En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

I bloggar den 16 december 2009 med rubriken Frivillig rättelse och den 18 december 2009 med rubriken Pengar i skatteparadis - går det att rätta utan någon form av straff har jag redogjort för vad som gäller när någon frivilligt vill rätta uppgifter i äldre självdeklarationer.

Den 25 januari i år deltog jag och de andra skattekonsulterna på Skattepunkten AB i ett av Skatteverket och Skatterättsliga klubben i Göteborg anordnat seminarium om frivillig rättelse. Här kommer lite information från detta seminarium.

Inledningsvis informerades om frivillig rättelse av utländska inkomster, förmögenhet och arv som inte har redovisats. Inkomstskatt preskriberas normalt efter fem år men arvsskatt har en tioårig preskriptionstid. Arvsskatten blev avskaffad i Sverige fr.o.m. den 17 december 2004, så arvsskatt som nu kan bli aktuell att betala är skatt på arv från personer som har avlidit för högst tio år sedan och före den 17 december 2004.

En oriktig uppgift eller en utelämnad uppgift om inkomst eller förmögenhet i en självdeklaration kan medföra skattetillägg och skattebrottsanmålan. Om felaktigheten rättas frivilligt kommer skatt att påföras men inte något skattetillägg och Skatteverket kommer inte heller att göra någon skattebrottsanmälan. Syftet med att få in frivilliga rättelser är att Skatteverket ska få ett korrekt taxeringsunderlag och att fortsatt oriktigt uppgiftslämnande förhindras.

Rättelsen ska bestå av en redogörelse för vad som är fel och att komma in med uppgifter som kan leda till en riktig beskattning. Uppgifterna bör vara preciserade så mycket att Skatteverket kan fatta ett beskattningsbeslut.

För att rättelsen ska anses vara frivillig krävs att den är gjord av egen drift, utan yttre påverkan.

En rättelse anses inte vara frivillig om Skatteverket har visat intresse för den skattskyldige genom att ha ställt frågor till honom eller ha fattat ett beslut om revision hos honom eller annan, t.ex. hans arbetsgivare eller kund. Detsamma kan gälla om Skatteverket har offentliggjort en konkret kontroll. Det får inte finnas någon skälig anledning att vara rädd för upptäckt.

Om Skatteverket anser att rättelsen inte är frivillig så är det Skatteverket som ska visa detta, och det är en svår fråga att avgöra.

Om Skatteverket har lämnat information till media om olika informationsutbytes- och dubbelbeskattningsavtal samt kommande utlandskontroller så behöver detta inte innebära att en därefter gjord rättelse inte ska anses frivillig. Informationen i media anses inte vara tillräckligt preciserad och dessutom ligger bevisbördan för att en rättelse inte ska anses frivillig på Skatteverket, en bevisbörda som Skattverket har svårt att uppfylla.

Vid konkreta kontroller, t.ex. kontroller hos företag i kontokortsprojektet, och det kontrollerade företaget har informerat berörda personer, anses därefter gjorda rättelser inte vara frivilliga.

Det finns inga formella krav på hur en rättelse ska gå till. Den bör vara skriftlig och ha samma form som en begäran om omprövning men den kan också vara muntlig. Det bör framgå att det är en rättelse samt vilken uppgift som rättas och vilket eller vilka taxeringsår som avses. Rättelse kan ske genom ombud.

Man kan rätta och begära omprövning för fem år, i år för inkomståret 2005/taxeringsåret 2006 och framåt. För att undvika åtal för skattebrott kan rättelse göras även i äldre års deklarationer, dvs. för inkomståren 2001 - 2005. Enligt 12 § skattbrottslagen ska den som frivilligt vidtar åtgärd som leder till att skatten kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp inte dömas till ansvar för skattebrott. Skatteverket kan i dessa fall teoretiskt eftertaxera den som kommer in med rättelser, men för detta krävs att Skatteverket kan visa mycket stora skattebelopp med uppsåt har undanhållits. Skatteverket uppgav att denna möjlighet kommer att tillämpas mycket restriktivt och att den hittills inte har tillämpats.

Avslutningsvis fick vi veta att Skatteverket efter informationen till media om det stora antalet träffade informationsutbytesavtal har "översköljts" av självrättelser och att man har kommit efter med beslutsfattandet. Men Skatteverket har från årsskiftet fått förstärkning med sju personer för de här frågorna, så att en bättring är att vänta.

Vi fick vidare veta att det inte behöver innebära en kostsam skattesmäll för den som vill ta hem sin förmögenhet till Sverige. I de flesta fallen blir skatten mindre än 10 procent av det totala beloppet.

Signalen från Skatteverket får anses vara tydlig: Ingen som kommer in med självrättelse riskerar några rättsliga åtgärder.

Vad som kan medföra ännu fler självrättelser är uppgiften att ett nytt skatteavtal med Schweiz, med informationsutbytesbestämmelser, är nära.

Skattepunkten AB hjälper gärna till med att ta fram de uppgifter som behövs och att upprätta självrättelser.

Ove Grip
Skattekonsult