En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 28 april 2023

Finansdepartementet kommer i närtid att remittera ett flertal promemorior med förslag på skatteområdet inför förhandlingarna om höstbudgeten. Förslagen som remitteras rör bland annat sänkt skatt på lön och pension samt plastpåseskatten.

I Tidöavtalet finns flera reformer på skatteområdet som ska göras under mandatperioden. Inför budgetpropositionen för 2024 är det angeläget att flera av skatteförslagen kan förberedas genom remittering. För att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter remitteras därför dessa promemorior från Finansdepartementet.

Förslagen som remitteras kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst och det är inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna väljer att gå vidare med de nedan upptagna skatteförändringarna.

Om de förslag som nu remitteras kommer att presenteras i regeringens höstbudget blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med höstbudgeten.

Följande förslag remitteras:

Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024

I promemorian föreslås bland annat:

Förstärkt jobbskatteavdrag
Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre samt indexering och höjd åldersgräns för jobbskatteavdrag för äldre
Ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag för äldre över 69 år
Sänkt skatt för pensionärer
Slopad avtrappning av jobbskatteavdraget, jobbskatteavdraget för äldre och det förhöjda grundavdraget

Promemoria: Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024

Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024

Regeringen angav i 2023 års vårproposition att ett förslag om att avskaffa eller kraftigt sänka skatten på plastbärkassar skulle remitteras inför budgetpropositionen för 2024. I promemorian remitteras ett förslag om att kraftigt sänka skatten. Detta vore även ett första steg för att eventuellt avskaffa skatten.

Promemoria: Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024

Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024

I promemorian föreslås att:

Den årliga indexeringen av skatt på drivmedel pausas under 2024 och 2025.
Den tillfälligt utökade skattenedsättningen på s.k. jordbruksdiesel föreslås gälla även under 2024 och 2025.

Promemoria: Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024

Förslag om pausad indexering av energiskatten på el inför budgetpropositionen 2024

Den årliga indexeringen av energiskatten på el föreslås pausas under 2024 och 2025.

Promemoria: Förslag om pausad indexering av energiskatten på el inför budgetpropositionen 2024

Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024

I promemorian föreslås bland annat att schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter höjs till 50 000 kronor. Beloppsgränser för beskattning av kapitalvinst vid överföring av mark eller andel i samfällighet och uppdelning i lotter genom klyvning föreslås höjas till 42 000 kronor. Omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser och beloppsgränsen för beskattning av inkomst från samfällighet föreslås även höjas.

Promemoria: Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024

Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024

Experter, forskare och nyckelpersoner kan i dag få skattelättnad under de fem första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. För att göra de svenska expertskattereglerna mer konkurrenskraftiga remitteras förslag om att tidsgränsen för skattelättnaden utvidgas till sju år.

Promemoria: Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024

Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15–18 åringar inför budgetpropositionen 2024

Förslaget i promemorian innebär att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas fr.o.m. den 1 januari 2024.

Promemoria: Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15–18 åringar inför budgetpropositionen 2024

Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 2024

I promemorian föreslås att skatten på naturgrus och skatten på avfall höjs samtidigt som det schabloniserade tillägget om två procentenheter vid den årliga indexeringen slopas.

Promemoria: Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 2024

Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024

Förslaget innebär att reglerna om beräkning av ränteförmån ändras genom att jämförelseräntan höjs med 0,5 procentenheter. Jämförelseräntan uppgår därefter till statslåneräntan vid en viss tidpunkt plus en och en halv procentenhet.

Promemoria: Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024

Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna inför budgetpropositionen 2024

I promemorian föreslås att det s.k. FoU-avdraget ändras på så sätt att avdraget vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften ska göras mot summan av dessa avgifter. I dag görs avdraget separat mot varje del. En motsvarande ändring föreslås avseende den generella nedsättningen av egenavgifterna. Syftet med förslagen är att skapa utrymme för berörda arbetsgivare och näringsidkare att kunna utnyttja respektive avdrag fullt ut.

Promemoria: Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna inför budgetpropositionen 2024

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström