En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För nytillkomna miljöbilar under våren 2013 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkningen. Beräkning av förmånsvärde för miljöbil görs med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bil. Det har uppkommit behov av en komplettering för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2013.

Blog om: 

Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För nytillkomna miljöbilar under våren 2013 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkningen.Beräkning av förmånsvärde för miljöbil görs med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bil. Det har uppkommit behov av en komplettering för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2013. För mer info, se Skatteverkets ställningstaganden.

Blog om: 

Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För nytillkomna miljöbilar under våren 2013 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkningen. Beräkning av förmånsvärde för miljöbil görs med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bil. Det har uppkommit behov av en komplettering för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2013.

Blog om: 

Omsättning med virtuell valuta i s.k. virtuell värld

På internet finns "virtuella världar" där man säljer saker till varandra med en egen valuta, som bara gäller i den virtuella världen. Det som köps och säljs kan naturligtvis vara vad som helst i princip men är nog ofta bara en virtuell vara eller tjänst som bara har fantasikaraktär.

I en del virtuella världar kan dock den egna virtuella valutan omvandlas, växlas, till vanlig valuta, t.ex. svenska kronor. I sådana fall menar skatteverket att deltagarna i denna - vad jag kan förstå - vanligtvis tämligen oskyldiga lek, ska betraktas som s.k. beskattningsbara personer.

Blog om: 

Skatteverket kräver de facto att HB och KB ska behålla sitt räkenskapsmaterial för evigt!

Kammarrätten i Göteborg har nyligen meddelat en dom som med Skatteverkets tolkning av den får förfärliga konsekvenser för handels- och kommanditbolag.

X hade sålt sin andel i ett handelsbolag. Vid beräkning av kapitalvinsten ska försäljningssumman minskas med den "justerade anskaffningsutgiften". Den justerade anskaffningsutgiften ska i huvudsak beräknas på följande sätt:

"Anskaffningsutgiften ska ökas med

- den skattskyldiges tillskott till bolaget,

- belopp som tagits upp som den skattskyldiges andel av bolagets inkomster,

Blog om: 

Lagrådet avstyrker införande av föreslagna ändringar i 3:12. Anders Borg kommenterar

Lagrådet avstyrkte igår ett genomförande av förslaget från Regeringen om ändringar i 3:12. Lagrådet använde ovanligt skarpa formuleringar. Här är några av dem:

Blog om: 

En bomb har briserat i det svenska skattesystemet!

Högsta domstolen har i ett beslut meddelat 2013-06-11 satt ned foten och förkunnat att den som fått skattetillägg inte dessutom kan dömas för skattebrott.

Detta beslut kommer att få följder som nu inte fullt kan överblickas. En bomb har briserat i det svenska skattesystemet! Ny lagstiftning kan förväntas på rekordtid. Hösta domstolens beslut bygger till stor del på ny praxis. Anmärkningsvärt är följande ur beslutet (sista meningen i punkt 58):

Blog om: 

Ändring av 3:12-reglerna än en gång

Ett nytt förlag har presenterats om ändring av 3:12-reglerna, dvs. de bestämmelser som reglerar hur beskattningen ska ske mellan tjänst och kapital vid utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag. Denna gång handlar det om ändringar i löneunderlagsregeln. Bakgrunden är följande.

Ettårsregeln och korta avbrott

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan i vissa fall erhålla skattefrielse för inkomst av anställning. Det krävs vistelse i utlandet under anställningen i minst ett år i samma land. Inkomsten behöver inte ha beskattats i verksamhetslandet. Orsaken till att den inte beskattats ska vara lagstiftning, administrativ praxis eller annat avtal än skatteavtal. 

Blog om: 

Väsentlig anknytning

En i utlandet bosatt persons innehav av en villafastighet för användning vid tillfälliga vistelser i Sverige har i visst fall inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit.

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) är en person som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här obegränsat skattskyldig här. För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas ett antal anknytningsfaktorer bl.a. om personen har en bostad här inrättad för åretruntbruk.

Blog om: 

Skatteverket jagar oss på facebook

En företagare hade husvagnen skriven på företaget. Han råkade enligt egen utsago skriva lite fel på facebook och blev upptaxerad  med 400 000 kr. Se länk:

Ur Aftonbladet 2013-05-24

Vi måste alltså tänka oss för när vi skriver på facebook, linkedin och andra sociala medier. Allt blir offentligt och det finns risk för att det aldrig försvinner.

Vinstandelsstiftelse - utbetalning vid utlandsvistelse

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att sexmånaders- och ettårsreglerna inte är tillämpliga på utbetalningar från en vinstandelsstiftelse. För mer info, se domen!

Blog om: 

Nya 3:12 m.m. - förslag i pm från Finansdepartementet

Finansdepartementet sände i förra veckan ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss.

Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen inför budgetåret 2014, beror bland mycket annat på bedömningar av det ekonomiska läget. Som bekant är det inte alltid förslag blir lag!

Bolag på Cypern

När detta skrivs är Cypern mitt inne i en bankkris. Ännu vet ingen hur lösningen kommer att se ut. Det spekuleras bara kring ett antal tänkbara alternativ. Det verkar dock vara klarat att bolagsskatten kommer att höjas från 10 % till 12,5 %.

Avdrag för ränta i kommunala bolag - rättsosäkert!

Kommunala bolag får numera som huvudregel inte dra av ränteutgifter på lån från kommunen.

Avdragsförbud för ränta till koncern- och intressebolag

Från och med 1 januari 2013 gäller som huvudregel att ett bolag inte får avdrag för ränta som betalas till annat bolag inom samma intressegemenskap.  Det skulle också kunna uttryckas som att det råder avdragsförbud för räntebetalningar till annat koncern- eller intressebolag. Undantag gäller bland annat om det finns ”affärsmässiga skäl”.  Det får dock inte vara fråga om en ”väsentlig skatteförmån”.  Båda begreppen är ytterst oklara. Saken har debatterats och kritiserats mycket under 2012. Trots detta har vi fått nya regler som är synnerligen rättsosäkra.

Frustration över myndighets agerande

I Sverige förekommer praktiskt taget inte några mutor, vilket är vanligt i många länder. Det ska vi vara tacksamma för. Ända blir man ofta frustrerad över svenska myndigheters agerande. Det är oerhört vanligt att en myndighet intar en viss position i ett ärende, fattar ett för den enskilde ofördelaktigt beslut och därefter står fast vid beslutet oavsett vilka argument eller bevis den enskilde för fram i samband med en omprövning eller ett överklagande. Man förstår att syftet endast är att upprätthålla handläggarens prestige.

Välkommen till Skattepunkten AB, Madeleine!

Madeleine Lindblad Woodward har just börjat på Skattepunkten AB. Madeleine är inte vilken kvinna som helst.  Som flicka gick hon på franska skolan i Stockholm. När hon blev lite äldre utbildade hon sig till stridspilot vid det svenska försvaret. Därefter blev hon är en synnerligen välmeriterad skattejurist med internationell erfarenhet från en av världens största revisionsbyråer. Hon har arbetat som skattejurist i London, Paris och Amsterdam. De senaste 10 åren har hon varit generalsekreterare för Sveriges Finansanalytikers förening.

Årsskiftesplanering för fåmansbolagsägare - uppdatering för december 2012

Nedanstående är en uppdatering av föregående års råd till ägare av fåmansaktiebolag. Nu är sista chansen att justera ägarnas löner från företaget för år 2012. Ofta tar fåmansföretagaren ut för lite i lön! Här finns mycket att fundera över!

När det gäller löner, betänk följande:

Skatteverket kan göra fel

Varje år genomför Skatteverket ca 5 000 skatterevisioner. Dessutom utförs tiotusentals begränsade kontroller och utredningar. Skattesystemet är komplicerat och Skatteverkets beslut kan bli fel. Det gäller särskilt vid företagsbeskattningen och inte minst vid beslut om efterbeskattning och skattetillägg som ofta tas ut utan närmare eftertanke om bevisbördans placering eller skyldigheten att iaktta saklighet och objektivitet.  Dessvärre drabbas oskyldiga.

Hur gör man rent praktiskt för att skänka bort utdelning i fåmansbolag till välgörande ändamål?

Som framgår av Kaj Rasks blogg 2012-08-15  (Skatteeffektiva gåvor http://www.skatter.se/?q=node/4906 ) är det möjligt för en fysisk person att skänka sin rätt till utdelning från såväl avstämningsbolag (noterade bolag vanligtvis) som från fåmansbolag utan att utdelningen beskattas hos vare sig aktieägaren eller hos en mottagande välgörenhetsorganisation eller trossamfund.

Blog om: 

Gåtan "närstående" i skattelagstiftningen - hitta mina fel!

Närståendebegreppet har mycket stor betydelse i skattelagstiftningen. Det kan vara helt avgörande i fråga om det t.ex. ska bli närmare 60 % skatt att betala eller bara 20 % på en utdelning eller en kapitalvinst på aktier i ett fåmansföretag. Här ska jag dock inte gå på alla situationer när närståendebegreppet har betydelse. I stället vill jag något belysa definitionen av "närstående". Detta har lagstiftaren verkligen inte ansträngt sig för att förenkla!

Clas Ramert blir TV-kändis!

Tror det eller ej, men Clas har nu en ny karriär fram för sig som TV-kändis!

Titta på denna Breaking News med Filip och Fredrik Kanal5 sändning, vid minut 3 ca. och senare vid minut 31 ca.!

Det är gott med ett skratt om skatt!

Grattis, Clas!

Skatteplanering eller skatteflykt?

En statlig utredning definierade på 80-talet skatteplanering som åtgärder i syfte att minska skatteuttaget som anses ligga i linje med skattelagstiftarens intentioner.  Skatteflykt ansåg man föreligga när underlaget för skatteberäkningen i och för sig var korrekt angivet men hade påverkats av åtgärder som syftade till att minska skatteuttaget i strid med andan i lagstiftningen. Skattefusk slutligen definierades som förfaranden som medförde oriktigt angivande av underlag för fastställande av skatt.

Skatteflyktslagen - juridikens bakgård

Ett gammalt ordspråk säger att "land ska med lag byggas". Det är viktigt att lagar tillkommer i god ordning och att vi har fristående domstolar som tolkar dem på ett opartiskt sätt. Den enskilde medborgarna ska kunna ta reda på vad lagen säger och kunna lita på att det också gäller vid en eventuell framtida prövning i domstol. Detta är kännetecken på ett rättsamhälle.

Blog om: 

Sidor