En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning

Två makar (A och B) var sedan länge utflyttade från Sverige. De hade ingen avsikt att flytta tillbaka. A led av en sjukdom som krävde expertvård. Den kunde fås vid ett sjukhus i Sverige. Vårdinsatserna kunde komma att överstiga sex månader. Därefter skulle A återvända till bosättningslandet. I ett förhandsbesked konstateras att uttrycket ”stadigvarande vistelse i Sverige” inte är närmare definierat i inkomskattelagen. Av praxis följer emellertid att dit räknas en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer.

Blog om: 

Reparation eller ombyggnad?

Utgifter för reparation och underhåll av en näringsfastighet får dras av omedelbart medan utgifter för ny-, till- eller ombyggnad får skrivas av, ofta på 25 år. Vilka åtgärder som kan hänföras till reparation och underhåll framgår inte närmare av lagen. I ett förhandsbesked (överklagat av Skatteverket) anser Skatterättsnämnden att utgifter för pålning och grundförstärkningsarbete är att hänföra till utgifter för reparation och underhåll som får dras av omedelbart.

Anställda blev via egna nybildade bolag underentreprenörer till den tidigare arbetsgivaren

Det föreligger inget hinder att i aktiebolag bedriva verksamhet som bygger på ägarens personliga arbetsinsatser. Avgörande vid beskattningen är vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet. Skatterättsnämnden konstaterar i ett förhandsbesked att då alla avtal är marknadsmässiga och de f.d. anställdas bolag redan från början ska erbjuda sina produkter på den öppna marknaden är kravet på självständighet vid en helhetsbedömning uppfyllt.

Blog om: 

Utomståenderegeln något utvidgad

När utomstående äger mer än 30 % av aktierna i ett fåmansaktiebolag slipper övriga aktieägare de  s.k. 3:12-reglerna vilket kan innebära bättre skattemässigt utfall på utdelning och kapitalvinst på aktierna.

Blog om: 

Idrott som företag – momskonsekvenser

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande som ersätter tidigare ställningstagande. Det anges att en idrottsutövare som bedriver tävlingsverksamhet som ekonomisk verksamhet är en beskattningsbar person.  Företagsformen saknar betydelse. Verksamheten medför skattskyldighet till moms.

För fördjupning, se länk!

Blog om: 

Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande där man gör bedömningar av hur beskattning av ersättning för arbete ska ske när beskattningstidpunkten infaller före eller efter själva intjänandet och mottagaren arbetat i flera länder under intjänandet, alternativt bytt bosättningsland.

För fördjupning, se länk!

Blog om: 

Underprisöverlåtelse av fastigheter från handelsbolag som ägdes av handelsbolag medförde inte uttagsbeskattning

Med uttag avses att en skattskyldig överlåter tillgång i näringsverksamhet utan ersättning eller mot ersättning som lägre än marknadsvärdet. Konsekvensen av uttag är beskattning som om avyttring skett till marknadspris. Handelsbolag är inga skattesubjekt. Handelsbolags inkomster beskattas hos andelsägarna. Enligt lagtexten föreligger uttag om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som lägre än marknadsvärdet.

Blog om: 

Inbördes överlåtelser av flera fastigheter mellan aktiebolag ansågs som byten

Frågan i ett förhandsbeskedsärende var om fördelning av ett stort antal fastigheter mellan bolag i en kommunal koncern utgjorde kvalificerade underprisöverlåtelser med uppskov av inkomstbeskattning som följd. Skatterättsnämndens majoritet ansåg att underprisreglerna kunde aktualiseras bara om marknadsvärdet på tillbytta fastigheter understeg marknadsvärdet på överlåtna fastigheter (Skatterättsnämndens förhandsbesked 2014-01-24, dnr 55-13/D)

Blog om: 

Pressrelease från MSI

Skattepunkten AB är medlem i MSI, som är en internationell alliance av fristående "legal and accounting firms". Genom MSI kan vi åta oss internationella uppdrag.  Här kommer en optimisktisk pressrelease om god utveckling av MSI under 2013, vilket kanske kan ses också som ett mått på utvecklingen av den allmänna, globala konjunkturen.

 

London, 3 February 2014

 

 

MSI Global Alliance (MSI)

 

När fysisk person investerar i aktier i mindre bolag bör det fortsättningsvis alltid prövas om investeraravdrag är möjligt

Till slut kom investeraravdraget efter en lång vända hos EU-kommissionen för godkännande där.

Avdrag medges för investeringar – förvärv av andelar – i aktiebolag och ekonomiska föreningar gjorda efter den 30 november 2013 under vissa förutsättningar.

Sammanfattning av reglerna i punktform:

Blog om: 

Ändring av röstvärde på aktier i fåmansföretag har inte bedömts utgöra en avyttring. Sparat utdelningsutrymme fick föras över till de nya aktierna. Fråga om differentierad utdelning avvisades.

A ägde tillsammans med sina barn samtliga aktier i ett aktiebolag. Aktierna hade olika rösträtt. En A-aktie motsvarade en röst och en B-aktie en tiondels röst. Båda aktieslagen hade lika rätt i bolagets kapital. Omvandling av vissa A-aktier till B-aktier ansågs inte som en avyttring. Sparat utdelningsutrymme fick föras över.

En fråga differentierad utdelning på bolagets aktier ansågs inte tillräckligt preciserad och ansökan avvisades i den delen.

Blog om: 

Uttagsbeskattning skulle ske när låg ränta till delägt bolag inte ansågs affärsmässigt motiverad

Uttag ur näringsverksamheten kan föreligga om lån tillhandahålls mot ränta som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat. Uttrycket ”affärsmässigt motiverat” preciseras inte i lagtexten. Skatterättsnämnden konstaterar att möjligheten att åberopa att ett underpris är affärsmässigt motiverat är ett undantag från vad som är normalt och att undantaget ska tillämpas restriktivt.  Syftet med prissättningen i det aktuella fallet ansågs inte affärsmässigt motiverat. Uttagsbeskattning skulle ske. Förhandsbeskedet har överklagats.  

Blog om: 

Underprisöverlåtelse. Ett mark- och vattenområde ansågs som en verksamhetsgren

Ett villkor för en skattefri underprisöverlåtelse när koncernbidragsrätt saknas är att överlåtelsen avser en hel verksamhet eller en verksamhetsgren. Mot bakgrund av omständigheterna ansågs villkoret uppfyllt.

För fördjupning, länk

Blog om: 

Tre (överklagade) förhandsbesked om avdrag för pensionskostnader

I det första fallet hade tryggande av avgångspension skett genom både pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Sammantaget rymdes dessa utfästelser inte inom allmän pensionsplan. Frågan var därför om pensionsförsäkringen skatterättsligt utgjorde en pensionsförsäkring. I annat fall skulle den anställde bli förmånsbeskattad. Majoriteten ansåg att utfästelserna skulle beaktas var för sig. Pensionsförsäkringen var därför en pensionsförsäkring.

Blog om: 

Smått och gott

Nya dubbelbeskattningsavtal

Sverige har träffat skatteavtal med Panama, Bahrain och Belize. Förutom att skatteavtal ska eliminera internationell dubbelbeskattning ger de även möjlighet till informationsutbyte.

Avtalet med Japan ska enligt ett protokoll ändras vad gäller informationsutbyte, utdelning, ränta, royalty och skiljeförfarande i ärenden om dubbelbeskattning, m.m. För att protokollet ska bli gällande krävs Riksdagens godkännande.

Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen

Blog om: 

Företrädaransvaret är grymt!

Högsta förvaltningsdomstolen har den 3 december 2013 avgjort tre fall avseende företrädaransvar.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver bland annat följande.

Blog om: 

Nytt i korthet för 2014

* Investeraravdrag för investeringar i mindre företag (från 1 december).

* Större möjlighet till lågbeskattad utdelning i kvalificerade fåmansföretag. Lönebaserat utrymme ökas från 25 till 50 procent av löneunderlaget. Man måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget.

* Möjlighet att använda dotterbolags löneunderlag i flera fåmansföretag genom dubbel koncerntillhörighet stoppas. Endast kapitalandel på mer än 50 procent ger rätt till löneunderlag.

Blog om: 

Bokföring på avräkningskonto jämställdes med faktisk betalning med likvida medel

 

Ett bolag hade utfört hushållsarbete hos företrädare för bolaget. Utbetalning hade gjorts från Skatteverket till bolaget enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Blog om: 

Utdelning kan omvandlas till koncernbidrag i vissa fall

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som medger att utdelning från dotterbolag kan behandlas som koncernbidrag om utdelningen ingår i den fastställda balansräkningen för dotterbolaget.

Såvitt jag kan förstå, får detta den praktiska konsekvensen att utdelningen i så fall måste bokföras  som s.k. förskottsutdelninghos såväl dotterbolag som moderbolag. Att bara bokföra förskottsutdelningen hos dotterbolaget förefaller inte vara god sed.

Blog om: 

Skatter och frizoner i Lettland

Nyligen blev jag uppmärksammad på Lettland.

Sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning/utveckling

Riksdagen har beslutat om sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning eller utveckling.

Sänkningen uppgår till 10 % av lönen för anställda vars arbetstid till minst 75 % och till minst 15 timmar per månad går åt till FoU-arbete. Nedsättningen maximeras till 230 000 kr per månad på koncernnivå.

All FoU-verksamhet som har ett reellt innehåll omfattas.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 december 2013.

Blog om: 

Årsskiftesplanering för fåmansbolagsägare - uppdatering för december 2013

Nedanstående är en uppdatering av föregående års råd till ägare av fåmansaktiebolag. Nu är sista chansen att justera ägarnas löner från företaget för år 2013. Ofta tar fåmansföretagaren ut för lite i lön! Här finns mycket att fundera över!

När det gäller löner, betänk följande:

Blog om: 

Kassaregister för torg- och marknadshandel

Från och med den 1 januari 2014 måste näringsidkare som bedriver torg- och marknadshandel använda kassaregister. Till torg- och marknadshandel räknar Skatteverket också annan tillfällig handel exempelvis försäljning vid mässor, festivaler, loppmarknader och sportarrangemang. Undantag gäller för kontant försäljning av obetydlig omfattning. Obetydlig omfattning anses föreligga om kontant försäljning inte överstiger fyra prisbasbelopp inklusive moms per år (dvs. 177 600 kr 2014).

Blog om: 

Förhandsbesked ettårsregeln

En inkomst kan vara skattefri om man vistas utomlands under anställning minst ett år i samma land och inkomsten inte beskattats där på grund av lag eller administrativ praxis. En pilots övernattningar i andra länder än vistelselandet i samband med fullgörandet av anställningen har inte bedömts utgöra hinder för tillämpning av ettårsregeln. Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.

Blog om: 

Stiftelser, ideella föreningar och hjälpverksamhet bland behövande

Stiftelser, ideella föreningar och trossamfund är skattebefriade - utom för näringsverksamhet - om de uppfyller något av de så kallade ändamålskraven. Ett sådant ändamålskrav är hjälpverksamhet bland behövande. Vem som kan anses som behövande framgår inte av lagtexten. I ett ställningstagande preciserar Skatteverket när en person kan anses som behövande i ekonomisk mening.  Som huvudregel krävs en fullständig ekonomisk prövning. Men i vissa situationer anses en schablonmässig bedömning kunna accepteras.

Blog om: 

Sidor