En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sverige har sedan länge slutit avtal om social trygghet (konventioner) med ett antal länder. Dessa konventioner är normalt överordnade den svenska lagstiftningen. För att nämna en betydelsefull konvention som figurerat i svensk lagstiftning och rättstillämpning sedan 1985 är konventionen mellan USA och Sverige gällande pensionsförmåner. Efter flera års förhandling så har nu Sverige även slutit ett avtal med Japan om social trygghet likt den konvention som finns med USA. Det kan tyckas vara på tiden med tanke på att Japan är Sveriges andra största handelspartner i Asien och en stor exportmarknad utanför EU. Avtalet mellan Sverige och Japan trädde nyligen i kraft den 1 juni 2022 och reglerar den del av socialförsäkringen som handlar om pensionsförmåner och tillhörande socialavgifter. Avtalet är framåtsyftande vilket innebär att syftet är att förbättra villkoren för de som arbetar mellan de två länderna och även för de företag som sänder ut arbetskraft mellan länderna från och med avtalets ikraftträdande och i framtiden. Det innebär att avtalet tyvärr inte har en retroaktiv verkan på de individer och företag som redan har arbetat i Japan.

För Sveriges del omfattar avtalet vissa specifika delar av socialförsäkringen såsom inkomstgrundande ålderspension, garantipension, efterlevandepension, efterlevandestöd och inkomstgrundande sjuk- och aktivitetsersättning samt tillhörande sociala avgifter. Övriga delar av socialförsäkringen samt sjukvården och arbetslöshetsförsäkringen omfattas inte av avtalet. För de socialförsäkringsförmåner som faller utanför avtalet gäller nationell lagstiftning. Det gäller exempelvis sjukpenning och föräldrapenning.

Före avtalets ikraftträdande kunde givetvis japanska pensioner utbetalas till svenskar som arbetat och betalat pensionsavgifter i Japan, men det ställdes högre krav för rätten till japansk pension. En svensk person behövde arbeta och betala pensionsavgifter i Japan under minst 10 år för att uppfylla det japanska grundvillkoret för rätten till japansk pension. I och med ikraftträdandet av avtalet så slopas nu detta krav. Med detta avtal kan således en svensk person arbeta i Japan under en kortare tid än 10 år och få japansk pension utbetald om vederbörande flyttar hem och bosätter sig i Sverige igen.

Avtalet påverkar inte bara pensionsutbetalningar mellan länderna. Det påverkar också var socialavgifter ska betalas vid utsändning av arbetstagare och eventuella medföljande familjemedlemmar. Enligt huvudregeln i avtalet ska en arbetstagare eller egenföretagare som arbetar i något av de två länderna endast omfattas av arbetslandets socialförsäkringslagstiftning när det gäller det specifika arbetet som det är frågan om. Det innebär att de socialavgifter som omfattas av avtalet ska betalas i arbetslandet. Regeln är ett uttryck för principen att det är arbetslandets lag som styr tillhörigheten till ett visst lands sociala trygghetssystem och överensstämmer med det som enligt huvudregeln också gäller i t.ex. EU-rätten. Från huvudregeln att anställda och egenföretagare ska omfattas av arbetslandets lagstiftning finns dock undantag i avtalet. Det gäller exempelvis när arbetstagare sänds ut för arbete i det andra landet. Vid utsändning ska personen fortfarande omfattas av lagstiftningen i den utsändande staten om utsändningsperioden inte väntas överstiga fem år. För svensk del innebär det konkret att en svensk arbetsgivare som sänder ut personal till Japan längre tid än 1 år men under 5 år, så ska den utsände alltjämt omfattas av svenska pensionsförmåner enligt avtalet. Den svenska arbetsgivaren ska därjämte betala de socialavgifter som är knutna till pensionsförmånerna enligt avtalet. Arbetsgivaren ska även betala allmän löneavgift på ersättningen. I övrigt gäller lagstiftningen i Japan. Om femårsgränsen skulle överskridas ska den utsände omfattas helt av lagstiftningen i Japan och inga socialavgifter ska betalas i Sverige.

Med detta sagt. Du som planerar att flytta till Japan från Sverige för att arbeta där kanske undrar hur avtalet kommer att påverka dig i praktiken från ett pensions- och socialavgiftsperspektiv? I samband med detta kanske du går i tankarna att behålla viss anknytning till Sverige efter din flytt för att åter kunna bosätta dig i Sverige och undrar vilka konsekvenser en sådan anknytning får enligt avtalet? Eller så kanske Du driver ett företag etablerat i Sverige, med personal, och planerar att expandera till den japanska marknaden genom att sända ut personal dit under ett antal år?

Oavsett vilket som är aktuellt för dig och oavsett vilka frågor du har, stora som små, så har vi på Skattepunkten AB kompetens att bistå dig med att tolka det nya avtalet om social trygghet med Japan och bistå med skatterådgivning.

Vårt dotterbolag Skattepunkten’s Office Services AB kan också hjälpa till med löneadministration och rapportering av socialavgifter i det fall en utsändning leder till att undantagsregler blir tillämpliga enligt avtalet.

Du är varmt välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring avtalets regler. Vår dörr för nya kunder står alltid öppen!

 

Vänlig hälsning

Nelly Linneheden

Skattejurist

Skattepunkten AB