En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Målnummer: 1880-16

Avdelning:

Avgörandedatum: 2016-10-14

Rubrik: En förmögenhetsöverföring i form av aktier i ett bolag från föräldrar till en son som är verkställande direktör i bolaget har ansetts ha ett annat syfte än att belöna sonen för hans arbetsprestationer. Inkomstbeskattning har därför inte skett. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum: 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

L.H.S. och C.S. äger tillsammans ca 85 procent av aktierna i NDA Group AB. J.S. är ett av deras tre gemensamma barn. Han är VD i bolaget med en månadslön om 130 000 kr. De andra två barnen är till viss del verksamma i bolaget, men inte i samma omfattning som J.S.

L.H.S. och C.S. avser att genom gåva överlåta en aktiepost om 10 procent av samtliga aktier i bolaget till J.S. Värdet av aktieposten beräknas vid överlåtelsetillfället uppgå till ca 10 miljoner kr. Samtidigt avser de att genom gåva överlåta ytterligare aktier i bolaget om 15 procent att fördelas lika mellan sina tre barn. Efter överlåtelserna kommer föräldrarna att äga ca 60 procent av aktierna i bolaget. Överlåtelsen till barnen är enligt ansökan en del i ett planerat generationsskifte och syftar till att successivt överföra ägandet av företaget från föräldrarna till den yngre generationen. Hur den slutliga fördelningen av barnens ägande kommer att se ut är ännu inte bestämt.

Genom ansökan om förhandsbesked ville J.S. få klarlagt om den aktiepost om 10 procent som han är ensam om att få förvärva ska anses som inkomstskattefri gåva eller inkomstskattepliktig ersättning för arbete.

Skatterättsnämnden fann att aktieöverlåtelsen inte skulle medföra någon inkomstbeskattning av J.S. Som motivering angav nämnden att överlåtelsen mot bakgrund av lämnade uppgifter i allt väsentligt fick antas ha ett annat syfte än att belöna J.S. för hans arbetsprestationer.

Yrkanden m.m.

Skatteverket yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att J.S. ska beskattas för den omfrågade aktieposten i inkomstslaget tjänst.

J.S. anser att överklagandet ska avslås.

Skälen för avgörandet

Förvärv genom gåva är enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning ofta ska ske om det kan antas att förvärvet har sitt ursprung i en arbetsprestation (RÅ 80 1:61 och RÅ 1997 ref. 1). Beskattning har dock underlåtits om det funnits anledning att anta att syftet varit ett annat än att belöna den anställde för en prestation (RÅ 1989 ref. 21, RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10).

I det nu aktuella fallet är det fråga om en förmögenhetsöverföring från föräldrar till barn. Mot bakgrund av lämnade uppgifter finner Högsta förvaltningsdomstolen, i likhet med Skatterättsnämnden, att förmögenhetsöverföringen i allt väsentligt får anses ha ett annat syfte än att belöna J.S. för hans arbetsprestationer. Förhandsbeskedet ska därmed fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

I avgörandet deltog justitieråden Jermsten, Silfverberg, Askersjö, Baran och Gäverth. Föredragande var justitiesekreteraren Annica Gulliksson.

______________________________

Skatterättsnämnden (2016-03-23, André, ordförande, Dahlberg, Jönsson, Lohela, Påhlsson, Werkell och Ärlebrant):

Förhandsbesked: Aktiegåvan medför inte någon inkomstbeskattning av J.S.

Motivering: Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen är ett förvärv genom bl.a. gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst ofta ska ske när förvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför (jfr RÅ 1997 ref. 1).

Även i fall då en anställd fått en gåva har inkomstbeskattning underlåtits om det funnits grund för att anta att syftet varit ett annat än att belöna en anställd för en arbetsprestation (jfr RÅ 1989 ref. 21, RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10).

Mot bakgrund av lämnade uppgifter finner Skatterättsnämnden att överlåtelsen av aktierna i NDA Group AB till J.S. i allt väsentligt får antas ha ett annat syfte än att belöna honom för hans arbetsprestationer. Någon inkomstbeskattning ska därför inte ske.

Sökord: Generationsskifte; Gåva

Litteratur: