En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/7246/a/153562

Pressmeddelande
12 oktober 2010
Finansdepartementet

Budget för 2011: Från kris mot full sysselsättning

Regeringens politik inriktas på att stötta återhämtningen av den svenska ekonomin, arbeta för full sysselsättning genom att fortsätta stärka arbetslinjen och minska utanförskapet samt att värna den offentligt finansierade välfärden. Allt detta förutsätter fortsatt ordning och reda i de offentliga finanserna.

- Regeringens främsta mål är att föra Sverige tillbaka till full sysselsättning. Vi fortsätter därför att arbeta för att stärka arbetslinjen och minska utanförskapet, säger finansminister Anders Borg.

Bred återhämtning, men med risker Svensk ekonomi utvecklas starkt och återhämtningen sker på bred front.

- Men Sverige befinner sig fortfarande i lågkonjunktur med hög arbetslöshet. Och fortfarande finns risker att utvecklingen ska bli sämre än väntat. Det är därför viktigt att vi säkrar att de offentliga finanserna åter visar överskott liksom att vi förhindrar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. De kommande åren med hög tillväxt ska tas till vara så att fler, även de om ofta haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, börjar arbeta, säger finansminister Anders Borg.

Åtgärder för jobb, kunskaper, välfärd och miljö
I denna proposition föreslår regeringen åtgärder för om sammanlagt 13 miljarder kronor. De reformer som prioriteras är:
- öka sysselsättningen och minska utanförskapet
- öka kunskaper
- värna välfärdens kärna och minska krisens effekter
- minska utsläppen och klimatpåverkan

Full sysselsättning och minskat utanförskap
Regeringen fortsätter att arbeta för att öka utbudet och stimulera efterfrågan av arbetskraft så att jobben kommer tidigt i uppgången. En viktig del i det är att förhindra att det uppstår flaskhalsar som hindrar att sysselsättningen ökar. Det handlar också om att förbättra förutsättningarna för ett dynamiskt näringsliv.

Regeringen föreslår därför följande:

- en anpassning av arbetsmarknadspolitiken till konjunkturutvecklingen
- åtgärder för integration för minskat utanförskap
- åtgärder för bättre villkor för entreprenörer och stärkt innovationsklimat för att förbättra förutsättningarna för tillväxt
- höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning för att stimulera utbudet av bostäder

Ökade kunskaper
Ett väl fungerande utbildningssystem möjliggör på sikt en ökad varaktig sysselsättning och ett minskat utanförskap. På samma sätt är forskning, utveckling och innovation centrala delar av tillväxtpolitiken. Tyngdpunkten i satsningarna inom utbildningsområdet ligger på grundskolan. Både kvantiteten av och kvaliteten på utbildningen ska öka.

Bibehållen välfärd och minskade effekter av krisen
Regeringen fortsätter att prioritera åtgärder som minskar krisens effekter och som värnar välfärdens kärna. Välfärden ska hålla högsta kvalitet och komma alla till del.

Regeringen föreslår därför:

- nytt tillfälligt höjt statsbidrag till kommunerna så att de kan tillhandahålla viktiga välfärdstjänster som utbildning, vård och omsorg
- sänkt skatt för pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag för att motverka sänkta inkomst- och tilläggspensioner
- åtgärder för att främja jämställdhet
- åtgärder inom hälso- och sjukvården för att öka tillgänglighet och kvalitet
- reformer av äldrepolitiken för att ge ökad valfrihet och vård med kvalitet för de äldre
- satsningar på kultur och idrott

Dessutom aviseras reformer inom familjepolitiken, främst för ensamstående föräldrar, för att förbättra deras ekonomiska standard.

Minskade utsläpp för att nå klimatmålen
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Regeringen inser vikten av att möta denna och har därför satt upp ett nationellt klimatmål med högre ambitionsnivå än EU-målet. Regeringen bedömer att målet till största delen nås med beslutade och aviserade åtgärder. Men det förutsätter fortsatta investeringar i klimatåtgärder i andra länder. Regeringen aviserar därför att ytterligare medel tillförs för detta ändamål från och med 2013.

Regeringens reformambitioner
Regeringen har ambitioner att genomföra fler reformer under mandatperioden. Men detta sker först när målet om överskott i de offentliga finanserna nåtts och det finns ett varaktigt utrymme för reformer.

Regeringen prioriterar då bland annat att:

- sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare genom ännu ett steg i
jobbskatteavdraget och höjd gräns för statlig inkomstskatt
- halverad moms för restaurang- och cateringtjänster
- obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Mer information om budgeten finns på www.regeringen.se/budget

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om statens budget 2011 (http://www.regeringen.se/sb/d/13561)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop.2010/11:1 Budgetproposition för 2011
(http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/153307)

-------------------------
Ladda ner
-------------------------
Tabell: Regeringens åtgärder i denna proposition, 67 kB
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/35/62/ac69c191.pdf)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg