En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Målnummer: 3784-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-10-29

Rubrik: Fråga om vad som menas med "avsedd för varaktigt bruk" enligt lagen om skatt på plastbärkassar. Förhandsbesked om punktskatt.

Lagrum: 2 § lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

1. Sedan den 1 maj 2020 tas det ut en punktskatt på bärkassar som i mer än försumbar omfattning består av plast. En bärkasse är en påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk.

2. I en ansökan om förhandsbesked ville Bengt Lundin AB få veta om en viss typ av plastkasse som bolaget avsåg att tillverka omfattas av skatteplikt. Bolaget hävdade att kassen var avsedd för varaktigt bruk. Till ansökan fogades varuprov.

3. I bolagets ansökan anges följande. Plastkassen är baserad på återvunnen LLD-polyeten och är betydligt tjockare än en plastkasse av engångskaraktär. En sådan kasse har en väggtjocklek om 35 mikrometer medan bolagets kasse har en väggtjocklek om 60 mikrometer. Research Institutes of Sweden (RISE) har testat kassen och godkänt den som en flergångsbärkasse. Enligt RISE kommer den att hålla för minst 50 användningar. Kassen kommer att ha en särskild märkning som visar att den är en godkänd flergångsbärkasse.

4. Skatterättsnämnden fann att plastkassen omfattas av skatteplikt. Som motivering angavs följande. Kassen har handtag och kommer att förses med respektive detaljhandlares logotyp. Även om plasten är lite kraftigare är kassen till storlek, utformning och material av samma typ som används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna packa och bära hem varor men inte av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger.

Yrkanden m.m.

5. Skatteverket yrkar att förhandsbeskedet ska fastställas.

6. Bengt Lundin AB yrkar att förhandsbeskedet ska ändras på så sätt att plastkassen inte anses vara skattepliktig. Enligt bolaget ska kassen ha en väggtjocklek om 95 mikrometer, och inte 60 mikrometer.

Skälen för avgörandet

Frågan i målet

7. Frågan i målet är om en plastkasse är avsedd för varaktigt bruk och därmed inte omfattas av skatteplikt.

Rättslig reglering m.m.

8. Skatt ska enligt 1 § lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar betalas till staten för plastbärkassar.

9. Med plastbärkasse avses enligt 2 § en bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast. En bärkasse är en påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

10. Punktskatten är avsedd att omfatta sådana plastpåsar av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln för att kunder ska kunna packa eller bära varor som köpts i affären. Exempel på sådana påsar är plastkassar som tillhandahålls vid kassan eller på annan plats inom ett försäljnings- eller varuutlämningsställe. Andra exempel är frukt- och fryspåsar som tillhandahålls i affären. Tanken är att samtliga plastbärkassar som inte är avsedda för varaktigt bruk, oavsett tjocklek, ska omfattas av punktskatten. (Prop. 2019/20:47 s. 26 f.)

11. Plastkassar som är avsedda för varaktigt bruk (s.k. flergångskassar) omfattas alltså inte av punktskatten. Med avsedd för varaktigt bruk menas att syftet med plastkassen är att den ska återanvändas flertalet gånger och användas av konsumenten under en längre tid. Materialet i den är starkare för att hålla längre och kan variera mellan olika typer av plastkassar. Kassen ska vara av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger för samma ändamål som den utformades för. Detta torde i normalfallet framgå tydligt av kassens konstruktion och materialval. (A. prop. s. 26 f. och 50.)

12. Av lämnade förutsättningar framgår att plastkassens konstruktion och materialval inte på något avgörande sätt skiljer sig från sådana plastkassar av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är plastkassen inte av sådant slag att den typiskt sett kommer att användas ett stort antal gånger. Den kan därmed inte anses vara avsedd för varaktigt bruk och förhandsbeskedet ska därför fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

I avgörandet deltog justitieråden Jäderblom, Knutsson, Nymansson, Baran och Jönsson. Föredragande var justitiesekreteraren Ann Linders.

______________________________

Skatterättsnämnden (2020-06-15, Harmsen Hogendoorn, ordförande, Pettersson, Bohlin, Fored (skiljaktig), Olsson, Sandberg Nilsson (skiljaktig) och Tunudd):

Förhandsbesked

Den aktuella påsen är en plastbärkasse som omfattas av skatteplikt.

Skatterättsnämndens bedömning

Den påse av plast som är föremål för Bengt Lundin AB:s (Bolagets) fråga har testats av RISE och håller enligt testet för ca 50 användningar, något som Skatterättsnämnden inte ifrågasätter.

För att en påse som i mer än försumbar omfattning består av plast inte ska betraktas som bärkasse och träffas av här aktuell skatt krävs bland annat att den är avsedd för varaktigt bruk. Som nämnden uppfattar definitionen i lagen om skatt på plastbärkassar (LSP) ska en objektiv bedömning göras av både om påsen är av sådant slag som typiskt sett används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna packa eller bära varor och om påsen är av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger av konsumenten för samma ändamål som den utformades för. Avgörande vid bedömningen ska vara påsens faktiska egenskaper såsom konstruktion, storlek, utformning och materialval m.m. Hur påsen i det enskilda fallet kommer att användas i ett senare skede saknar relevans.

Bolagets påse har handtag och kommer att förses med respektive detaljhandlares logotyp. Även om plasten i Bolagets påse är lite kraftigare, är påsen till storlek, utformning samt material av samma typ som används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna packa och bära hem varor, men enligt nämndens mening inte av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger. Skatterättsnämnden anser mot denna bakgrund att påsen är en sådan plastbärkasse som omfattas av skatteplikt enligt 3 § jämförd med 2 § LSP.

Fored och Sandberg Nilsson var skiljaktiga och anförde följande:

Till skillnad från majoriteten anser vi att den aktuella plastbärkassen inte omfattas av skatteplikt.

Enligt 2 § LSP avses med plastbärkasse en bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast. Med bärkasse avses en påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk.

I förarbetena till LSP (prop. 2019/20:47) anges följande. "Bärkassar avsedda för varaktigt bruk (s.k. flergångskassar) omfattas inte av punktskatten." (s. 26). Undantaget för bärkassar som är avsedda för varaktigt bruk omfattar bärkassar som är av sådant slag att de typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger för samma ändamål som de utformades för. Detta torde i normalfallet framgå tydligt av bärkassens konstruktion och materialval (s. 50).

Den aktuella bärkassen är betydligt tjockare än en bärkasse av engångskaraktär. Den aktuella bärkassen är testad hos RISE vad gäller bl.a. hållbarhet och egenskaper som gör att den anses som varaktig. Den aktuella bärkassen är godkänd av RISE och kommer enligt certifieringen att hålla för minst 50 användningar.

Den aktuella bärkassen är, enligt vår uppfattning, en flergångskasse avsedd för varaktigt bruk och omfattas därför inte av skatteplikt.

Sökord: Plastbärkasse; Punktskatt

Litteratur: