En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Skatteincitament för juridiska personers gåvor till ideell verksamhet

Publicerad 15 juni 2023

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på ett skatteincitament för gåvor från juridiska personer till ideell verksamhet. Ett sådant skatteincitament kan bidra till att öka donationerna till ideella organisationer och därigenom främja olika samhällsnyttiga verksamheter.

Översyn av skatteregler för att främja forskning och utveckling

Publicerad 08 juni 2023

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av det s.k. FoU-avdraget och expertskattereglerna. Syftet är att ge företag incitament till ökade investeringar i forskning och utveckling samt att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens.

Reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadskostnader ska moderniseras


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadskostnader ska moderniseras

Publicerad 01 juni 2023

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på moderniserade skatteregler för ett flexibelt arbetsliv. Utredningen ska analysera hur reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadskostnader kan moderniseras för att göra skattereglerna enklare för arbetsgivare, anställda och företag.

Förslag om ändrad beskattning av inlösenaktier

Publicerad 17 maj 2023

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag för en mer likvärdig beskattning av utdelade medel från aktiebolag. Förslaget innebär att svensk kupongskatt inte kan undvikas lika enkelt av utländska aktieägare.

Flera skatteförslag remitteras inför höstbudgeten

Publicerad 28 april 2023

Finansdepartementet kommer i närtid att remittera ett flertal promemorior med förslag på skatteområdet inför förhandlingarna om höstbudgeten. Förslagen som remitteras rör bland annat sänkt skatt på lön och pension samt plastpåseskatten.

Utjämningskommittén får tilläggsdirektiv för att motverka höga och ökande skattesatser

Publicerad 20 april 2023

Regeringen har idag beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utjämningskommittén. Syftet är att föreslå åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner.

Regeringen överlämnar 2023 års ekonomiska vårproposition

Publicerad 17 april 2023

I dag överlämnar regeringen 2023 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2023. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med den högsta inflationen på över 30 år. Mot denna bakgrund lägger regeringen fram en vårändringsbudget för att skydda särskilt utsatta hushåll och pressa tillbaka inflationen. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Regeringen tar krafttag mot penningtvätt genom valutaväxlingskontor

Publicerad 05 april 2023

Förekomsten av penningtvätt av brottsvinster genom valutaväxlingskontor uppskattas vara omfattande. Regeringen har i dag därför överlämnat förslag till Lagrådet som innehåller skärpta krav för valutaväxlare i syfte att motverka penningtvätt.

Tilläggsdirektiv till utredning ska värna den ideella sektorn

Publicerad 31 mars 2023

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till 2022 års penningtvättsutredning. Syftet är att värna den ideella sektorn i Sverige vid tillämpningen av EU:s nya regler.

Underrättelseskyldigheten till Skatteverket utökas

Publicerad 30 mars 2023

Regeringen har i dag beslutat om förordningsändringar som innebär en utvidgning av ett antal myndigheters underrättelseskyldighet till Skatteverket. Från och med den 1 maj 2023 ska berörda myndigheter underrätta Skatteverket om beslut som rör bland annat avvisning, utvisning och återkallande av uppehållstillstånd.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Underrättelseskyldigheter till Skatteverket utökas

Publicerad 30 mars 2023

Skatteverket ska föreslå åtgärder för att förbättra folkbokföringen genom folkräkning

Publicerad 30 mars 2023

Regeringen gav i dag Skatteverket i uppdrag att föreslå metoder för att ta fram en nationell lägesbild och lämna andra förslag på åtgärder för att förbättra folkbokföringen genom folkräkning.

En hög kvalitet i folkbokföringen är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle och informationen om vilka som är bosatta i Sverige behöver vara korrekt. Därför är det viktigt att staten stärker kontrollen över folkbokföringen.

Skatteverkets brottsbekämpande förmåga stärks genom förenklat informationsutbyte med myndigheter inom EU

Publicerad 23 mars 2023

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att Skatteverket ska delta i ett förenklat informationsutbyte med andra brottsbekämpande myndigheter inom EU. Syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva en effektiv brottsbekämpande verksamhet.

Genomförande av EU-direktiv gällande multinationella företag

Publicerad 21 mars 2023

Regeringen över­lämnar i dag en proposi­tion till riksdagen med förslag på en ny lag om offentlig­görande av vissa stora företags inkomst­skatte­rapporter. Förslagen genom­för ett EU-direktiv som gäller multi­nationella företag och koncerner med årliga intäkter över mot­svarande cirka 8 miljarder kronor.

Förslag om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel till riksdagen

Publicerad 21 mars 2023

Regeringen överlämnar i dag en proposition om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till riksdagen. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Förslag om förstärkt FoU-avdrag till riksdagen

Publicerad 21 mars 2023

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om att förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallade FoU-avdraget.

Regeringen beslutar om förlängd skattenedsättning på jordbruksdiesel

Publicerad 09 mars 2023

I dag beslutade regeringen om en proposition med förslag om att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader. Förslaget innebär en skattelättnad på ca 380 miljoner kronor för omkring 25 000 svenska företag.

Regeringen kontaktar EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas

Publicerad 06 mars 2023

Europeiska unionens tribunal har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut som godkänner Sveriges skattebefrielser för biogas. Kommissionen ska nu inleda en formell granskning av stödordningarna och därefter fatta nya beslut. Regeringen kommer att arbeta aktivt med kommissionen för att få nya godkännanden på plats.

Stärkt motståndskraft på fondmarknaden och rättvis behandling av fondandelsägare

Publicerad 28 februari 2023

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om förbättrade möjligheter för fondförvaltare att motverka likviditetsrisker i fonder. Förslagen innebär att regler om likviditetsverktyget swing pricing införs.

Lagrådsremiss om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel

Publicerad 16 februari 2023

Regeringen har i dag överlämnat ett förslag om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till Lagrådet. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och aviserades i budgetpropositionen för 2023.

Genomförande av EU-direktiv gällande multinationella företag

Publicerad 09 februari 2023

I en lagråds­remiss föreslår regeringen en ny lag om offentlig­görande av vissa stora företags inkomst­skatte­rapporter. Förslagen genomför ett EU-direktiv och gäller multi­nationella företag och koncerner med årliga intäkter över mot­svarande cirka 8 miljarder kronor.

Lagrådsremiss: Ökad trans­parens för stora företags skatte­betalningar

Extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om intäktstak för vissa elproducenter

Publicerad 09 februari 2023

Regeringen har i dag överlämnat en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Intäktstaket är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och förslaget innebär att vissa elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns.

Extra ändringsbudget till riksdagen imorgon

Publicerad 25 januari 2023

Regeringen avser att överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen imorgon. I budgeten föreslår regeringen pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för företag att skjuta upp skatteinbetalningar samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina – värt upp till 4,3 miljarder kronor.

Utökat uppdrag att se över 3:12-reglerna för att främja entreprenörskap

Publicerad 23 januari 2023

Regeringen avser att inom kort fatta beslut om tilläggsdirektiv till kommittén som har i uppdrag att lämna förslag på förenklingar av de så kallade 3:12-reglerna. Kommittén ska även föreslå förändrade regler för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna

Lagrådsremiss om intäktstak för vissa elproducenter

Publicerad 19 januari 2023

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Förslaget är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och innebär att vissa elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns.

Regeringen föreslår moderniserad momslag

Publicerad 17 januari 2023

Regeringen överlämnar i dag förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag. Syftet med den nya lagen är att underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt. I propositionen behandlas även frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet.

Sidor