En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning på remiss

Publicerad 29 april 2020

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag för att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar. Förslaget innebär bland annat att det införs nya krav på den som är skattskyldig att lämna information på individnivå.

Förslagen i promemorian innebär i huvudsak följande förändringar jämfört med den nuvarande kupongskattelagen:

Nya skatteregler ska försvåra momsfusk vid handel med mobiltelefoner

Publicerad 17 april 2020

Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om så kallad omvänd skattskyldighet vid handel med bland annat mobiltelefoner och IP-telefoni (VoiP). Syftet är att förhindra omfattande momsbedrägerier i branschen.

Sänkt ränta för uppskjutna skattebetalningar

Publicerad 17 april 2020

Det pågående virusutbrottet har betydande konsekvenser för svensk ekonomi. Fokus för krisåtgärderna har varit att få bra åtgärder på plats snabbt. Regeringen har bland annat infört möjligheter för företag att få anstånd med skatteinbetalningar. Åtgärden baseras på befintlig lagstiftning men nu föreslår regeringen att den sammantagna räntan som tas ut på anståndsbeloppet ska sänkas, till följd av en bred överenskommelse i riksdagens Finansutskott.

Regeringen överlämnar 2020 års ekonomiska vårproposition

Publicerad 15 april 2020

Coronapandemin är ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa. I spåren följer allvarliga ekonomiska konsekvenser. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har i fem extra ändringsbudgetar lagt fram förslag om aktiva åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna. I dag överlämnar regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudget för 2020 med ytterligare åtgärder. Samlat handlar det om åtgärder för över 100 miljarder kronor.

Ansökan om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel

Publicerad 03 april 2020

Regeringen har lämnat in en så kallad pre-notifiering inför ansökan om förlängning under 2021 av det nuvarande statsstödsgodkännandet för flytande biodrivmedel. Utöver det har även två ansökningar avseende biogas för uppvärmning respektive för motordrift lämnats till EU-kommissionen för tio år.

EU-kommissionen ska nu besluta i frågan, men regeringen har fört konstruktiva samtal med EU-kommissionen de senaste månaderna och bedömer att det finns goda förutsättningar att få till en förlängning.

Fjärde extra ändringsbudgeten från Finansdepartementet

Publicerad 30 mars 2020

Regeringen har i dag beslutat om och överlämnat en fjärde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen. Budgeten innehåller förslag på skatteområdet om bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt nya regler för periodiseringsfonder för egenföretagare. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Krispaket för svenska småföretag

Publicerad 25 mars 2020

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företagare.

Krispaket för svenska företag och jobb

Publicerad 16 mars 2020

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars.

Regeringen vill att även utländska handlare ska betala kemikalieskatt

Publicerad 06 mars 2020

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att ta bort undantaget från kemikalieskatt som utländska säljare i vissa fall har idag. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med omkring 40 miljoner kronor per år och föreslås börja gälla 1 oktober i höst.

Konsekvenser för glesbygd i fokus när förslag om nytt reseavdrag ska analyseras

Publicerad 21 februari 2020

Reseavdragskommittén har föreslagit ändrade avdragsregler för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Regeringen ger nu Trafikanalys uppdrag om fördjupad analys av vissa frågor kopplade till förslaget som berör personer som bor eller arbetar i glesbygd.

- Vi ger nu Trafikanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av kommitténs förslag för dem som bor eller arbetar i glesbygd. Syftet är att få ett bättre underlag för det fortsatta arbetet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringens förslag om skärpta krav för skatterådgivare till riksdagen

Publicerad 04 februari 2020

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska vara skyldiga att informera Skatteverket om uppläggen.

Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter ska ges direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen

Publicerad 28 januari 2020

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag beslutat att promemorian De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen ska remitteras. Syftet med förslagen är att förenkla bland annat polisens åtkomst till vissa uppgifter hos Skatteverket.

Förslag om sänkt skatt i glest befolkade områden skickas på remiss

Publicerad 28 januari 2020

Finansdepartementet remitterar i dag förslaget om en regional skattereduktion för boende i främst Norrland och nordvästra Svealand. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020 och är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förstärkt FoU-avdrag från 1 april


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förstärkt FoU-avdrag från 1 april

Publicerad 21 januari 2020

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, fördubblas från 10 till 20 procent. Dessutom höjs taket för nedsättningen kraftigt. Förslaget, som regeringen har överlämnat till riksdagen i dag, aviserades i budgetpropositionen 2020 och är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna

Höjt bostadstillägg, höjd garantipension och sänkt skatt för pensionärer från årsskiftet

Publicerad 30 december 2019

Den 1 januari 2020 träder ett flertal ändringar på pensionsområdet i kraft. Som ett led i att förbättra tillvaron för Sveriges pensionärer har regeringen, tillsammans med Pensionsgruppen, drivit igenom en höjning av både bostadstillägg och garantipension. Dessutom sänker regeringen skatten för personer över 65 år.

Förenklade skatteregler för egenföretagare ska utredas

Publicerad 20 december 2019

Regeringen tillsätter en utredning om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. Utredningen och utformningen av direktiven bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

- Syftet med översynen är att göra det lättare att starta och driva enskild näringsverksamhet och samtidigt underlätta för den skattskyldige att göra rätt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Barbro Thorblad utreder stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad 18 december 2019

Regeringen har utsett Barbro Thorblad till särskild utredare för utredningen Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hon har bland annat varit generaldirektör vid Domstolsverket och lagman vid Malmö tingsrätt. Hon har även haft flera utredningsuppdrag; i Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten, Utredningen om sekretess hos utlandsmyndigheterna och Utredningen om framtidens kriminalvård.

Investeraravdraget behöver ändras om inte EU-kommissionen förlänger godkännandet av avdraget

Publicerad 17 december 2019

EU-kommissionen har ännu inte fattat något beslut om godkännandet av investeraravdraget kan förlängas efter den 31 december 2019. Förlängs inte godkännandet finns det risk för att investeraravdraget från och med nästa år inte är förenligt med EU:s regler om statligt stöd. Finansdepartementet föreslår därför att reglerna om investeraravdrag ändras så att kommissionens godkännande inte krävs. Ändringarna är inte nödvändiga om kommissionen förlänger godkännandet.

Förslag om ingångsavdrag på remiss

Publicerad 11 december 2019

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020. Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslag om ingångsavdrag på remiss

Publicerad 11 december 2019

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020. Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslag om skärpta krav för skatterådgivare till Lagrådet

Publicerad 06 december 2019

Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska vara skyldiga att informera Skatteverket om uppläggen. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som överlämnas idag.

Uppdrag att effektivisera användningen av finansiell information i brottsbekämpande verksamheter

Publicerad 03 december 2019

Som ett led i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra grova brott har regeringen i dag gett hovrättsrådet Eva Lönqvist i uppdrag att utreda hur EU:s direktiv om finansiell information ska genomföras i Sverige.

Flexiblare skatteregler för avställning av husbilar ska utredas

Publicerad 28 november 2019

Husbilar skiljer sig från andra lätta fordon eftersom de används som fritidsfordon och inte körs så långt som andra bilar. Regeringen anser att detta bör beaktas i skattelagstiftningen. Skatteverket får därför i uppdrag att utreda förmånligare och mer flexibla villkor för återbetalning av skatt för husbilar i samband med att de ställs av.

Förslag om höjt tak för uppskov på remiss

Publicerad 27 november 2019

Finansdepartementet remitterar en promemoria med förslag om att fördubbla taket för uppskov vid bostadsförsäljningar till 3 miljoner kronor. Förslaget aviserades i höstbudgeten, som är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Skatt på plastbärkassar införs nästa år

Publicerad 26 november 2019

Regeringens förslag om att införa en skatt på plastbärkassar lämnas nu till riksdagen. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020 och är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

- Nu ansluter sig Sverige till den stora grupp länder som ser fördelarna med att dra ned på vår plastförbrukning och därför infört skatter, avgifter eller begränsningar för att minska förbrukningen av plastpåsar, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Sidor