En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

I vårt nyhetsbrev för april månad har vi valt ut det vi anser vara mycket intressant under den gångna månaden inom skatterätt från:

- Skatterättsnämnden

- Högsta Förvaltningsdomstolen

- Pressmeddelanden från Finansdepartementet

- Pressmeddelanden från Skatteverket

Vi har gjort mycket enkla och konkreta sammanfattningar. Fundera över hur Du kan ha nytta av denna information i Ditt Företagande, eller Privat!

För att läsa fylligare referat av Skatterättsnämndens förhandsbesked och Högsta Förvaltningsdomstolens domar avseende de mål vi tar upp i detta nyhetsbrev, läs det vi har skrivit om dem här (länk). Nedan kommer dock våra sammanfattningar och slutsatser. 

Sammanfattning och slutsatser

Förhandsbesked Skatterättsnämnden. Beskattning vid generationsskiften – Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsavgörande som undersökt föräldrars överlåtelse av aktier till sina barn. Spörsmålet i målet var ifall överföringen till ett av barnen, som fick en extra gåva utöver övriga barn, skall ses som inkomst å tjänst för barnet. Skatterättsnämnden undersökte frågan ifall det barnet hade fått mer andel av aktierna på grund av arbete som har utförts. Så ansågs inte vara fallet.

Slutsats man kan dra av målet: Var försiktig vid generationsskiften om du ska göra olikfördelning mellan barnen. Skatteverket kan helt enkelt komma att se det som att barnet som har blivit tilldelad större andel har fått denna tilldelning som en bonus eller betalning för utfört arbete.  

Se över vilka indicier som pekar i den ena eller den andra riktningen, innan ni gör en olikfördelning i generationsskiften, så ni är förberedda på hur överföringen kan komma att bli beskattad.  Obs! Undersök bevisningen i exempelvis detta förhandsbesked och domar från högsta förvaltningsdomstolen, om ni vill få en tydligare bild av hur man värderar.

Förhandsbesked Skatterättsnämnden. Svensk internationell skatterätt vid utlandsflytt – Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked gällande om ett par fortfarande ska betraktas som obegränsat skattskyldiga i Sverige trots att de sålt villan och enbart köpt en bostadsrättslägenhet för att ha som fritidsändamål. Bostadsrättslägenheten sågs dock inte som fritidsändamål eftersom de skulle bo i den permanent under övervägande delen av 2016. Således ansågs de fortfarande vara obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Slutsats man kan dra av målet: Ska du flytta utomlands och sälja din villa men under tiden ha någonstans att bo innan utlandsflytten – kontrollera vad doktrinen säger om vilka kraven är för att du inte ska betraktas ha en permanentbostad i Sverige. Önskar du ha en fritidsfastighet i Sverige, se till att du vet vad skattepraxis säger om hur länge du kan vistas i din fritidsfastighet under ett år och fortfarande slippa betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige. Rådfråga dock en skattejurist eller läs relevant avsnitt om svensk internationell skatterätt gällande andra anknytningsfaktorer, som kan fälla dig och således göra dig obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att du vill ”klippa banden”.

Förhandsbesked Skatterättsnämnden. Moms vid köp från utlandet - XXX. Redovisning kommer snart.

Högsta Förvaltningsdomstolen. Förhandsbesked i skattefrågor - En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga avvisades då ett sådant besked inte ansågs vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Högsta Förvaltningsdomstolen fäste emellertid avgörande vikt vid sitt avgörande den omständigheten att de inte ansåg att det fanns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Slutsats man kan dra av målet: Om du ska begära ett förhandsbesked i en skattefråga måste rättsfrågan vara av allmänt intresse. Det räcker inte att fokusera på att det är väldigt viktigt för just Ditt företag.

(Obs! Ett förhandsbesked är ett svar från Skatterättsnämnden om hur en viss fråga ska bedömas skatterättsligt. Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och för en allmän förvaltningsdomstol, om den som begärt beskedet yrkar det. Det är dock möjligt att överklaga ett meddelat förhandsbesked hos Högsta förvaltningsdomstolen)

Högsta Förvaltningsdomstolen. Utbetalning vid skattereduktion för hushållsarbete - XXX redovisning kommer snart.

Pressmeddelanden från Finansdepartementet

 - Förlängd tid för 3:12-utredningen

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för 3:12 utredningen till senast den 1 november 2016. Skälet för utredningen är att utredningens sekretariat inte har varit fullt bemannade under utredningstiden.

Obs! Utredningen ska, förutom att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling.

Länk till direktivet: 

http://www.regeringen.se/contentassets/2d279c90cfed46bdaeeff0fa8f058c1c/tillaggsdirektiv-till-utredningen-om-oversyn-av-312-reglerna-dir.-201633

- Företag med mycket liten omsättning ska momsbefrias

Företag med mycket liten omsättning (högst 30 000 kr per år) ska momsbefrias. Förändringen innebär att man slipper momsregistrera sig, fakturera moms och att redovisa och betala in moms på sin försäljning. Enligt lagförslaget måste omsättningen hamna under 30 000 kr under vart och ett av de två senaste beskattningsåren för att omfattas av momsbefrielsen.

Företag som importerar och utländska företag som omsätter varor och tjänster inom landet omfattas inte.

Länk till lagförslaget:

http://www.regeringen.se/contentassets/68cbd22ea2204f8ebf89658698131406/160321-omsattningsgrans-for-mervardesskatt-skv.pdf

Pressmeddelanden från Skatteverket

- Snabbare skattebesked till företagare

I år kommer många av de 1,3 miljoner företagare som finns i Sverige att få sitt besked om slutlig skatt redan i september. Tidigare har de flesta företagare fått vänta ända till december. De som ska få pengar kommer att få tillbaka dem samtidigt med slutskattebeskedet. De som istället ska betala ska göra det redan i december. Tidigare fick de betala i mars året efter.

Länk till pressmeddelandet:   https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2016/2016/snabbareskattebeskedtillforetagare.5.361dc8c15312eff6fd100cd.html