En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Utredare lämnar förslag på hur brottslighet mot välfärdssystemen ska stoppas

Fredagen den 5 maj överlämnade den särskilde utredaren Lars-Erik Lövdén sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson. I betänkandet föreslår utredaren en rad åtgärder som ska förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.

Uppdraget har varit att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet och föreslå åtgärder för att motverka att bidrag och förmåner hamnar i händerna på kriminella.
Utredningen anser att det idag finns otillräckliga förutsättningar för myndigheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten och att det förekommer felaktiga uppgifter i register som ligger till grund för utbetalningar. Utredningen har även kommit fram till att myndigheter inte har tillräckliga möjligheter att kontrollera om inrapporterade uppgifter är korrekta.

Mot denna bakgrund föreslår utredaren bland annat att:

• En ny enhet för utredning av bidragsbrott inrättas hos Försäkringskassan och mål om brott mot bidragsbrottslagen handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.
• Regeringen bör utreda frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.
• Regeringen bör se över förutsättningarna att minska antalet utfärdare av ID-handlingar och koncentrera ansvaret till en myndighet. Transportstyrelsen får i uppdrag att se över rutiner vid utlämnande av körkort.
• Myndigheternas möjligheter till informationsutbyte utökas.
• Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ges möjlighet att göra besök på den adress där den enskilde är eller kan antas vara bosatt. Ett folkbokföringsbrott införs.
• Uppgiften att utbetala lönegaranti flyttas från länsstyrelserna till Skatteverket.
• Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får utökade möjligheter att inhämta uppgifter från andra aktörer om juridiska personer.
• Straffet för grovt bidragsbrott skärps till max 6 år och bidragsbrottslagen utvidgas till att också omfatta utbetalningar till bl.a. juridiska personer.
• Betalning för arbete som berättigar till rot- och rutavdrag ska ha gjorts med spårbart betalningsmedel. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen.

– Vi måste öka samhällets förmåga att stoppa och lagföra personer som ägnar sig åt brottslighet riktad mot välfärdsystemen. Vi måste se på denna kriminalitet som den organiserade brottslighet det faktiskt handlar om, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
– Det är oerhört angeläget att ta denna brottslighet och dess utveckling på allvar för att förtroendet för välfärdsystemen inte ska ta skada. Det är lika viktigt att bekämpa brott mot välfärdssystemen som att bekämpa skattebrott, säger Lars- Erik Lövdén.
Betänkandet kommer nu att gå ut på remiss.

Genväg
• SOU 2017:37 Kvalificerad välfärdsbrottslighet– förebygga, förhindra, upptäcka och beivra

Publicerad 05 maj 2017 · Uppdaterad 05 maj 2017