En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

I Sverige har vi begränsad avdragsrätt för räntor på vinstandelslån. Hur ser det ut i övriga Europa (t.ex. Tyskland, Holland och England)? Någon som vet?

4 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jun 02, 2007

  Hej Greatgonzo!

  Tyvärr vet jag inte. Ränta på vinstandelslån är dock mycket likt utdelning på aktier. Vinstandelslån är ju på sätt och vis en aktie utan rösträtt, som skall återbetalas till ägaren av den. Utdelningar är praktiskt taget aldrig avdragsgilla. Det är därför inte konstigt om ränta (dvs. vinstandel) på vinstandelslån inte heller är avdragsgill eller i vart fall bara är avdragsgill på vissa villkor.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  dollarone
  jun 21, 2007

  Hur ser skattereglerna ut i Sverige för vinstandelslån då?

  Om mitt fåmansbolag skulle ge ut ett vinstandelslån som delfinansiering i samband med förvärv av näringsbetingade aktier? Låt säga att villkoren skulle vara 8 % löpande ränta samt 25 % av resyultatet utav investeringen i samband med marknadsnotering eller exit.?

 1. anon
  Clas Ramert
  jul 04, 2007

  Hej Dollarone!

  Det är verkligen roligt att någon frågar om vinstandelslån. Det är en finansieringsform som är mycket underskattad!

  Vinstandelsbeviset kan liknas vid en aktie utan rösträtt. Räntan eller vinstandelen är i princip avdragsgill hos det företag som givit ut vinstandelsbeviset. Utdelningen på en aktie är i princip aldrig avdragsgill.

  Nedan har jag  valt att helt enkelt citera ur lagtexten i inkomstskattelagen (24 kap. 5 - 10 §§):

  "Avdragsrätt för ränta på vinstandelslån
  Huvudregler
  5 § Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har tagit upp ett vinstandelslån, får dra av vinstandelsräntan bara i den utsträckning som följer av 6 - 10 §§.
  Med vinstandelsränta avses ränta vars storlek är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst och med vinstandelslån avses ett lån med ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta.
  För annan ränta på vinstandelslån gäller allmänna bestämmelser om avdrag i näringsverksamheten.
   
  Emissioner på den allmänna marknaden
  6 § Vinstandelsräntan skall dras av om lånet har bjudits ut till teckning på den allmänna marknaden.
  Om det låntagande företaget är ett fåmansföretag, får vinstandelsräntan dock inte dras av till den del den betalas till någon som
  1. är andelsägare i företaget,
  2. är företagsledare i företaget,
  3. är närstående till någon som avses i 1 eller 2, eller
  4. på annan grund har sådan intressegemenskap med företaget som anges i 14 kap. 20 §.
   
  Riktade emissioner
  7 § Om en eller flera personer har fått ensamrätt eller företrädesrätt till teckning av lånet, skall vinstandelsräntan dras av om ensamrätten eller företrädesrätten inte har lämnats till någon som
  1. är andelsägare i det låntagande företaget,
  2. har sådan intressegemenskap med företaget som anges i 14 kap. 20 §,
  3. är företagsledare i företaget om det är ett fåmansföretag, eller
  4. är närstående till en företagsledare eller andelsägare i företaget om det är ett fåmansföretag.
   
  8 § Är andelarna i det låntagande företaget noterade på en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, skall vinstandelsräntan dras av även om de som äger andelar i företaget har fått en sådan företrädesrätt till teckning av lånet som har lämnats i förhållande till deras innehav av andelar.
  Om räntan skall dras av, skall det sammanlagda värde som genom företrädesrätterna kan anses ha tillförts andelsägarna tas upp av företaget. Värdet skall tas upp som intäkt det beskattningsår då teckningen av lånet avslutas.
   
  9 § Skatteverket får medge att vinstandelsräntan dras av även om en eller flera som äger andelar i företaget har förbehållits rätt till teckning av lånet. En förutsättning för ett sådant beslut är att lånevillkoren kan antas ha bestämts på affärsmässig grund med hänsyn till omständigheterna när lånet togs upp.
  Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.  2003:669
   
  10 § Om det låntagande företaget är ett fåmansföretag, får vinstandelsräntan inte dras av - även om förutsättningarna för avdrag i 7, 8 eller 9 § är uppfyllda - till den del den betalas till någon som
  1. är andelsägare i företaget,
  2. är företagsledare i företaget,
  3. är närstående till någon som avses i 1 eller 2, eller
  4. på annan grund har sådan intressegemenskap med företaget som anges i 14 kap. 20 §."

  Välkommen med fler frågor på vinstandelslån!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  JS
  mar 29, 2012

  Hej! Om ett FÅAB tar upp vinstandelslån från delägare som är aktiebolag, hur blir det då med avdragsmöjligheten för vinstandelsräntan i FÅAB till dessa aktiebolag?