En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

I början på 90-talet låg räntorna på mycket höga nivåer. Det var då inte så betungande att av räntan betala förmögenhetskatten på 1,5 %.  När nu räntan i många fall inte ens kommer upp till samma procentsats som förmögenhetsskatten, blir effekten en kraftig skärpning av denna skatt jämfört med förr. Tar man dessutom hänsyn till att inkomsträntorna beskattas med 30 % inkomstskatt och att inflationen uppgår till 1 - 2 %, blir slutresultatet att kapitalet sjunker i värde från år till år för många privatpersoner. Kapitalpensionsförsäkringen är ett elegant sätt att undvika förmögenhetskatten och byta ut 30 % inkomstskatt på kapitalinkomster mot en förmånlig avkastningsskatt på 15 %.

Kapitalpensionen har följande bakgrund. En svensk privatperson ansökte om förhandsbesked angående en pensionsförsäkring i ett utländskt försäkringsbolag beläget i ett annat EU-land. Försäkringen skulle uppfylla kraven för pensionsförsäkringar enligt inkomstskattelagen bortsett från kravet att en sådan försäkring skulle tecknas i svenskt försäkringsbolag. Yttrande begärdes från EU-domstolen, som gav ett sådant svar att Regeringsrätten befriade försäkringen från förmögenhetsskatt. Vidare gällde att premien visserligen inte var avdragsgill vid inkomstsbeskattningen men att pensionsutbetalningarna i stället skulle bli skattefria. Slutligen skulle försäkringen belastas med den lägre avkastningsskatten på 15 % - inte den höga på 27 %, som gäller för kapitalförsäkringar. Snabbt efter domen kom en lagändring hösten 2004, som gör det möjligt att fr.o.m. 2005 teckna s.k. kapitalpensionsförsäkringar även i svenska försäkringsbolag. Uttrycket kapitalpensionsförsäkring kommer av att försäkringsformen har drag av både pensionsförsäkring och kapitalförsäkring.

Kapitalpensionsförsäkringen skall i princip uppfylla kraven för en pensionsförsäkring. De kanske viktigast av dessa krav är att utbetalning inte får påbörjas före 55 års ålder, att utbetalning måste pågå i minst fem år, att utbetalningarna skall ske med samma eller stigande belopp samt att försäkringen inte får pantsättas. Detta kan naturligtvis vara till stor nackdel för många. Man kan tycka att nackdelen är som störst för dem som ännu inte fyllt 55 år. Å andra sidan kan det finnas föräldrar som vill ge sina barn en kapitalpensionsförsäkring just pga. 55-årskravet. De kan då vara säkra på att barnen inte kan förslösa dessa pengar i unga år. Försäkringen kan liksom en vanlig pensionsförsäkring utformas så att den ger utbetalningar under viss tid eller livsvarigt.

Kapitalpensionsförsäkringar belastas inte med inkomstskatt på räntor, utdelningar och kapitalvinster. I stället beräknas en avkastning schablonmässigt. Skatteunderlaget utgörs i huvudsak av marknadsvärdet av tillgångarna i försäkringen vid årets ingång multiplicerat statslåneräntan. Avkastningsskatten är 15 % av detta skatteunderlag. Schablonen gör att avkastningsskatt måste betalas även under år då marknadsvärdena av tillgångarna går ned men - sett över några års sikt – brukar marknadsvärdena gå upp betydligt och då är den schablonmässiga avkastningskatten på 15 % synnerligen förmånlig jämfört med 30 % skatt i inkomstslaget kapital.

Det finns många försäkringsbolag som säljer kapitalpensionsförsäkringar. Kontrollera vilka kostnader som tas ut ur försäkringen! När man frågar efter kostnaderna är det viktigt att fråga efter totalkostnaderna. Välj sedan ett försäkringsbolag som Du och Din klient har förtroende för!

___________________________________________________________

Om Du inte redan är inloggad, logga in eller bli medlem för att  skriva kommentarer!