En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Utökade möjligheter för företag att få skatteanstånd

Publicerad 29 december 2022

Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv. Syftet är att ge företag ännu större möjligheter att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.

Skatteverket ska få bättre möjligheter att motverka fel och fusk i folkbokföringen

Publicerad 22 december 2022

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag som ska ge Skatteverket bättre möjligheter att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten. Förslaget är en del i regeringens prioriterade arbete för att motverka välfärdsfusk.

Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2026

Publicerad 14 december 2022

Europeiska kommissionen meddelar idag att man har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år.

Därmed kan drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten skattebefrias i Sverige till och med sista december 2026.  

Förlängd utökad skattenedsättning på jordbruksdiesel skickas på remiss

Publicerad 14 december 2022

Den tillfälligt utökade skattenedsättningen på så kallad jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader, enligt en avisering i regeringens budgetproposition för 2023. Förslaget skickas nu på remiss av Finansdepartementet.

– Det innebär en skattelättnad på ca 380 miljoner kronor för de omkring 25 000 svenska företag som berörs av förslaget, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Förslag om svenskt intäktstak för elproducenter på remiss

Publicerad 12 december 2022

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter enligt EU:s förordning 2022/1854. Förslaget innebär att elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns. Förslaget skickas på remiss till och med 8 januari 2023.

Förslag om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på remiss

Publicerad 01 december 2022

För att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon vill regeringen införa en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.

Förslag om förstärkt FoU-avdrag på remiss

Publicerad 01 december 2022

Regeringen vill förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.

Bättre tillgång till inkomstuppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Publicerad 24 november 2022

Brottsbekämpande myndig­heter ska få bättre tillgång till aktuella inkomst­uppgifter hos Skatte­verket. Syftet är bland annat att effekti­vare kartlägga miss­tänkta personers ekonomi och hitta till­gångar att förverka.

Regeringen har beslutat att Eko­brotts­myndig­heten, Kust­bevak­ningen, Polis­myndig­heten, Säker­hets­polisen, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten ska få tillgång till vissa inkomst­uppgifter i Skatte­verkets beskatt­nings­databas.

Tre skatteförslag som aviserades i budgeten lämnas till riksdagen

Publicerad 15 november 2022

Regeringen har fattat beslut om tre propositioner på skatteområdet och överlämnat dessa till riksdagen. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2023 som presenterades i förra veckan.

Förslagen som regeringen nu har fattat beslut om är:

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller
Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor
Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Budgetpropositionen för 2023: Reformer för att stärka Sverige i en utmanande tid

Publicerad 08 november 2022

I dag överlämnas budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Sammantaget föreslås reformer för att bland annat stötta svenska hushåll och företag, stärka välfärden, öka tryggheten och rusta försvaret. Budgeten omfattar även åtgärder för mer fossilfri elproduktion, minskade utsläpp och renare miljö. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Förslag om tillfälligt sänkt drivmedelsskatt samt slopad koldioxidskatt för kraftvärmeverk

Publicerad 27 oktober 2022

Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om att tillfälligt sänka skatten på bensin och diesel med motsvarande en krona per liter vid pump. I promemorian föreslås också att koldioxidskatten slopas på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem.

Priset på drivmedel har ökat under senare år, bland annat till följd av ett högre oljepris på världsmarknaden och en försvagad kronkurs.

Förslag om att behålla och förstärka reseavdraget på remiss

Publicerad 20 oktober 2022

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt ska det befintliga avdraget stärkas genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil. Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med utgångspunkt i denna överenskommelse.

Förslag om förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Publicerad 20 oktober 2022

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag om att höja skattereduktionen för installation av solceller från 15 procent till 20 procent.

Skatteförslag på remiss med anledning av EU:s nödåtgärder för att sänka elpriserna

Publicerad 07 oktober 2022

EU:s energiministrar antog förra fredagen ett energipaket med ett antal tillfälliga åtgärder för att hantera de höga elpriserna. En av åtgärderna är att medlemsländerna ska införa en tillfällig skatt på extraordinära vinster i sektorn för fossila bränslen, ett så kallat solidaritetsbidrag. Finansdepartementet remitterar idag ett förslag om att införa motsvarande regler i Sverige.

Skatteåtgärder med anledning av effektsituationen

Publicerad 06 september 2022

Rysslands energikrig har kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden. Svenska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. Finansdepartementet arbetar med att så snabbt som möjligt ta fram två skatterelaterade förslag som på sikt ska öka elproduktionen i kraftvärmeverk samt leda till energieffektivisering i datorhallar.

Slopad skatt på avfallsförbränning

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023

Publicerad 05 september 2022

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 52 500 kronor respektive 53 500 kronor för år 2023. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen höjs med drygt 850 kronor per månad för ogifta. Även taken i bland annat sjuk- och föräldrapenning höjs, liksom studiemedlen från CSN.

Åtgärder för att förbättra Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Publicerad 02 september 2022

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria där det föreslås att Skatteverket ska delta i ett förenklat informationsutbyte med andra brottsbekämpande myndigheter inom EU. Syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva en effektiv brottsbekämpande verksamhet.

Lantmäteriet får i uppdrag att bidra till brottsbekämpningen

Publicerad 25 augusti 2022

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att redogöra för hur myndigheten, utifrån nuvarande tekniska och juridiska förutsättningar, kan bidra till att förebygga och motverka brottslighet som kan hänföras till fastigheter, exempelvis brott mot borgenärer, lagfartskapningar, penningtvätt eller organiserad brottslighet.

Dessutom ska myndigheten utreda och redovisa vilka åtgärder myndigheten skulle kunna vidta med ändrade tekniska och juridiska förutsättningar, samt lämna nödvändiga författningsförslag.

Regeringen föreslår ett stärkt system för samordningsnummer

Publicerad 14 juli 2022

I dag har regeringen beslutat om en proposition som innehåller förslag som ska stärka systemet med samordningsnummer. Det föreslås att samordningsnummer regleras i en ny lag och att Skatteverket tar över ansvaret för bland annat identitetskontroller vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer.

I propositionen föreslås att samordningsnummer ska få tilldelas i tre nivåer: styrkt, sannolik och osäker. Nivåerna tilldelas beroende på vilken identitetskontroll som genomförts.

Nya åtgärder mot penningtvätt: Förslag mot illegal valutaväxling

Publicerad 28 juni 2022

Regeringen har idag presenterat förslag till skärpt reglering av finansiella institut, exempelvis valutaväxlare, i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa förslag skickas nu ut på remiss.

Verksamheter som hanterar stora summor i kontanter har en hög risk att utnyttjas för penningtvätt. Uppgifter som polisen fått från avkrypteringen av kommunikationstjänsten Encrochat talar för att ca 150 miljoner kronor kunde tvättas hos fem valutaväxlare inom loppet av bara ett par månader.

Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Publicerad 27 juni 2022

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om sänkt skatt för personer som är över 65 år och som fortsätter att arbeta.

De senaste åren har det gjorts ett stort antal förstärkningar av det ordinarie jobbskatteavdraget, samtidigt som någon skattereduktion för äldre som arbetar inte har gjorts. För att säkerställa en rättvis beskattning för personer som väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder föreslås i promemorian sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar.

Regeringen tillsätter utredning för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet inom bland annat RUT och ROT

Publicerad 20 juni 2022

Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att motverka alla former av fusk och arbetslivskriminalitet. För att ytterligare stärka arbetet har regeringen beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att titta närmare på flera delar av skatteförfarandet, bland annat vissa frågor inom regelverket för rot- och rutavdraget.

Ny extra ändringsbudget med förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel

Publicerad 17 juni 2022

Regeringen har idag överlämnat en ny extra ändringsbudget med förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel. Den budget som överlämnades den 2 juni med samma innehåll beslutade regeringen att återkalla, när riksdagen inte beslutade om regeringens vårändringsbudget. Detta eftersom förslagen om den retroaktivt sänkta skatten förutsatte att riksdagen skulle godkänna förslagen i vårändringsbudgeten.

Extra ändringsbudget med förslag om ekonomiska förbättringar för pensionärerna

Publicerad 17 juni 2022

Regeringen beslutar och överlämnar idag en extra ändringsbudget med förslag om att förstärka det befintliga grundskyddet för pensionärer från och med augusti 2022. Dessutom ingår övriga delar av vårändringsbudgeten och de förslag som lämnats i ändringsbudget om stöd till Ukraina.

Mikael Damberg till Luxemburg för möte i Ekofinrådet

Publicerad 16 juni 2022

Fredag den 17 juni deltar finansminister Mikael Damberg i ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Luxemburg tillsammans med sina kollegor i EU. Under mötet väntas ministrarna bland annat anta en allmän riktlinje om EU-kommissionens förslag till en global minimiskatt för multinationella företag inom EU.

Sidor