En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Eftersom ingen ny regering har tillträtt lämnar övergångsregeringen i dag budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. En övergångsregering har begränsade befogenheter. Den budget som lämnas utgår från tidigare riksdagsbeslut och lämnar utrymme för justeringar när det finns en ny regering på plats. Budgeten innehåller också ett förslag om vilket det råder bred samsyn i riksdagen och som inte kan genomföras under pågående budgetår. Det handlar om ett tidigare remitterat förslag om att minska skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare.

- Det här är en avskalad budget utan partipolitisk inriktning som ger goda förutsättningar för en ny regering att föreslå ändringar utifrån sin politiska inriktning, säger finansminister Magdalena Andersson.

Principstyrt arbete

Detta är första gången en övergångsregering lämnar en budgetproposition. Budgetarbetet har utgått från de principer som regeringen efter kontakt med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna bedömt att riksdagen kan acceptera.

Övergångsregeringen har i budgetarbetet utgått från den beslutade budgeten för 2018. Det har lett till att den största delen av de aviserade förändringar för 2019 som regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2018 inte finns med, till exempel de fem ytterligare välfärdsmiljarderna till kommuner och landsting. Samtidigt förlängs en del tillfälliga satsningar.

- Den här budgeten ska inte ses som slutprodukten för 2019, en ny regering kommer vilja sätta avtryck efter att den tillträtt, säger biträdande finansminister Per Bolund.

De framtagna principerna innebär att anslag i den nu presenterade budgeten justerats enligt följande, jämfört med den nivå som varit gällande för 2018:
•Anslag som används för förvaltnings- och investeringsändamål pris- och löneomräknas på sedvanligt sätt. Anslag som avser regelstyrda transfereringssystem justeras utifrån ändrad makroekonomisk utveckling liksom ändrade volymer (t.ex. antal personer som omfattas).
•Anslag justeras till följd av beslutade lagar och förordningar, internationella avtal, civilrättsligt bindande avtal eller EU-rättsakter.
•Anslag justeras om riksdagen beslutat om flyttar av ändamål och verksamheter mellan utgiftsområden.
•Anslag justeras om det krävs för att nödvändiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas.
•För att verksamhet som baseras på ett beställningsbemyndigande för kommande år ska ges förutsättningar att bedrivas i samma omfattning 2019 - 2021 justeras anslagsnivåerna för alla år med hänsyn till nivån på beräknade infrianden av de ekonomiska åtagandena 2019.
•Lagförslag som är politiskt okontroversiella, och som inte kan genomföras under pågående budgetår, inkluderas i de fall det råder politisk samsyn om förslagen.

Motsvarande principer har beaktats för förslag som avser statens inkomster där de är tillämpliga.

Tillväxt något över genomsnittet och stabil arbetsmarknad

Efter en relativt hög tillväxt under 2018 förväntas BNP växa i långsammare takt nästa år. Arbetslösheten väntas hamna på 6,4 procent 2018 och vara oförändrad under 2019. Prognoserna är mindre relevanta för budgetåret än vanligt, eftersom en ny regering kan komma att lämna en mer omfattande ändringsbudget för 2019 än i normala fall.

Offentliga finanser i linje med överskottsmålet

Riksdagen har fastställt att nivån på överskotts­målet ska vara i genomsnitt en tredje­dels procent av BNP över en konjunkturcykel från och med nästa år. Regeringen bedömer i budgetpropositionen att det strukturella sparandet 2019 är i linje med den nya nivån för överskottsmålet.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Fredrika Lindsjö Hermelin
Kommunikationschef, Finansdepartementet
Telefon 08-405 16 19  
e-post till Fredrika Lindsjö Hermelin, via registrator

Ladda ner
Budgetpropositionen för 2019
Tabell Nyckeltal prognos november 2018.pdf
Tabell Förändring av utgiftsramar jämfört med beslutade ramar för 2018.pdf
Höständringsbudget för 2018

Genvägar
Sammanfattning av budgeten för 2019

Nyheter från Finansdepartementet
Prenumerera på nyheter via e-post
Finans­departementet på Twitter

Publicerad 15 november 2018