En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13796/a/157445

Pressmeddelande
9 december 2010
Finansdepartementet

Ändrade skatteregler för investeringsfonder till följd av ett nytt EU-direktiv

Investeringsfonder befrias från skattskyldighet. Skatten på fonder ersätts med en schablonbeskattning av ägare av andelar i investeringsfonder. Förslagen ger svenska fonder bättre möjligheter att konkurrera med utländska fonder och gör det skattemässigt likvärdigt för fondsparare att investera i svenska och utländska fonder. Förslagen innebär totalt sett ingen skattehöjning. Dessutom föreslås att gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder kan ske utan skattekonsekvenser för den överlåtande fonden eller för delägarna i fonden.

Ett nytt EU-direktiv som ska vara infogat i svensk rätt den 1 juli 2011 gör det möjligt för svenska fonder att flytta ut från Sverige genom gränsöverskridande fusioner. I många andra EU-länder beskattas inte investeringsfonder. Om de svenska reglerna lämnas oförändrade finns därför en risk för att svenska fonder kommer att lämna Sverige av skatteskäl. Därför föreslås att beskattningen av svenska investeringsfonder ska avskaffas, vilket ger svenska fonder bättre möjligheter att konkurrera med utländska fonder.

Den slopade beskattningen av svenska fonder föreslås ersättas med en schablonbeskattning av delägarna. Ägare av fondandelar ska beskattas för en
schablonintäkt som beräknas genom att värdet på fondandelarna vid årets ingång multipliceras med 0,4 procent. Eftersom schablonbeskattningen av delägare ersätter den nuvarande beskattningen av investeringsfonder innebär förslaget totalt sett ingen skattehöjning. Både fondsparare som äger andelar i svenska och i utländska fonder ska omfattas av schablonbeskattningen. Det innebär att det ur ett investerarperspektiv blir skattemässigt likvärdigt att spara i en svensk och en utländsk fond.

För att undvika att hundratusentals fondsparande barn ska bli skyldiga att deklarera till följd av förslagen föreslås att schablonintäkt avseende fondinnehav undantas från deklarationsskyldighet om andra intäkter saknas. Dessutom föreslås att gränsbeloppet för när statlig inkomstskatt ska beräknas höjs från dagens 100 till 200 kronor. Statlig inkomstskatt tas ut på bland annat kapitalinkomster. Höjningen medför att till exempel en schablonintäkt avseende fondinnehav som understiger 200 kronor inte kommer att beskattas. Detta innebär att barn med mindre fondinnehav slipper både att deklarera och att betala skatt.

Vissa av de beskrivna förslagen har redan remitterats och vissa remitteras i en promemoria i dag. Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Slutligen lämnas i en separat promemoria förslag som innebär att gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. Gränsöverskridande fusioner föreslås inte heller leda till inkomstbeskattning för andelsägarna, utom när fusionsvederlag lämnas i pengar.

Dessa förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Sofi Nyström
investeringsfonderna
(ändrad beskattning)
08-405 14 02

Niklas Ekstrand
08-405 56 87

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare (http://www.regeringen.se/sb/d/12747/a/157413)
Promemoria: Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
(http://www.regeringen.se/sb/d/12747/a/157411)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget