En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16085/a/190626

Pressmeddelande
16 april 2012
Finansdepartementet

En politik för jobb och välfärd - 2012 års ekonomiska vårproposition

Svensk ekonomi väntas bromsa in tydligt under 2012 i spåren av den europeiska
skuldkrisen. Risken för en kraftigt sämre konjunkturutveckling gör att det finns ett
fortsatt behov av goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Detta för att
även framöver ha utrymme att kunna dämpa effekterna på jobb och välfärd av en
fördjupad kris. Utrymmet för reformer i budgeten för 2013 väntas därmed vara
begränsat. Det bör framför allt användas till åtgärder som motverkar att
arbetslösheten biter sig fast, stärker ekonomins funktionssätt, förbättrar den
ekonomiska standarden för utsatta grupper och som förstärker välfärden.

- Regeringen fortsätter att sätta jobben och välfärden först. Förutom att hantera de
direkta effekter av skuldkrisen, behöver regeringen ta sig an de utmaningar som
Sverige står inför. Det handlar om åtgärder för att få högre varaktig sysselsättning
och lägre jämviktsarbetslöshet, stärkt välfärd, förbättrade villkor för företagen
och ett mer hållbart klimat, säger finansminister Anders Borg.

Tillväxten för 2012 blir svag till följd av de statsfinansiella problemen i flera
euroländer. Regeringen skriver därför ned sin BNP-prognos från 1,3 till 0,4 procent
för 2012. Men hushållens och företagens förtroende väntas successivt återvända i
takt med att osäkerheten kring de europeiska statsfinansiella problemen minskar.
Därmed sker en gradvis ökning av efterfrågan.

Risken för en sämre utveckling finns emellertid fortfarande. Sverige har därför
fortsatt behov av säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna, även om behovet
har minskat något sedan budgetpropositionen för 2012. Det gör att utrymmet för
reformer är begränsat i budgetpropositionen för 2013. Regeringen kommer att fokusera
på följande områden:

Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad
Regeringens främsta mål är full sysselsättning. Genomförda reformer för fler i
arbete har haft effekt, men det behövs mer. Regeringen kommer därför att bland annat
föreslå åtgärder för att förbättra möjligheten till sysselsättningen bland unga,
personer med utländsk bakgrund och grupper som varit arbetslösa länge, förbättra
matchningen på arbetsmarknaden och effektivisera arbetsförmedlingen. Behovet av att
justera reformerna av trygghetssystemen ska också prövas.

Förbättrad välfärd
Den gemensamt finansierade välfärden ska hålla högsta möjliga kvalitet och komma
alla till del. I budgetpropositionen kommer regeringen att föreslå åtgärder för att
underlätta övergången från skola till arbetsliv, fortsätta att förbättra
tillgängligheten i vården samt att arbeta för att säkerställa ett effektivt
rättsväsende.

Förstärkt konkurrenskraft
Regeringen har förbättrat företagsklimatet och därmed även konkurrenskraften. Det är
också en förutsättning för en långsiktigt hållbar tillväxt.
Företagsskatteutredningen är en viktig del i det fortsatta arbetet. Regeringen
bereder nu utredningens förslag om riskkapitalavdrag, men har också lämnat förslag
om åtgärder mot skatteplanering med ränteavdrag. Det senare kan skapa ett utrymme
för sänkta bolagsskatter. Den kommande propositionen om forskning och innovation
samt infrastrukturpropositionen kommer också att innehålla åtgärder som främjar
konkurrenskraften.

Ett stabilt finansiellt system
Ett stabilt och väl fungerande finansiellt system är av central betydelse för
ekonomin. En rad åtgärder har vidtagits för att för att stärka stabiliteten, men den
svenska banksektorns storlek i förhållande till BNP är en riskfaktor. Regeringens
ambition är därför att höja kapitaltäckningskraven i två steg till 2015. Dessutom
arbetar regeringen aktivt för att stärka konsumenternas ställning mot de finansiella
företagen.

Bättre tillgång på bostäder
Brist på boende försämrar möjligheten för enskilda, inte minst unga, att flytta dit
jobben finns eller till studier på annan ort. Regeringen fortsätter därför sitt
reformarbete för en bättre bostadsmarknad. I vårpropositionen aviserar regeringen
därför förslag som underlättar andrahandsuthyrningen och som stimulerar till att
fler bostäder byggs.

Effektiv klimatpolitik
Klimatförändringarna är tillsammans med bevarandet av biologisk mångfald, havsmiljö
och giftfri miljö regeringens mest prioriterade miljöfrågor. Det förutsätter en
ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i andra internationella sammanhang.
Regeringens ambition är att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv
energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Regeringens fortsatta reformambitioner
Regeringen vill ytterligare förstärka jobbskatteavdraget och höja den nedre
skiktgränsen för statlig skatt. Regeringen har också ambitionen att fortsätta att
förbättra företagsklimatet och villkoren för företagande, investeringar och
sysselsättning. Detta ska bland annat ske genom att se över företagsbeskattningen.
Regeringen kommer även under 2013 eller 2014 återkomma med förslag om sänkt skatt
för pensionärer, under förutsättning att det råder balans i de offentliga
finanserna.

Reformambitionerna genomförs när det finns reformutrymme, det ekonomiska läget
tillåter och under förutsättning att viktiga reformer inom prioriterade
välfärdsområden kan säkras.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om 2012 års ekonomiska vårproposition  (http://www.regeringen.se/sb/d/2548)
Prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
(http://www.regeringen.se/sb/d/15677/a/190529)
Webbutsändning pressträff kl. 9.00 (http://www.regeringen.se/sb/d/16088/a/190571)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Följ Finansdepartementet på Twitter. (http://twitter.com/#!/FinansdepSv)

-------------------------
Ladda ner
-------------------------
Nyckeltal i 2012 års ekonomiska vårproposition, 68 kB
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/06/26/7e46b351.pdf)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg