En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Införande av trängselskatt i Göteborg

I enlighet med en framställan av Vägverket och Göteborgs kommun föreslår Finansdepartementet i en departementspromemoria att trängselskatt ska införas i Göteborgs kommun.

I en framställan, som inkom till Finansdepartementet den 1 februari 2010, föreslår Göteborgs kommun och Vägverket och att trängselskatt ska införas i Göteborg.

Syftet med trängselskatten är att bidra till avlastning på de mest trafikerade vägarna i centrala Göteborg. Vidare ska skatteuttaget medverka till att dels minska kvävedioxidutsläppen i de delar av kommunen där miljökvalitetsnormen överskrids, dels minska trafiken på genomfartsleder.

- Förslaget att införa trängselskatt, som det råder bred enighet om bland partierna i Göteborg, kommer att minska trängseln och bidra positivt till miljön, säger finansminister Anders Borg.

I departementspromemorian föreslås att trängselskatt betalas med olika belopp (8, 13 resp. 18 kronor) vid olika tidpunkter för passage av vissa angivna betalstationer mellan klockan 6.00 och 18.29 under vardagar. Lördagar, helgdagar, dagar före helgdag och juli månad ska någon skatt inte tas ut.

I departementspromemorian anges även grundkriterierna för uttag av trängselskatt samt att trängselskattelagen kan behövas ses över i vissa avseenden.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från och med den 1 januari 2013.

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Införande av trängselskatt i Göteborg  (http://www.regeringen.se/sb/d/12747/a/140782)