vad arbetet avsett.

Skattereduktionen för gåvor ändras inte.

Skattereduktion för förnybar el ändras inte.

Arbetsgivaravgifterna för unga och gamla förändras inte. Med undantag för att nuvarande nedsättning slopas för dem som fyllt 25 år och förstärks för dem som ännu inte fyllt 23 år.

Det privata pensionssparandet ändras till 1800 kr/år.

Många punktskatter höjs.

OBS! Sådana förändringar som beslutats av Riksdagen innan budgetpropositionen föll kommer att gälla såsom beslutat.

Det finns också skatteförslag i Alliansens budgetmotion som är utformade som tillkännagivanden. Det innebär att regeringen behöver återkomma till riksdagen med propositioner i de frågorna.

Nedanstående detaljer har jag hämtat från Regeringens hemsida:

Beslutade skatteändringar som ska bli lag

 • Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
 • Avdragsrätt för privat pensionssparande - begränsning och avisering om slopande
 • Höjd skatt på alkohol
 • Höjd skatt på tobak
 • Beskattning av privatinförsel av cigaretter från vissa medlemsstater i EU
 • Förändrat undantag från mervärdesskatt avseende dentaltekniska produkter och tjänster
 • Höjd beloppsgräns för förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen
 • Trängselskatt införs för utländska fordon och ett användningsförbud införs vid för sent betald trängselskatt
 • Höjd fordonsskatt
 • Ändrad beskattning av biodrivmedel
 • Höjd skatt på avfall som deponeras
 • Begränsning av skattefriheten för flyg- och fartygsbränsle
 • Sänkt skatt på diesel för skogsmaskiner med anledning av branden i Västmanland

Skatteförslag som inte fick stöd i riksdagen

 • Avtrappat jobbskatteavdrag
 • Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt
 • Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
 • Särskild löneskatt för äldre
 • Slopad avdragsrätt för förvaltningsuppgifter
 • Förändringar inom RUT-avdraget, dvs. läx-RUT slopas inte.
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Höjd skatt på bekämpningsmedel
 • Höjd skatt på naturgrus
 • Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftreaktorer
 • Höjd skatt på diesel och sänkt fordonsskatt för dieseldrivna lätta fordon

Skatteförslag för 2015 som regeringen ska återkomma med propositioner om

 • Nedsättningen av socialavgifterna för unga ska förändras. Nedsättningen slopas för personer som vid årets ingång fyllt 25 år samtidigt som den förstärks för personer under 23 år, så att bara ålderpensionsavgiften ska betalas.
 • Möjligheten till gruppregistering till mervärdesskatt slopas