En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansdepartementet sände i förra veckan ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss.

Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen inför budgetåret 2014, beror bland mycket annat på bedömningar av det ekonomiska läget. Som bekant är det inte alltid förslag blir lag!

Det som berör flest företagare är förslaget om ändrade s.k. 3:12 regler. Enligt förlaget måste man äga minst 5 % av kapitalet i företaget för att få tillgodogöra sig löneunderlag. Vidare föreslås generellt sett  högre egna eller närståendes löneuttag för att komma i åtnjutande av löneunderlag. För närvarande krävs som minst 6 inkomstbasbelopp plus 5 % av lönesumman. Enligt förslaget kommer det att krävas 9,5 inkomstbasbelopp (nu lika med 537 700) i eget eller närståndes löneuttag plus - i förekommande fall - 10 % av den del av löneunderlaget som överstiger 100 inkomstbasbelopp. För närvarande finns en övre gräns på 10 inkomstbasbelopp för löneuttaget, vilket gäller oavsett lönesumman i företaget. Denna gräns höjs nu till 90 inkomstbasbelopp. Vidare läggs det in ett tak för löneunderlag vid 50 gånger det egna löneuttaget. Det enda positiva för företagandet är följande. För närvarande räknas bara 25 % av löneundelaget upp till 60 inkomstbasbelopp med vid beräkning utdelningsutrymmet. Över 60 inkomstbasbelopp räknas 50 % av löneunderlaget med. Enligt förslaget ska 50 % gälla även under 60 inkomstbasbelopp. Av allt att döma måste de nya lönerna tas ut redan under 2013.

Den inskränkta skattskyldigheten för vissa stiftelser utvidgas så att den också omfattar ändamålen att bl.a. ge ekonomiskt stöd vid utbildning,

Det föreslås utvidgade möjligheter att utbilda anställda utan att dessa förmånsbeskattas.

Bestämmelserna om förmånsbeskattning av miljöbilar förbättras.

Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet  till mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler avses bli förenklade. Dessutom föreslås en möjlighet till retroaktivt avdrag för den som blir frivilligt skattskyldig under den tid en byggnad uppförs.

Obligatorisk skattskyldighet till mervärdesskatt förelås för uthyrning till mobiloperatör av en plats på en telemast.

Slutligen föreslås sänkt energiskatt för blyfri flygbensin.

 För mer information se

pressrelease

själva pm:en