En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringsrätten                                                                                               RÅ 2009 ref. 66

Målnummer: 7963-08                                                                            Avdelning: 2
                                                                                                      Avgörandedatum: 2009-10-07
                                                                                                              Rubrik: Förhandsbesked borde inte ha lämnats angående skattskyldigheten för en viss verksamhet när verksamheten har varit föremål för prövning i den ordinarie taxeringsprocessen.
                                                                                                              Lagrum: • 5 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
• 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Rättsfall:

REFERAT
Av en ansökan om förhandsbesked från Varbergs GIF Fotboll framgick bl.a. följande. Varbergs GIF Fotboll är en nybildad idrottsförening som har ett allmännyttigt ändamål. Föreningen är en efterföljare till Varbergs GIF Fotbollsförening, som försattes i konkurs i december 2007. Utöver den idrottsliga verksamheten bedriver föreningen rörelseverksamhet, genom att i loppmarknadsform sälja inlämnade, begagnade föremål. Rörelseverksamheten utgör en finansieringskälla för den idrottsliga verksamheten. Rörelseverksamheten kännetecknas bl.a. av att personer och företag lämnar in begagnade föremål av många olika slag och att det mellan inlämnare och mottagare finns en underförstådd överenskommelse om att mottagaren ska sälja föremålen och använda överskottet som gåva avsedd för den ideella verksamheten. Föremålen säljs till förhållandevis godtyckligt satta, låga priser. Försäljningen sker under ett litet antal timmar per vecka (7 timmar fördelat på två dagar) i en lagerlokal i ett industriområde. Merparten av arbetet utförs av ideellt arbetande föreningsmedlemmar, men föreningen har även två anställda medarbetare, varav en har det överordnade ledningsansvaret och en är chaufför, med ansvar för hämtning av föremål.

Varbergs GIF Fotboll ställde följande fråga till Skatterättsnämnden. Kan föreningens second hand-försäljning i loppmarknadsform betraktas som skattefri, där skattefriheten föreligger för att inkomsterna endera
                                                                                                                      a) är gåvor avsedda för den ideella verksamheten, eller
                                                                                                                      b) härrör från rörelseverksamhet som räknas som hävdvunnen under benämningen "basar och loppmarknad",
eller bådadera?
                                                                                                 Skatterättsnämnden (2008-11-05, André, ordförande, Svanberg, Dahlberg, Holgersson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) yttrade: Förhandsbesked. - Varbergs GIF Fotboll är inte skattskyldig för inkomster från den i ärendet aktuella försäljningsverksamheten. - Motivering. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - Varbergs GIF Fotboll är enligt förutsättningarna en sådan ideell förening som omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. I paragrafens andra stycke anges att skattebefrielsen gäller bl.a. för inkomst från en självständig näringsverksamhet om inkomsten till huvudsaklig del kommer från verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete. Av förarbetena framgår att bl.a. basarer och loppmarknader kan räknas till hävdvunna finansieringskällor (prop. 1976/77:135 s. 84 f.). -Den försäljningsverksamhet som Varbergs GIF Fotboll bedriver är att betrakta som en näringsverksamhet enligt definitionen i 13 kap. 1 § IL. Det har härvid ingen betydelse att försäljningen avser till föreningen skänkta föremål eller att de satta priserna på föremålen är förhållandevis låga (RÅ 1988 not. 603). Inkomsterna från verksamheten ska således tas upp av föreningen om de inte undantas från skattskyldighet vid tillämpning av hävdrekvisitet. - När basarer och loppmarknader nämndes som exempel på hävdvunna verksamheter är det osäkert om lagstiftaren även avsåg second hand-försäljning av det slag som föreningen bedriver. Denna typ av finansieringsverksamhet liknar dock i viktiga avseenden loppmarknader av mer sedvanligt slag. De skillnader som finns utgör enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte skäl för att anse att en traditionell finansieringskälla för ideellt arbete inte föreligger (se RÅ 1992 ref. 68 och RÅ 1999 ref. 50). Inkomsterna från verksamheten är därför skattefria för Varbergs GIF Fotboll.
                                                                                                         Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att den i ansökan ställda frågan skulle besvaras på så sätt att second hand-verksamhet inte utgör en hävdvunnen finansieringskälla. Skatteverket anförde bl.a. följande. Med loppmarknad bör inte avses en verksamhet som bedrivs med fasta öppettider varje vecka året runt i en fast lokal under former som liknar butiksförsäljning. För att en loppmarknad ska föreligga bör fordras bl.a. att försäljningsverksamheten bedrivs kortvarigt och att den inte återkommer varje vecka. Ifrågavarande verksamhet får anses bedriven under sådana - i förhållande till en traditionell loppmarknad - avvikande former att den inte till sin art kan betraktas som en loppmarknad eller basar i den mening som avses i 7 kap. 7 § IL. Verksamheten får därmed anses ha förlorat sin karaktär av traditionell hävdvunnen finansieringskälla.
                                                                                                             Varbergs GIF Fotboll bestred bifall till överklagandet.
                                                                                                    Regeringsrätten (2009-10-07, Dexe, Kindlund, Hamberg, Knutsson, Stenman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet om det, såvitt nu är av intresse, är av vikt för sökanden.
                                                                                                                     Av ansökan om förhandsbesked och kompletteringar till den framgår bl.a. följande. Varbergs GIF Fotbollsförening startade ifrågavarande second hand-verksamhet år 1994. Kammarrätten i Göteborg fastställde genom domar den 8 december 2004 respektive den 19 december 2006 att resultatet av verksamheten utgjorde skattepliktig inkomst av näringsverksamhet för föreningen vid 2001-2005 års inkomsttaxeringar. Regeringsrätten beslutade den 3 maj 2007 att inte meddela prövningstillstånd i målen. Varbergs GIF Fotbollsförening försattes i konkurs i december 2007 på grund av obetalda skatteskulder. I samband härmed bildades föreningen Varbergs GIF Fotboll som övertog Varbergs GIF Fotbollsförenings verksamhet, såväl idrotts- som den nu aktuella second hand-verksamheten.
                                                                                                                Frågan i målet är om Varbergs GIF Fotboll är skattskyldig för second hand-verksamheten. Svaret på den frågan är i sin tur beroende av om verksamheten kan betraktas som en s.k. hävdvunnen finansieringskälla enligt 7 kap. 7 § IL.
                                                                                                                      Av de uppgifter som Varbergs GIF Fotboll har lämnat framgår att föreningen bildats i syfte att överta och driva vidare den verksamhet som fram till konkursutbrottet i december 2007 bedrevs av Varbergs GIF Fotbollsförening. Något annat har inte framkommit än att den aktuella second hand-verksamheten i här relevanta avseenden bedrivs på samma sätt och under samma förutsättningar nu som tidigare år. Frågan om verksamheten har karaktär av hävdvunnen finansieringskälla har varit föremål för prövning i den ordinarie taxeringsprocessen. Mot denna bakgrund kan det enligt Regeringsrättens mening inte anses vara av vikt för Varbergs GIF Fotboll att förhandsbesked lämnas beträffande föreningens skattskyldighet för verksamheten. Förhandsbeskedet ska därför undanröjas och ansökningen avvisas.
                                                                                                      Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen.
                                                                                                           Föredraget 2009-09-02, föredragande Ebbing, målnummer 7963-08

Sökord: Förhandsbesked, skatter, inkomstskatt; Förhandsbesked, skatter, övriga frågor
Litteratur: