En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 30 mars 2023

Regeringen gav i dag Skatteverket i uppdrag att föreslå metoder för att ta fram en nationell lägesbild och lämna andra förslag på åtgärder för att förbättra folkbokföringen genom folkräkning.

En hög kvalitet i folkbokföringen är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle och informationen om vilka som är bosatta i Sverige behöver vara korrekt. Därför är det viktigt att staten stärker kontrollen över folkbokföringen.

– En korrekt folkbokföring ger staten bättre förutsättningar att bekämpa brott och ger avgörande kunskap i arbetet med att motverka exempelvis bidragsbrott och problem som trångboddhet. Skatteverket har i år fått ökade resurser för att kunna genomföra fler riktade kontroller, men fler åtgärder behövs. Uppdraget till Skatteverket om att lämna sådana förslag är nödvändigt för att kunna vidta fler effektiva åtgärder för att få ordning och reda i folkbokföringen och motarbeta allvarliga samhällsproblem, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Det här är ett viktigt steg i kampen mot de parallella samhällsstrukturer som under de senaste decennierna vuxit i omfattning. Vi behöver möta denna utveckling med kraft och se till att människor inte uppehåller sig i landet illegalt eller missbrukar våra välfärdssystem, säger Jimmie Åkesson.

I budgetpropositionen 2023 presenterades regeringens satsning på en förbättrad folkbokföring genom folkräkning. Skatteverkets riktade kontroller i områden där risken för felaktig folkbokföring bedöms vara stor är en viktig del av denna storskaliga satsning. Skatteverket får nu i uppdrag att analysera och ta fram underlag om vilka ytterligare åtgärder som kan ingå i satsningen.

Nationell lägesbild ska tas fram

Skatteverket redovisar årligen folkbokföringsfelets storlek till regeringen. Den bilden behöver kompletteras med beskrivningar av läget för personer som inte är folkbokförda men som har ett samordningsnummer eller personer som finns och verkar i Sverige med eller utan tillstånd. Skatteverket ska tillsammans med bland annat Migrationsverket, Polismyndigheten och Statistiska centralbyrån ta fram metoder så att en nationell lägesbild kan presenteras. Lägesbilden ska beskriva företeelser, risker och personkretsar som finns och verkar i Sverige med eller utan tillstånd och deras påverkan på samhället. Lägesbilden ska kunna användas som ett underlag när regeringen och berörda myndigheter vidtar framtida åtgärder.

Ökad kontroll av samordningsnummer

Skatteverket ska också redovisa hur fler kontroller av samordningsnummer kan genomföras. Det handlar om att beskriva hur myndigheten kommer att omhänderta underrättelser om misstänkta fel i folkbokföringsdatabasen om personer med samordningsnummer och hur Skatteverket förberett sig inför att nya regler för att stärka identitets­kontrollen träder i kraft den 1 september 2023. Skatteverket ska även redo­visa utfallet av de beslut som fattats med anledning av tidsfristen inom vilken ett samordningsnummer ska förklaras vilande.

Information och folkbokföringsdeklaration

Skatteverket ska även lämna förslag som riktar sig brett i samhället och ökar kunskapen och medvetenheten kring folkbokföringsuppgifter. Skatteverket ska i detta sammanhang belysa förutsättningarna för att införa en skyldighet för folkbokförda att intyga sina bosättningsuppgifter, exempelvis genom någon form av folkbokföringsdeklaration.

Om uppdragets genomförande

Skatteverket ska samverka med de statliga myndigheter och övriga aktörer som Skatteverket anser nödvändiga samt inhämta synpunkter från bland annat Migrationsverket, Polismyndigheten Statistiska centralbyrån och ett urval av kommuner.

Uppdraget ska redovisas senast den 4 september 2023.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Telefon 072-208 43 33

Dela