En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Utländsk medborgare på väg att flytta till Sverige? Foreign citizen moving into Sweden?

Hur kommer du arbeta i Sverige? Funderar du på att starta ett företag och arbeta för det företaget?

I en sådan situation kan du ställas inför en rad olika frågeställningar som kan vara knepiga. Vi på Skattepunkten hjälper dig att gå igenom dina förutsättningar, så att du kan förverkliga din idé om att driva företag. Det finns viktiga skatteplaneringsmöjligheter för dig, som är på väg in i Sverige, att nyttja. 

Harmoniserad skattebas för bolagsskatter i EU

Dagens Industri rapporterar om att EU-kommissionen  i juni kommer att lägga fram ett förslag för att harmonisera skattebasen för bolagsskatter i EU:s länder.

Kommissionen lade redan fram ett förslag 2011 som körde fast efter motstånd från många EU-länder, men bedömare tror på ökade möjligheter nu. Inställningen har ändrats, över hela världen har folk fått nog av vissa beteenden för att undvika skatt och EU:s finansministrar har gett ett starkt stöd för att bekämpa multinationella företags skatteundandragande.

Skatter och frizoner i Lettland

Nyligen blev jag uppmärksammad på Lettland.

Internationell beskattning: Elementärt om skatteavtal och skatterättslig hemvist

Allmänt

Låt oss säga att fråga är om en viss inkomst skall beskattas i Sverige eller i ett annat land, som vi kallar X-land, eller om den skall beskattas helt eller delvis i båda länderna. I sådana situationer finns det vanligen tre regelverk att ta hänsyn till.

Aktievinstutflyttningar av fåmansbolag stoppade

Frågan om förhållandet mellan den interna skatterätten och våra skatteavtal är sedan en tid glödhet för att inte säga infekterad. Det har lett till att alla skatteupplägg där fåmansbolagsägare genom att flytta utomlands tidigare undgått beskattning vid avyttring av sina bolag har stoppats enligt förhandsbesked i Skatterättsnämnden.

De svenska skatteavtalen - behövs de?

(För att läsa hela bloggen måste Du trycka på knappen "Läs mer", som Du finner längre ned, om Du är på första sidan)

Informationsutbytesavtal med Aruba, Nederländska Antillerna m.fl.

Regeringen har i två propositioner den 1 oktober föreslagit att riksdagen ska godkänna avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba och Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter. Regeringen föreslår att riksdagen ska anta lagar om dessa avtal.

Aruba och Nederländska Antillerna är delar av Nederländerna som är belägna i Karibien och som har en viss form av egen jurisdiktion.

Koncernbidrag till utländska koncernbolag

Under en längre tid har frågan om koncernbidrag kan lämnas till utländska koncernbolag debatterats i Sverige.

Debatten började med att det brittiska företaget Marks & Spencers genom en dom i EG-domstolen fick avdrag för något som liknade ett koncernbidrag till ett utländskt dotterbolag. Marks & Spencers hade fått avdrag om dotterbolaget varit brittiskt men brittisk skattelag förhindrade avdrag när dotterbolaget hörde hemma i annat land. 

Pensionsstiftelsers investeringar i svenska och utländska handels- och kommanditbolag samt CFC-bolag

Pensionsstiftelser är inte skattskyldiga till inkomstskatt utan till avkastningsskatt. Den sistnämnda skatten är inte beroende av en pensionsstiftelses verkliga avkastning utan av statslåneräntan. Pensionsstiftelser kan därför vara intressanta från skatteplaneringssynpunkt.

 

Sedan gammalt finns i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL) en bestämmelse (3 kap. 2 §) som innebär att stiftelser och ideella föreningar inte får vara komplementärer i kommanditbolag.

 

Per 1 juli har införts en ny paragraf i HBL (1 kap. § 2 a) som innebär ett totalförbud för pensionsstiftelser att investera i handels- och kommanditbolag. Märkligt nog är bestämmelsen införd i HBL och inte i lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen), som är den lag som reglerar pensionsstiftelser. HBL behandlar givetvis endast svenska handels- och kommanditbolag. Det innebär enligt min mening att förbudet inte innefattar investeringar i utländska motsvarigheter till handels- och kommanditbolag. På engelska benämns dessa ofta ”partnerships”. Möjligheten att investera i utländska partnerships gäller dock endast så länge som pensionsstiftelsen inte kommer i konflikt med någon bestämmelse i tryggandelagen.

Sälja bolaget och flytta utomlands?

Kan man flytta utomlands och sedan sälja sitt företag med låg, eller ingen, vare sig svensk eller utländsk beskattning?