En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Avdrag för gröna investeringar på remiss till Lagrådet

Publicerad 27 augusti 2020

Regeringen skickar ett förslag på remiss till Lagrådet om att införa ett grönt avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller. Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det lämnas till Lagrådet för att kunna vara en del av budgeten för 2021.

Förmånligare skatteregler för husbilar vid avställning

Publicerad 20 augusti 2020

Till nästa sommar kan det bli mer förmånligt att ställa på och av husbilar under kortare perioder och därmed kan husbilsägare minska sin fordonsskatt. Enligt ett förslag, som regeringen nu skickar till Lagrådet, ska karenstiden vid avställning kortas från 15 till 4 dagar från och med 1 mars nästa år. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det lämnas till Lagrådet för att kunna beslutas i budgeten för 2021.

Rutavdrag för fler tjänster till Lagrådet

Publicerad 13 augusti 2020

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss som bland annat föreslår en utvidgning av rutavdraget med tjänster som till exempel montering av möbler och transport av bohag till bland annat andrahandsbutiker. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och lämnas till Lagrådet för att kunna beslutas i budgeten för 2021.

I lagrådsremissen föreslås att rutavdraget utökas till att omfatta fler tjänster:

Skattebefrielse möjlig för biogas och biogasol

Publicerad 30 juni 2020

Europeiska kommissionen beslutade i går att godkänna Sveriges statsstödsansökningar för skattebefrielse av icke livsmedelbaserad biogas och biogasol som används för uppvärmning respektive motordrift. Beslutet är efterfrågat av bland annat flera kollektivtrafiksoperatörer eftersom många bussar i Sverige körs på biogas.

Skatten kan tas bort för donerade måltider till anställda

Publicerad 24 juni 2020

Både vid tidigare allvarliga händelser och vid den pågående pandemin har det funnits en stor vilja bland både privatpersoner och företag att donera mat till dem som arbetar med att bekämpa krisen. Enligt de nuvarande reglerna ska den typen av gåvor i vissa fall förmånsbeskattas, men Finansdepartementet remitterar nu ett förslag för att ändra lagen. Förslaget är överenskommet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Skatteförslag remitteras inför budgetförhandlingar i höst

Publicerad 24 juni 2020

Inför förhandlingar om statens budget för 2021 remitterar Finansdepartementet nu ett antal möjliga förslag om sänkt inkomstskatt. Utfallet av budgetförhandlingen kommer att avgöra om regeringen, Centerpartiet och Liberalerna går vidare med förslagen och hur de färdiga förslagen i så fall kommer utformas.

Totalt handlar det om fyra promemorior som nu skickas på remiss. Förslagen remitteras för att kunna ingå i statens budget för 2021 och ska kunna träda i kraft 1 januari nästa år.

Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Publicerad 23 juni 2020

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag om att införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Det innebär att fler utländska arbetstagare kommer att betala skatt i Sverige jämfört med i dag. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020 och är en del av samarbetet mellan Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Skatteförslag från tidigare budgetar genomförs

Publicerad 16 juni 2020

Regeringen har överlämnat ett förslag till Lagrådet om att göra de tillfälliga reglerna om sänkt arbetsgivaravgift för den första anställda permanenta. Därutöver går nu förslaget om en skattesänkning för personer som bor i vissa glest befolkade områden till riksdagen. Båda förslagen är en del av budgetsamarbetet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och har aviserats i tidigare budgetar.

Reglerna om sänkt arbetsgivaravgift för den först anställda blir permanenta

Nya regler om rapporteringsplikt för skatterådgivare på plats från 1 juli

Publicerad 04 juni 2020

Regeringen utfärdade idag de lagar som medför att bland annat skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska lämna uppgifter om dessa upplägg till Skatteverket. Regeringen avser att sätta de nya lagarna i kraft från 1 juli, men på grund av virusutbrottet kan det bli aktuellt att skjuta upp vissa tidsfrister för när rapporteringen och utbytet av information ska göras första gången.

Det nya regelverket genomför EU-direktivet DAC 6 i svensk rätt och ska börja gälla 1 juli 2020.

Förslag om uppskovsränta på remiss

Publicerad 29 maj 2020

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att avskaffa uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning. Enligt förslaget ska både befintliga och framtida uppskov omfattas av de nya reglerna. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och remitteras för att kunna vara en del av budgetpropositionen för 2021.

Myndigheter får nya verktyg för att bekämpa fusk med korttidspermittering

Publicerad 22 maj 2020

Regeringen ger nu Tillväxtverket och Skatteverket flera nya möjligheter att kontrollera företag som använder korttidspermittering. Syftet är att motverka fusk. Skatteverket får också möjligheter att effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattningsverksamhet och folkbokföringsverksamhet.

Förslag om grönt avdrag på remiss

Publicerad 18 maj 2020

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att införa ett grönt avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik. Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen får del av skattelättnaden direkt. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Förslaget om omställningsstöd skickas på remiss

Publicerad 15 maj 2020

Förslaget om en skattesänkning i vissa delar av landet till Lagrådet

Publicerad 18 maj 2020

Regeringen har skickat förslag om en skattesänkning för boende i vissa glest befolkade områden till Lagrådet för granskning. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020. Skattesänkningen föreslås gälla redan från och med i år. Förslaget, som är en del av den gröna skatteväxlingen, bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens sjätte extra ändringsbudget till riksdagen

Publicerad 14 maj 2020

Regeringen har idag överlämnat den sjätte extra ändringsbudgeten för 2020 till riksdagen. Nytt är bland annat en uppdaterad prognos för korttidspermittering och att regeringen går vidare med förslaget om ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket. Förslagen föreslås träda i kraft 1 juni 2020. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Budgeten innehåller bland annat följande förslag:

Regeringen remitterar förslag om krisåtgärder till Lagrådet

Publicerad 07 maj 2020

Regeringen går nu till Lagrådet med åtgärder inför den extra ändringsbudget som föreslås träda ikraft den 1 juni 2020. Förslagen har kommunicerats tidigare och bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Förtydliganden av synen på utdelningar i samband med stöd för korttidspermitteringar läggs samtidigt in i lagtext.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen flera åtgärder för att lindra effekterna på jobb och för företag under den rådande coronakrisen.

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Publicerad 05 maj 2020

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Det handlar om två nya förslag som innebär tillfällig skattefrihet för vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare.

Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning på remiss

Publicerad 29 april 2020

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag för att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar. Förslaget innebär bland annat att det införs nya krav på den som är skattskyldig att lämna information på individnivå.

Förslagen i promemorian innebär i huvudsak följande förändringar jämfört med den nuvarande kupongskattelagen:

Nya skatteregler ska försvåra momsfusk vid handel med mobiltelefoner

Publicerad 17 april 2020

Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om så kallad omvänd skattskyldighet vid handel med bland annat mobiltelefoner och IP-telefoni (VoiP). Syftet är att förhindra omfattande momsbedrägerier i branschen.

Sänkt ränta för uppskjutna skattebetalningar

Publicerad 17 april 2020

Det pågående virusutbrottet har betydande konsekvenser för svensk ekonomi. Fokus för krisåtgärderna har varit att få bra åtgärder på plats snabbt. Regeringen har bland annat infört möjligheter för företag att få anstånd med skatteinbetalningar. Åtgärden baseras på befintlig lagstiftning men nu föreslår regeringen att den sammantagna räntan som tas ut på anståndsbeloppet ska sänkas, till följd av en bred överenskommelse i riksdagens Finansutskott.

Regeringen överlämnar 2020 års ekonomiska vårproposition

Publicerad 15 april 2020

Coronapandemin är ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa. I spåren följer allvarliga ekonomiska konsekvenser. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har i fem extra ändringsbudgetar lagt fram förslag om aktiva åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna. I dag överlämnar regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudget för 2020 med ytterligare åtgärder. Samlat handlar det om åtgärder för över 100 miljarder kronor.

Ansökan om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel

Publicerad 03 april 2020

Regeringen har lämnat in en så kallad pre-notifiering inför ansökan om förlängning under 2021 av det nuvarande statsstödsgodkännandet för flytande biodrivmedel. Utöver det har även två ansökningar avseende biogas för uppvärmning respektive för motordrift lämnats till EU-kommissionen för tio år.

EU-kommissionen ska nu besluta i frågan, men regeringen har fört konstruktiva samtal med EU-kommissionen de senaste månaderna och bedömer att det finns goda förutsättningar att få till en förlängning.

Fjärde extra ändringsbudgeten från Finansdepartementet

Publicerad 30 mars 2020

Regeringen har i dag beslutat om och överlämnat en fjärde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen. Budgeten innehåller förslag på skatteområdet om bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt nya regler för periodiseringsfonder för egenföretagare. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Krispaket för svenska småföretag

Publicerad 25 mars 2020

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företagare.

Sidor