En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

I dag presenterar regeringen en vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken, inklusive nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen. De offentliga finanserna visar överskott. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.

- Vi har tagit Sverige i en ny riktning. Investeringar i jobb, sjukvård, skola och klimat har gett resultat. Nu fortsätter regeringen med ytterligare satsningar för ett tryggt och hållbart Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt

Den svenska modellen levererar. Sedan 2014 har Sverige haft en högre tillväxt än de flesta andra jämförbara länder och tillväxten bedöms bli hög även 2018. Sysselsättningen har ökat med 250 000 personer under samma period och sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta av befolkningen, är på den högsta nivån på över 25 år. Sverige har dessutom den högsta sysselsättningsgraden som någonsin uppmätts i ett EU-land. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan år 2003. Efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt hög och arbetslösheten väntas fortsätta minska till 6,2 procent 2018.

De offentliga finanserna har uppvisat överskott sedan 2015 och väntas fortsätta göra det de kommande åren. Överskottet beräknas uppgå till ca 1 procent av BNP såväl 2018 som 2019 och därefter stiga fram t.o.m. 2021.

- Under de kommande åren ser vi att behoven i välfärden kommer att öka i och med att vi lever allt längre och det föds fler barn. Det kommer att bli nästa mandatperiods stora uppgift. Därför prioriterar den här regeringen satsningar för ökad trygghet för ett Sverige som håller ihop, framför stora skattesänkningar för de rikaste, säger finansministern.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Fler ska komma i arbete

Trots den positiva utvecklingen finns det fortsatta utmaningar på arbetsmarknaden. Regeringen fortsätter därför med sin breda jobbagenda med åtgärder för fler och enklare vägar till jobb, ett kunskapslyft för att de som söker jobb ska ha rätt kompetens, åtgärder för att hela landet ska växa samt investeringar i klimat, välfärd, infrastruktur och bostäder. Regeringen tillför därför i vårändringsbudgeten för 2018 ca 0,4 miljarder kronor ytterligare på bl.a. insatser i svenska och sommarjobb för unga.

Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola

Efter en lång period av försvagade kunskapsresultat förbättras nu svenska elevers resultat i internationella mätningar. Samtidigt menar regeringen att ojämlikheten i skolan är alltför stor och vill göra fortsatta insatser för att kunskapsresultaten ska fortsätta att förbättras och ojämlikheten minska.

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland

Regeringen vill inte att miljöproblem ska lämnas över till kommande generationer att hantera. Minskade växthusgasutsläpp går att kombinera med ekonomisk utveckling och målet är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Genom att ta ansvar för vår klimatpåverkan på hemmaplan visar vi ledarskap för världens länder. Den gröna omställningen skapar också nya jobb. Regeringen fortsätter därför arbetet för att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045, miljömålen nås och energisystemet ska bli mer hållbart. Redan i vårändringsbudgeten satsas i år ytterligare 0,5 miljarder kronor på bl.a. metangasreduceringsstöd och solceller.

Välfärden ska stärkas

Om välfärden fungerar väl så främjar det en god ekonomisk utveckling och bidrar till ökad trygghet, jämlikhet och jämställdhet. I dag arbetar över 100 000 fler i välfärden än när regeringen tillträdde. Men mer behöver göras. Det kommande årtiondet behöver minst 200 000 fler anställas. Regeringen tillför redan i vårändringsbudgeten för 2018 ca 1,5 miljarder kronor ytterligare på välfärden, bl.a. bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvården och ökad trygghet för äldre. Hög sysselsättning, bra skolor och en generell välfärd lägger grunden för ett tryggt samhälle.

Sverige ska vara säkert

Det krävs en kraftsamling för att upprätthålla säkerhet och demokrati. Stora satsningar har gjorts för att poliserna ska bli fler och bättre rustade i kampen mot brott, för att terrorism ska bekämpas och för att stärka försvaret. Arbetet har inletts, men mer behöver göras, anser regeringen. Därför tillförs ytterligare ca 0,3 miljarder kronor för 2018 i vårändringsbudgeten till bl.a. Polismyndigheten och Tullverket.

Kontakt
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
072-544 28 66 
 e-post till Gösta Brunnander, via registrator  
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
076-296 46 38 
 e-post till Isabel Lundin, via registrator  
Genvägar
Nyckeltal prognos april 2018 
Tabell: Förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2018 
Aktuellt om budgeten 
Nyheter från Finansdepartementet
Prenumerera på nyheter via e-post 
Finans­departementet på Twitter 

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Magdalena Andersson om Ekonomisk politik, Statens budget

Publicerades: 16 april 2018